Põltsamaal on keskharidust antud sada aastat

Pühapäeval täitub 100 aastat päevast, mil Põltsamaal avati esimest korda keskharidust andev kool. See kool on läbi ajaloo kandnud erinevaid nimesid, kuid andnud head haridust kogu piirkonna noortele.

Kool asutati keerulisel ajal. 1917. aasta oli suurte muutuste aeg – märtsi alguses loobus troonist keiser Nikolai II, aprillis õnnestus Eestil saada Ajutiselt Valitsuselt autonoomia ehk iseotsustamise õigus kohalikes küsimustes, kaasa arvatud ka hariduselus. Novembris tulid võimule enamlased.

Põltsamaa ärksad inimesed asusid kõigepealt moodustama keskkooli seltsi. 1917. aasta 24. juunil kutsuti Põltsamaa kõrgema algkooli ruumidesse kokku neljaklassilise keskkooli mõtte toetajate koosolek. Mõtte algatajaks oli Põltsamaa kõrgema algkooli inspektor Glasunov, kokku tuli 19 inimest. Rahalist tuge olid nõus andma Uue-Põltsamaa, Vana-Põltsamaa ja Rutikvere vallad, Põltsamaa Piimaühisus, Põltsamaa ja Pilistvere Põllumeeste Seltsid ja Põltsamaa Naisselts. Kohe oli juttu segakoolist, kus saaksid õppida nii poisid kui ka tüdrukud.

  1. oktoobriks oli asi nii kaugel, et kokku tuli rahvakoosolek, kus osalejaid kutsuti üles asutama keskkooli selts, kes aitaks katta kooliga seotud kulusid, kuna riigi toetust peeti kahtlaseks. Koosolekul räägiti juba gümnaasiumist ja õppesuundade sisust. Eriliselt kogus toetust reaalkooli mõte, mille poolt oli suur osa kohalolijatest. Kool otsustati avada sügisel, seltsi liikmemaksu alammääraks kinnitati kolm rubla.

Rahvakoosolek jätkuski juba Põltsamaa keskkooli elusse kutsumise ja ülevalpidamise seltsi koosolekuna. Valiti eestseisus, kes sai ülesandeks kasutada ära kõik võimalused, et kool saaks sügisel avatud. Keskkooli selts arvutas kokku reaalgümnaasiumi kulud. Kui kooli tuleks 200 last, oleks õppemaks novembri-detsembri eest 25 rubla, järgmise poolaasta eest 75 rubla. Koosolijad ei pidanud seda summat liiga suureks ja ka selts oli valmis kulusid kandma, kui laste arv väiksemaks jääb.

Loodeti, et ümberkaudsed asutused ja seltsid oma toetustega vaesemaid õpilasi aitavad. Koosolekust osavõtjad tunnistasid reaalgümnaasiumi asutamise Põltsamaa alevisse tarvilikuks. Otsustati kuulutada ajalehtedes tööjõu saamiseks, käia isiklikult Tartus hariduse osakonna juhataja Peeter Põllu juures ja nõutada kooli asutamise vormiline luba. Valmis kooli põhikiri ja eestseisuse ülesanne oli selts registreerida. Et dokumentatsiooni vormistamine ei läinud eriti libedalt, otsustati kool avada erakoolina ja luba kirjutati välja algkooli juhataja Jaan Petersoni nimele.

Kool alustas tegevust 1917. aasta 17. detsembril endises kõrgema algkooli hoones Carl Schmidti majas alguses kahe, jaanuarist viie klassiga. Esimesteks õpetajateks valis eestseisus prouad Karu ja Abarenkov-Eini ning härrad Karu ja Uluotsa. Jaan Petersonist sai kooli esimene juhataja. Õpilasi oli algul saja ümber, õppeaasta teisel poolel tõusis õpilaste arv üle kolmesaja ning õpetajaid oli kaksteist.

Sada aastat tagasi käima lükatud kooli on saja aasta jooksul lõpetanud 97 lendu ligikaudu 5000 lõpetajaga, kellele on teadmisi jaganud üle 500 õpetaja. Kooli kõige olulisemad õppesuunad läbi aegade on olnud humanitaar- ja reaalsuund, kuid vilistlased ise peavad Põltsamaa kooli ennekõike õppimiskallakuga kooliks. Enne teist maailmasõda on olnud gümnaasiumiastmesse sisse astuda raske, tuli teha vastavad eksamid; koolist väljaarvamine käis aga päris kergesti – järeleksamid sooritamata, kooli kodukorda rikutud. Kusjuures viimase puhul oli piisav põhjus näiteks pidudel osalemine väljaspool kooli, õpetajate au haavamine, viisakusreeglite eiramine, põhjuseta puudumine jne.

Nii nagu viimastel aastatel, oli ka enne sõda kooli eestseisusel ja õpetajatel väga suur roll selles, et võidelda kooli sulgemise plaanide vastu. 1937. aastal ei jäänudki muud üle, kui eragümnaasium taastada, kuna riik gümnaasiumiosaga lõpparve tegi.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi ajalugu näitab, et kool on olnud erinevatel aegadel Põltsamaa rahva jaoks väga oluline asutus, mille edasikestmine ja edukus on üheks võtmesõnaks ka kogu piirkonna edasikestmises ja arengus.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi koolipere tähistab tähtsat sündmust koolipeoga 15. detsembril, 18. detsembril toimub koolis pidulik aktus. Ootame kõiki kutse saanud külalisi aktusele kooli aastapäeva tähistama.

HELI AIAOTS, Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja

blog comments powered by Disqus