Põltsamaal kavandatakse ulatuslikku tee-ehitust ja –remonti

Põltsamaa linnas on plaanis nii ulatuslik teede ja tänavate uuendamine kui ka kergteede rajamine. Viimati toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli juttu riigihankelepingu ettevalmistamisest Pajusi maantee rekonstrueerimiseks.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lassi sõnul on järgneval kolmel aastal Põltsamaa linnas igal aastal kavas välja ehitada üks kergtee linna suuremate tänavate äärde. Abilinnapea avaldas lootust, et linnavolikogu ka nendest paika pandud prioriteetidest teede ehitamisel kinni peab. Sven Lass tõdes, et teede ehitamine on väga kallis töö. Ta tõi näite, et praegu ehitatakse  Jõgeva maantee äärde kergteed, mis läheb kokku maksma umbes 70 000 eurot, millest 65 200 eurot kulub tee ehitamisele ja ca 5000 eurot projekteerimisele ning omaniku järelvalvele.

Kergtee ka Tartu maantee äärde

Järgmisel aastal kavandatakse Tartu maantee äärde kergliiklusteed, mille projekt on tänaseks päevaks juba olemas. Vajaliku hanke väljakuulutamiseks ollakse valmis juba aasta alguses, mitte nagu praegu käsil oleva Jõgeva maantee rajatava kergtee puhul oli, kus ettevalmistusteks nappis aega.

Suurematest tänavatest on arengukavas ära mainitud Lossi tänava ja Pajusi maantee rekonstrueerimine. Samuti on seal kirjas Põltsamaa ühe väga olulise objekti Suure silla remontimine, mille projekt on valminud juba 2009. aastal. Suure silla projekt on praegu ülevaatamisel ja muutmisel, sest selle paisuosa rekonstrueerimise tõttu on toimunud selles osas teatud muutused. Suure silla muudatustega projekt peaks aasta lõpuks valmis saama.

Pajusi maantee vajab rekonstrueerimist kogu ulatuses

Pajusi maantee osas arvas abilinnapea, et selle riigihanke ettevalmistamisega peaks kohe tegelema hakkama. Pajusi maantee vajab rekonstrueerimist kogu ulatuses ehk Põltsamaa ringteest kuni linna piirini. Sven Lassi sõnul on kavandatavatele töödele väga keeruline n-ö hinnasilte juurde panna, sest neil  pole olemas ehitusprojekte. Abilinnapea arvates ei ole loota Pajusi maantee rekonstrueerimiseks vajaliku projekti valmimist enne 2016. aastat. Selle projekti koostamiseks on tarvis teha mitmeid mõõdistamisi ja läbi viia geoloogilisi uuringuid. Ka Põltsamaa linna avalikkus peab Pajusi maantee remonditööde kavandamise heaks kiitma ning see projekt peab enne lõplikku valmimist läbima linnavolikogu erinevad komisjonid. Abilinnapea sõnul puudub linnavalitsusel õigus nii ulatuslikku ja suuri kulutusi nõudva projekti ettevalmistamist ilma volikogu nõusolekuta alustada. Põltsamaa linnavolikogu keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimees Mart Joosep tõdes, et Pajusi maanteel  enam lihtsalt teekatte uuendamisega piirduda ei saa, vaid seal tuleb alustada töid alates tehnovõrkude ja sadeveesüsteemi uuendamisest. Ta lisas, et oleks hea, kui projekteerimisega saaks tegelda juba eeloleval talvel.

Põltsamaa linnavolikogu liige Margus Ääremaa tundis huvi, kas kavandatav riigihange puudutab ainult Pajusi maantee sõiduteeosa või on sellesse kaasatud ka maanteega paralleelselt kulgeva kõnnitee uuendamine. Sven Lass ütles, et riigihankesse kaasatakse nii sõidutee all olev muldkeha, sõidutee katend, sõidutee ääres paiknev haljastus kui ka kõnnitee uuendamine. Abilinnapea lausus, et projekteerida tuleks Pajusi maantee kogu ulatuses ühe tervikliku objektina, kuid tööde teostamine tuleb kindlasti jagada mitmeks etapiks. Nii oli see ka Tallinna-Viljandi maantee rekonstrueerimise puhul, kus projekteeriti kogu rekonstrueeritav maantee tervikuna, aga reaalsed tööd  jaotati kolme etappi, millest kaks on praeguseks valmis. Neid töid on finantseeritud riigi poolt, sest Tallinna-Viljandi maantee on Põltsamaa linna läbiv transiiditee. Põltsamaa linnavolikogu liikmed nõustusid sellega, et kavandatava teeremondiga ja selle ette valmistamisega hakkab tegelema Põltsamaa linnavalitsuse linnamajanduse osakond. 

i

blog comments powered by Disqus