Põltsamaal jäi uus heakorraeeskiri vastu võtmata

Neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu elektroonilisel istungil kinnitati Puurmani mõisakooli uus põhimäärus.


Volikogus oli päevakorras ka punkt, mis puudutab Põltsamaa valla heakorraeeskirja ja selle vastu võtmist.
Uus Põltsamaa valla heakorraeeskiri jäi aga vastu võtmata, kuna ei saadud kokku vajalikku volikogu koosseisu häälteenamust. Järelevalvespetsialist Kaja Kesküla lausus, et praegu jääb edasi kehtima Põltsamaa valla vana heakorraeeskiri.
„Uues heakorraeeskirjas oleks olnud mõned olulised muudatused – parem süstematiseeritus, samuti oleks heakorraeeskirja muudatuse eesmärgiks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel heakorra nõuete täitmiseks koormise kehtestamine.
Lisaks oleks muutmine vajalik olnud, et eemaldada Põltsamaa valla heakorraeeskirjast mõned nõuded, mis ei kuulu heakorra valdkonda või mida reguleerib mõni juba olemasolev seadus või eeskiri,“ märkis Kesküla.
Volikogus muudeti samuti Põltsamaa vallavolikogu varasemat määrust Põltsamaa muusikakooli õppetasude kohta ning määrust „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus”.
Määruses „Põltsamaa muusikakooli õppetasud” tehti volikogu otsusel muudatusi seoses praeguse koroonakriisiga ning tulenevalt asjaolust, et 11. märtsist alates on keelatud igasugune huvikoolide tegevus siseruumides.
„Vallavalitsusel on õigus erandkorras õppetasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul kui vabariigi valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel erakorralistel põhjendatud juhtudel,“ seisab muudetud õppetasude määruses.
Seletuskirjas öeldakse veel, et distantsõppe vormis õppetegevus seab piirid Põltsamaa muusikakooli tegevusele ning õppetöö korraldamine täismahus distantsõppe vormis pole mõnel juhul võimalik.
Koroonakriisist tulenevalt on piiratavate teenuste hulgas ka lasteaiateenus – lapsi soovitatakse viia lasteaeda ainult vältimatul vajadusel.
Edaspidi on vallavalitsusel õigus erandkorras koolieelsete lasteasutuste osalustasu vähendada.
Päevakorras oli ka punkt huvikooli seadusest tulenevat ülesannete delegeerimisest. Huvikooli seaduse kohaselt peab kooli pidaja (vallavolikogu) kehtestama kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja korra.
See ülesanne delegeeriti volikogu otsusega Põltsamaa vallavalitsusele.
Volikogus olid otsustamisel veel mõned punktid. Otsustati anda Lustivere külas korteriühistule Rahu tee 6 tasuta kasutada Lustivere staadioni osa ligikaudse pindalaga 3000 ruutmeetrit maaküttetorustiku ehitamiseks.
Anti nõusolek OÜle Põltsamaa Vallavara Kamari järve ääres oleva Ranna kinnistu koormava hoonestusõiguse osaliseks võõrandamiseks osaühingule Meretuule Invest.
Peale selle otsustas volikogu esitada taotluse Põltsamaa linnas asuva Lille tänav 2 koolihoone energiatõhususe parandamiseks ning garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kogusummas kuni 360 000 eurot.
Samuti otsustati esitada taotlus Põltsamaa raamatukogu hoone (aadressil Veski tänav 3) energiatõhususe parandamiseks ja garanteerida projekti omafinantseering Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest kuni 201 000 eurot.
Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmeks kinnitati Liia Lust.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus