Probleemiks müra

Planeeritava ala suurus on 43,37 ha. Planeeringu eesmärgiks on ehitada planeeritavale alale üksikelamud, kaksikelamud ja ärihoone ehitusaluse kogupinnaga 400 m2, maksimaalse hoonete kõrgusega 8,5 m. Planeeritavale alale moodustatakse 30 üksikelamumaa krunti, 5 kaksikelamumaa krunti, 1 ärimaa krunt, 2 maatulundusmaa krunti ja 3 transpordimaa krunti.

Avalikul arutelul käsitleti avaliku väljapaneku ajal 26.11.2007-10.12.2007 Maanteeameti Tartu Teedevalitsuse, Põltsamaa Vallavalitsuse ja Indrek Eensalu poolt tehtud ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Mõhküla küla Veski II MÜ Ida osa detailplaneeringule on Tartu Teedevalitsus väljastanud planeerimise tingimused 26.09.2006 lähtudes teeseadusest, mille kohaselt juurdepääs planeeringu alale lahendada olemasolevate mahasõitude kaudu. Teedevalitsuse seisukoht on, et Võhma maanteele oleks üks mahasõit, mahasõidu osas tuleks saavutada naabritega kokkulepe, et kahe kinnistu peale oleks üks ühine mahasõit. Teine mahasõit Eha tänavalt on olemas ja sellega probleeme ei ole.

Tartu Tervisekaitsetalitus juhib tähelepanu arendaja poolt ette nähtud meetmetele müra normtasemete tagamiseks,  kuna Tervisekaitseinspektsiooni Kesklabori Füüsika labori müraprognoosi protokollist lähtuvalt võivad kardiraja kasutamisest tingitud müra tasemed mõningal määral ületada päevast müra normtaset tulevastel elamukruntidel ning Põltsamaa-Võhma maantee liiklusest tingitud müra võib hakata mõningal määral ületama nii päevast kui öist elamutele kehtestatud liiklusmüra normtaset.

Räägiti mürariski vähendamiseks rajatavast kuusehekist, ärimaa parkimiskohtade arvust, planeerimata tänavavalgustusest ja jalakäijate teedest, kooskõlastusest piirinaabriga, milleks onPõltsamaa linn, topo-geodeetilisest alusplaanist, elamukrunte teenindavatest tehnorajatistest.

Detailplaneeringu edasine menetlemine toimub Põltsamaa vallavalitsuses ja Põltsamaa vallavolikogus.

MARGI EIN,
Põltsamaa valla ehitusnõunik

blog comments powered by Disqus