Pooleteise kuu pärast peavad mullused tulud olema deklareeritud

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need,

·kes on saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ette nähtud summas

·kellel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu

·kelle kogutulu maksustamisperioodil ei ületanud maksuvaba tulu 12 000 krooni, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad  ja maksumaksjad, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.

Kui maksumaksja sai maksustamisperioodil ainult palgatulu ja ajutise töövõimetuse hüvitist, kuid nendelt väljamaksetelt ei ole tulumaksu kinni peetud või on kinni peetud tulumaksusumma väiksem seaduses ettenähtust, on ta kohustatud esitama tuludeklaratsiooni.

Maksuvaba tulu aastas 12 000 krooni

Kuigi ainult palgatulu saanud isikul tuludeklaratsiooni esitamise kohustust ei ole, tuleb tuludeklaratsioon esitada juhul, kui inimene soovib maksustamiseperioodil tehtud kulude maksusoodustust kasutada. Sellisteks kuludeks on: makstud elatis, eluaseme soetamiseks makstud laenu intressid, koolituskulud, kingitused-annetused, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, täiendava kogumispensioni kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad.

Füüsilisest isikust ettevõtja esitab tuludeklaratsiooni ka juhul, kui tema maksustamisperioodi maksustatav tulu on väiksem kui maksuvaba tulu või kui maksustatav tulu puudub.

Maksustatavast tulust maha arvatav maksuvaba  tulu on 12 000 krooni.

Maksumaksjad, kes on olnud omavahel abielus kogu maksustamisperioodi, võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni. Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui abielu on sõlmitud maksustamisperioodi kestel või kui üks abikaasadest on maksustamisperioodi kestel surnud.

Deklareerimise võimalusi on kaks

Tuludeklaratsiooni saab esitada ka e-maksuameti kaudu. E-maksuametis saate deklaratsiooni esitada ka oma internetipanga kaudu, kui olete kas Ühispanga, Hansapanga, Sampo Panga, Nordea Panga või Krediidipanga internetipanga klient, kellel on sõlmitud e-maksuameti kasutamise leping.

E-maksuameti kasutamise lepingut saab sõlmida oma internetipangas. E-maksuameti kaudu tulude deklareerijad saavad eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kuigi deklaratsioon on eeltäidetud, on kohustus kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust, vajadusel teha parandusi, salvestada andmed ning deklaratsioon kinnitada, st esitada.

Kui maksumaksja on saanud tulusid, mis ei ole eeltäidetud deklaratsioonil kajastatud, peab ta ka need deklareerima.

Vigade korral saate ekraanile veateated ja selgituse, kuidas viga parandada. Kui deklaratsioon on korras ja ei vaja täiendavat kontrolli ning tulumaks kuulub tagastamisele, siis näete tagastamise otsust kohe ekraanil.

Sellisel juhul kannab Maksu- ja Tolliamet rohkem makstud tulumaksusumma deklaratsioonil näidatud pangakontole 5 tööpäeva jooksul.

Kui peate tulumaksu juurde maksma, siis saate ka maksuteate kohe ekraanile.

Teenindusbüroodesse paigutatakse maksumaksjate tarvis arvuti, et oleks võimalik deklaratsiooni e-maksuameti kaudu täita.  Soovi korral aitab  teenindaja teil deklaratsiooni täita.

Kui otsustate tuludeklaratsiooni esitada paberkandjal, väljastab Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroo teile soovi korral tulude deklareerimise lihtsustamiseks eeltäidetud deklaratsiooni.

Eeltäidetud deklaratsioone saab veebruari teisest poolest

Eeltäidetud  deklaratsioone hakatakse väljastama alates veebruari teisest poolest. Samuti on teenindusbüroodes saadaval tuludeklaratsioonide tühjad blanketid ning deklaratsiooni täitmise juhend eesti ja vene keeles.

Täidetud deklaratsioonid saab anda teenindusbüroo töötajale, panna büroos asuvasse postkasti või saata postiga elukohajärgse teenindusbüroo aadressil.

Teenindusbüroos andmed sisestatakse, kontrollitakse deklaratsioonide esitamise järjekorras. Täiendavate andmete täpsustamise või originaaldokumentide esitamise vajadusel võtavad teenindusbüroo töötajad teiega ühendust.

Kui peate tulumaksu juurde maksma, siis saadetakse teile mitte hiljem kui 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva kirjalik maksuteade. Maksuteates näidatud juurdemaksmisele kuuluv summa tuleb tasuda hiljemalt käesoleva aasta 1. juuliks.

Kui deklareerite ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, peate maksuteates näidatud summa tasuma hiljemalt tänavu 1. oktoobriks. Enammakstud tulumaksu tagastatakse hiljemalt 1. juuliks. Kui deklareerite ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, siis tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks. Tulumaks tagastatakse deklaratsioonis näidatud pangakontole.

Abi deklareerimisel

Maksuameti interneti koduleheküljelt www.ma.ee saab maksumaksja deklaratsioonide vormid,  täitmise  juhendid, seadused, informatsiooni deklareerimise ja korduma kippuvate küsimuste kohta, seda ka vene keeles.  Deklareerimisel tekkivatele küsimustele vastab infotelefon 1811.

Lihtsatele ja rutiinsetele küsimustele vastatakse kohe. Keerulisemate või ka isikuandmetega seotud küsimuste korral suunatakse aga kõne maksuspetsialistile ning helistatakse küsijale tagasi, vastatakse e-maksuameti kaudu hiljemalt kahe tööpäeva jooksul või antakse maksuspetsialisti telefoninumber. 

Lõuna Maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroo asub Kesk-Eesti Ärikeskuse kolmandal korrusel. Maksumaksja saab deklareerimist puudutavaid küsimusi esitada teenindusbüroole  nii kirja, faksi kui ka e-posti teel aadressil maksuamet@ma.ee.

Lõuna maksukeskuse Jõgeva teenidusbüroo juhataja Anu Kaste sõnul on alates märtsist teenindusbüroo klientidele avatud igal kolmapäeval tavalisest tööajast kauem ehk kella kuueni. Põltsamaal võetakse tuludeklaratsioone vastu 22. ? 26. märtsini.

“Teenindame kliente üldise järjekorra alusel. Keskmine ooteaeg teenindaja juurde pääsemiseks peaks olema 10 ja maksimaalne ooteaeg 30  minutit. Deklaratsioonide esitamise tipphooajal, see on märtsi viimasel nädalal, võivad ooteajad aga  pikeneda. Seetõttu soovitame deklareerijatel mitte jätta tuludeklaratsioonide esitamist märtsi viimastele päevadele,” rääkis Anu Kaste.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus