Põltsamaa volikogu algatas ühinemislepingu muutmise

Möödunud neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil otsustati korraldada 2017. aastal jõustunud Põltsamaa linna ja valla ning Puurmani ja Pajusi valla ühinemislepingu muutmise eelnõu avalik väljapanek.

Siiani on Põltsamaa vallavolikogu ühinemislepingut muutnud vaid ühel korral – 2018. aastal seoses Kalana teenuskeskuse tegevuse lõpetamisega.

„Tegemist on üsnagi kaaluka eelnõuga. 2017. aasta 21. oktoobril moodustus Põltsamaa linna ja valla, Pajusi ja Puurmani valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald. Kuna ühinemislepingu koostamisest on möödas juba üle kolme aasta, siis on vaja täpsustada lepingu punkte ja korrigeerida ühinemislepingut seoses investeeringute tegelike maksumuste ning struktuurivahenditest ja siseriiklikest programmidest toetatud projektide elluviimisega,” selgitas abivallavanem Karro Külanurm.

„Ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast halduskorralduse muudatust on vaja vähemalt kahe kolmandikulist volikogu koosseisu häälteenamust,” lisas ta.

Ühinemislepingus on kavas muuta punkti, milles on kirjas, et strateegilise juhtimise ja koordineeriva iseloomuga teenuste osutamine vastavalt ametiasutuse struktuurile toimub Põltsamaa linnas aadressidel Lossi tänav 9 ja Viljandi mnt 3. Seoses teenistujate arvu vähenemisega on vallavalitsus plaanis kokku kolida Lossi tänaval asuvasse hoonesse, seega jäetakse selles punktis välja Põltsamaa vallavalitsuse aadressina Viljandi mnt 3.

Muuta soovitakse veel punkti, mis puudutab Põltsamaa valla ajalehe väljaandmist.

„Vähemalt üks kord kuus antakse paberkandjal välja valla ajalehte, mida jagatakse tasuta kõigile valla majapidamistele. Ajaleht on kättesaadav ka elektrooniliselt.”

Seda on plaanis ümber sõnastada järgmiselt: „Vähemalt üks kord kuus antakse paberkandjal välja valla ajalehte. Ajaleht on kättesaadav ka elektrooniliselt.”

„Põltsamaa valla ajaleht ilmus kord kuus Põltsamaa piirkonna ajalehe Vali Uudised vahelehena kuni oktoobrini 2018 ja Põltsamaa Teataja vahelehena juunini 2020. Augustis 2020 loodi ettevõtjate algatusel mittetulundusühing, mille vahelehena ilmub kord nädalas ka valla leht. Lähtuvalt eeltoodust ja tulenevalt ajalehe väljaandmise kulude katmisest on vaja muuta ühinemislepingu punkti 8.2.9,” öeldakse seletuskirjas.

Ühinemislepingut on plaanis muuta veel kahes kohas – üks punkt puudutab teenuskeskuse teenistujate arvu ja teine kultuurispetsialisti ametikoha moodustamist vallavalitsuses.

Alates möödunud reedest kuni 9. oktoobrini saab ühinemislepingu muutmise eelnõuga tutvuda Põltsamaa vallavalitsuses, Puurmani teenuskeskuses, Põltsamaa raamatukogu kõigis teenuspunktides ning internetis vallavalitsuse koduleheküljel.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus