Puurmani vallavolikogu andis Pikknurme karjäärile põhimõttelise nõusoleku

Puurmani vallavolikogu seitse liiget  olid selle poolt, et Pikknurme plaanitavale dolokivikarjäärile võiks  kaevandusloa väljastada. Keskkonnaamet on aga otsustanud, et kaevandamine pole kooskõlas riikliku huviga, lähtudes varustuskindluse põhimõtetest.


Puurmani vallavanem Rauno Kuus lausus, et  karjääri avamiseks ei väljasta tegelikult luba mitte Puurmani vald, vaid selleks vajalikud otsused saab langetada keskkonnaamet. Nimetatud asutusest saadeti novembri lõpus Puurmani vallavolikogule eelnõu,  kus soovitatakse firmale OÜ KTM Vara mäeeraldise kaevandamise  luba mitte anda.

Vallavolikogu arvamus pole keskkonnaametile mitte  kohustuseks, vaid soovituseks. Kui keskkonnaamet oma praegust  seisukohta muudab ja otsustab kaevandusloa väljastada, tuleb seda teemat veelkord ka Puurmani vallavolikogus arutada. Kuus toonitas, et vallavolikogu ei võta  selles küsimuses vastu otsust, vaid avaldab ainult oma seisukoha  kaevandamisloa võimaliku väljastamise kohta.

Paekivivaru olemasolevates karjäärides piisav

i
Puurmani vallavolikogu istungil viibinud keskkonnaameti Jõgeva  ja Tartu regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialisti Helen Manguse  sõnul esitati Puurmani vallavolikogule kaevandamisloa väljastamist mitte soovitav eelnõu seetõttu, et  taotlus maavara  kaevandamiseks ei ole kooskõlas riikliku huviga, lähtudes  varustuskindluse põhimõtetest.

Manguse sõnul oli keskkonnaamet  OÜ KTM Varaga kirjavahetuses ning firma esindajatel  paluti esitada keskkonnaametile dokumente, mis tõestaksid, et plaanitavas  karjääris on maavara parema kvaliteediga kui mujal. Juhtivspetsialisti sõnul nad selliseid andmeid ei saanud. Seetõttu saatis keskkonnaamet KTM Varale keelduva eelnõu. Firma poolt pöördus keskkonnaameti poole advokaadibüroo Glimstedt, kes  süüdistas ametit venitamises ja seetõttu ei jäänud  keskkonnaametil muud üle kui keelduva eelnõuga edasi minna. Samas ei  tulene maavara kaevandamisest keelduv eelnõu keskkonnakaitselistest nõuetest, vaid lähtuvalt sellest, et kõnealuses piirkonnas on seda  maavara piisavalt.

Pikknurme elanikud tundsid  huvi, millal oleks vaja avada Jõgevamaal mõni uus dolokivikarjäär  lähtuvalt reaalsest vajadusest. Helen Manguse sõnul on  praegu varud piisavad ja lähema 10 aasta perspektiivis ta maakonnas  uute karjääride avamiseks põhjust ei näe. Seetõttu tegid  pikknurmelased ettepaneku planeerida kõnealuse karjääri avamine viie aasta pärast, et oleks piisavalt aega eeltööd teha.

Pikknurme elanikud keskkonnamõjude ohutusse ei usu

i
Pikknurme külarahva nimel sõna võtnud Aadu Koll lausus, et talle polnud keskkonnaameti esitatud keelduv eelnõu üllatus. Juba poolteist aastat tagasi andis 73  Pikknurme küla elanikku teada, et on plaanitava  kaevanduse vastu.

Kolli sõnul on kaevanduse rajamise  protseduur kulgenud kuidagi vargsi ja vaikselt. Ta ütles, et  kui praegu räägitakse ainult dolokivikarjääri avamisest, siis  tegelikult tähendab see üheaegselt ka Pikknurme dolokivimaardla avamist ja see võib tuua kaasa olukorra,  kus ühel aastal avatakse üks karjäär, mõne aasta pärast juba järgmine jne.  Samas on seda maardlat vähe uuritud, ka keskkonnauuringud jäid  Aadu Kolli hinnangul liialt pealiskaudseteks ning olid kohati  vasturääkivad.

Olles ise kunagi põlevkivibasseinis töötanud, võib Koll  kinnitada,  et kõik, mis keskkonnauuringusse kirja on pandud, ei ole tõene. Kohalikele elanikele üritatakse väita, et  kaevandamisega ei kaasne põhjavee reostust. Neile pole aga antud adekvaatset selgitust, milline  on lõhkamise tagajärjel võimalik õhusaaste, kuidas saavad reostatud pinnas ja põhjavesi. Pole teada seegi, millega täpsemalt lõhatakse. Kolli  sõnul pole kahtlust, et kui karjäärist vett välja  pumbatakse, siis põhjavee tase alaneb. Nii võib sügavamatesse põhjaveekihtidesse jõuda läheduses  asuvate rabade vesi.  Aadu Koll tuletas meelde, et meedias on olnud juttu ka Põltsamaa vallas asuvast Rõstla karjäärist, mille tegevus on   toonud kaasa märkimisväärsed muutused keskkonnas ja mis omakorda kahjustavad inimeste tervist. Koll jäi kindlalt seisukohale, et Pikknurme  karjääri avamine on vähe motiveeritud ja pole piisavalt põhjendatud.

Senine seire inimeste kartusi ei kinnita

i
Geoloog Ain Põldvere sõnul teostati Pikknumres keskkonnamõju uuringuid  paar aastat tagasi. Nende poolt koostatud keskkonnamõjude hindamise  aruande kiitis keskkonnaamet heaks. Põldvere sõnul hõlmab  Pikknurme karjäär peaaegu kogu maardlat, välja arvatud üks passiivse varu riba. Tegelikult kattub Pikknurme karjäär maardlaga ja mingit  suuremat maardlat seal tema kinnitusel ei olegi. Piirkonnas paikneb küll veel  dolokivilasundeid, kuid niikaua, kuni neid uuritud pole, sinna  karjääre ei rajata.

Põldvere sõnul toimub  lõhkamine kõikides paekivikarjäärides ja nendes kasutatavad kaasaegsed  lõhkeained on suhteliselt keskkonnasõbralikud. Lõhkeprodukte põhjavette ei satu. Geoloogid on teinud regulaarset  seiret Meremäe vallas asuvas Varinurme karjääris, kus lõhatakse vee all märga kivi. Seal on tehtud vee keemilise koostise analüüse  vahetult pärast lõhkamist, samuti on uuritud seda sealsamas kõrval asuvas salvkaevus. Mõõdetud on ka karjäärist välja  juhitava vee lämmastikuühendite sisaldust, milles muutusi pole  täheldatud. Lõhkamisel õhku paisatavad gaasid hajuvad kohe.

Põldvere lausus, et ka Pikknurme karjääris hakatakse vee taset ja keemilist koostist regulaarselt jälgima. Kui see peaks normist kõrvale kalduma, on arendaja  kohustatud karjääri mõjupiirkonna  elanikele uued  kaevud rajama.

Vald saab 50 000 – 60 000 eurot täiendavat tulu

i
Härjanurme Kalatalu peremees Aarne Liiv tundis huvi, kui palju Puurmani vald kaevanduse tegutsemise pealt aastas tulu võiks  teenida. Rauno Kuus lausus, et ressursimaksu kasvades hakatakse  vallale riigi poolt makstavat tasandusfondi vähendama. Esialgu võiks  olla täiendav tulu vallale olenevalt kaevandatavatest mahtudest  100-150 tuhat eurot aastas, hiljem, tasandusfondi vähenedes võiks see number olla 50-60 tuhat eurot aastas. Pikknurme elanik pakkus  võimalust tõsta vallas kehtivat maamaksu, mille pealt võiks igal  aastal teenida täiendavalt 30 tuhat eurot. Tema kinnitusel oleksid valla elanikud sellega nõus.

Ühe Pikknurmelase sõnul on külas tööealist rahvast vähe ja samas selline karjäär kohalikele elanikele  tööd ei pakugi. Lõhkajad, meistrid,  töödejuhatajad, autojuhid tulevad mujalt. Ainuke võitja on võib-olla vald.  

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus