Põltsamaale kavandatakse veekeskust

Põltsamaa linnavolikogu hiljuti peetud istungi päevakorras oli Põltsamaal Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu algatamine vastavalt kehtivale planeerimisseadusele. See volikogu ette jõudnud eelnõu käsitleb veekeskuse rajamist Põltsamaale.  

Linnavalitsuse ehitusnõunik Kersti Viggor lausus, et eelmise aasta aprillis algatas Põltsamaa linnavolikogu Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli leida asukoht kavandatavale ujulale ja korrastada kooli territooriumi. Möödunud aastal polnud Põltsamaa linna eelarves detailplaneeringu menetlemiseks raha. Mullu 1. juulil hakkas kehtima uus planeerimisseadus. Nüüd tuleb algatada uus detailplaneering.

Uuesti algatatud detailplaneering puudutab Põltsamaale kavandatavat ujulat. Linnavolikogu alalise arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Margi Ein lausus, et arendajate välja pakutud lahenduse kohaselt võiks ujula rajada Põltsamaa kooli territooriumile selliselt, et see jääks nn Automi majast jõe poole ehk sinna, kus praegu asub väike jalgpalliväljak. Arengu- ja ettevõtluskomisjon tegi ettepaneku rajada ujula Automi majast  Pajusi maantee poole. Sealsamas kõrval asub ka uisuväljak ja kool soovib selle jaoks vajalikku maa-ala säilitada.

Tuleks vältida mujal tehtud vigu

Plaanitava ujula rahastamisel nähakse, et vähemalt pool selle maksumusest peaks tulema eraettevõtlusest. Keila veekeskuse juht ja treener Tõnu Meijel soovitas silmas pidada, et selle juures oleks olemas vajaliku suurusega parkimisplats, et ujulat saaksid kasutada nii täiskasvanud kui ka lapsed, samuti pered ja vanurid.

Samuti pakkus Tõnu Meijel välja, et basseinil peaks olema vähemalt kuus 25 meetri pikkust ujumisrada, lisaks saunad ja muud vajalikud ruumid. Margi Ein lausus, et kui sellistele tingimustele vastavat ujulat kooli territooriumile mahutada ei saa, siis võiks kaaluda selle rajamist Pajusi maantee äärsele kasutamata alale, mis asub kooli territooriumi kõrval. Praegu on plaanis sinna staadion rajada, aga Margi Eini sõnul mahuks sinna ära nii staadion kui ka ujula.

Linna ehitusnõuniku Kersti Viggori sõnul saab otsuse, kas hoone on 1500 või 3000 ruutmeetrise ehitusalase pinnaga, kindlaks määrata ehitusprojektis. Margi Ein ütles, et ujula kavandamisel tuleb lähteülesanne väga põhjalikult läbi mõelda, et enne ehitusprojekti koostama asumist oleks selge, mitu ujumisrada peab olema ja kui pikad need on, mitu sauna seal peaks olema, mitu parkimisplatsi ja mida täpsemalt ujula juurde rajada plaanitakse.

Vaja väga täpset lähteülesannet

Linnavolikogu liige Erika Sari juhtis tähelepanu asjaolule, et kui ujula plaanitakse rajada kooli territooriumile, siis tähendab see tihedamat liiklust kooli lähedal ja ohu suurenemist lastele. Viggori sõnul tuleb hoolikalt läbi kaaluda ka kommunikatsioonide küsimus, sest praegu on olemas üks jõude seisev veepumpla, mida saaks ujula rajamisel ära kasutada. Seda pole võimalik kasutusele võtta joogiveepumplana, küll aga tarbevee jaks.

Anti Orav toetas Margi Eina poolt välja öeldud mõtet, et enne detailplaneeringu koostamist peab olema selge lähteülesanne, mida tegelikult plaanima hakatakse. Linnavolikogul peab olema selge nägemus, mida täpsemalt rajada tahetakse.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään lausus, et ujula on Põltsamaa linna ja piirkonna jaoks poolsajandi üks  olulisemaid ehitusobjekte ja ta mõistab, et teema vajab väga põhjalikku läbimõtlemist. Vääni sõnul tuleb ujula basseini suurust ja ka saunade ning muude ruumide arvu silmas pidades arvestada sellega, et liiga suurt ujulat kavandades on oht erainvestorid eemale tõrjuda. Pealegi tuleks kaasata protsessi ka Põltsamaa vald ja tema piirinaabrid, sest praegu on päevakorral suurvalla kavandamine Põltsamaa piirkonda.

Vään ütles, et niikaua, kuni pole selgunud ujula täpne asukoht, tuleks peatada staadioni detailplaneeringu algatamise protsess. Viggor toonitas, et kõigepealt tuleb koostada detailplaneering ja seejärel koostada lähteseisukohad, millisena ujulat täpsemalt soovitakse. Seejärel saab asuda koostama ehitusprojekti. Samas tõdes ta, et protsess peab toimuma koostöös investoritega. Ujula rajamisega seotud dokumentides otsustati sõna “ujula” asendada sõnaga “veekeskus”.

Põltsamaa linnavolikogu otsustas algatada Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu vastavalt kehtivale seadusele.

Põltsamaale kavandatakse veekeskust

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus