PRIA soovitusi pindalatoetuste taotlejatele

2. mail algas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA)  pindala- ja keskkonnatoetuste taotlusvoor. Erinevaid toetusi on kokku kümmekond ja oodata on üle 16 000 taotluse. Soovitame taotluse esitamiseks eelistada elektroonilist kliendiportaali e-PRIAt!

Juhime põllumeeste tähelepanu ka uuendustele taotlemisel ja selgitame üle mõne teema, mille kohta igal aastal küsimusi esitatakse.

Uuendused taotlusvormil

Taotluse juurde kuuluva põldude loetelu vormi PT50A täites tuleb arvestada uue põllumajanduskultuuride loeteluga  ja kasvatatav põllumajanduskultuur kirja panna. Kultuuriga peab sobima ka iga konkreetse põllu maakasutustüüp, mis vormile märgitakse. Uut põllukultuuride loetelu saab vaadata PRIA kodulehelt või juhendist “Abiks taotlejale” ning küsida teenindusbüroodest. 

Samuti on vormil uus veerg kasvatatava kultuuri kasutuviisi või otstarbe kohta. Veergude täitmise kohta annavad selgitusi märkused vormi lõpus ja peatükis “Abiks taotlejale”.

Lisaks tuleb põldude loetelus iga põllu kohta teha märge ka põllumajandusmaa kasutusõiguse kohta. Kasutusõigus on maa omanikul, rentnikul (suuline või kirjalik rendileping) või muul õiguslikul alusel maa kasutajal (kasutusvaldus, tasuta kasutamise leping).

Kui suure põllumassiivi kohta on mitu maa kasutamise õiguslikku alust, siis piisab selle õigusliku aluse märkimisest, millega on hõlmatud suurem osa põllust. Taotlusel põldu kasutusõiguse alusel osadeks jagama ei pea.

Kõik pindalatoetuste taotlejad peavad esmakordselt täitma nõuetele vastavuse küsimustiku. Nõuetele vastavuse reeglid kehtivad Eestis alates 2009. a nii ühtse pindalatoetuse kui ka maaelu arengukava keskkonnatoetuste saajatele. Küsimustikus päritakse taotleja põllumajandusliku majapidamise kohta selliseid nõuetele vastavuse reeglitega seotud andmeid, mida registrites ei leidu.

Maa kasutusõiguse alused selgeks

Igal suvel ja sügisel saab PRIA kaebusi selle kohta, et maavaldaja või -omaniku maadel on keegi tema nõusolekuta näiteks niitmas käinud või taotleb võõrale maale omaniku teadmata toetusi.

Segaduste vähendamiseks on nüüd taotlusvormil lahter, kuhu taotleja märgib, millisel õiguslikul alusel ta taotlusalust maad kasutab. Soovitame enne taotluse vormistamist veenduda, kas maa kasutamise osas asjaosaliste vahelised lepped ikka tänavu kehtivad. Kirjalikke dokumente PRIA selle kohta taotlemisel ei küsi, aga kui hiljem tekib maa kasutamise üle vaidlusi, siis tuleb just toetuse taotlejal oma õigusi tõendada. Toetuse saamiseks peab taotleja olema mitte ainult maa õiguslikul alusel kasutaja, vaid ka seal tegelike tööde tegija, sest toetus on mõeldud põllutöödega seotud kulutuste hüvitamiseks. Mitu taotlejat korraga samale maale toetusetaotlust esitada ei saa.

Kaartidest ja põllumaast

Miks PRIA ei maksa toetusi kõigile maadele, mida tegelikult praegu haritakse, ja miks põllumassiivide kaarte pidevalt uuendatakse?

Toetusõiguslik on vaid selline põllumaa, mis on kantud PRIA põllumassiivide registrisse ja mis oli 2003. aasta 30.juuni seisuga heas põllumajanduslikus korras. Kui praegu haritakse põllumaad ka sellisel alal, mis 2003.aastal polnud heas põllumajanduslikus korras, siis toetusi sinna taotleda pole võimalik. Selline reegel tuleneb Euroopa Liidu õigusnormidest ja kehtib vähemalt praeguse programmperioodi lõpuni aastal 2013.

Koos taotlusega tuleb PRIAle esitada samal aastal PRIAst pindalatoetuste taotlemiseks saadud kõige uuemad põllumassiivide kaardid, märkides sinna ise taotlusaluste põldude piirid. Vanemad kaardid ei sobi, sest PRIA uuendab põllumassiive ja sellega seoses ka kaarte igal aastal.

Iga nelja aasta jooksul valmivad erinevate Eesti piirkondade kohta õhust tehtavad ortofotod, mis võimaldavad fotodel olevat tegelikku maakasutust võrrelda seniste kaartide ja seal näidatud piiridega, arvestada massiivi pindalast maha mittetoetusõiguslikud alad ja täpsustada massiivi tegelikku pindala. Massiivipiiri muutmise vajadus võib selguda ka kohapealse kontrolli ja GPSiga mõõtmise tulemusel. Uued kaardid väljastatakse ka neile, kes soovivad taotleda toetusi toetusõiguslikele maadele, millele pole seni toetust taotletud ega massiivikaarti koostatud.

Massiivikaartide koostamise üks põhimõtteid on, et iga  taotleja peab saama oma põllumassiivi kaadit. See aitab välistada, et suure massiivi mitme taotleja põllud eksikombel kattuvad. Samuti “tükeldab” PRIA massiive väiksemaks siis, kui toetusi taotletakse vaid osale suurest põllumassiivist. Liiga suure maa-ala kaardile piiride märkimisel võib hõlpsalt vigu tulla. Kui taotleja soovib edaspidi taotlusalust maad algsel massiivil suurendada, siis on see võimalik ja talle koostatakse vastavalt tegelikule maakasutusele jälle uus kaart.

Infot pindalatoetuste kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee  ,kus on ka viide põllumassiivide veebikaardile, infotelefonil 7377 679 ning maakondlikest büroodest. Taotlusi ootame 2.-21. maini.  Hilinenult saab taotlusi esitada veel 15. juunini, kuid siis väheneb toetus ühe protsendi võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

i

TANEL TRELL, PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja

blog comments powered by Disqus