Põltsamaa vallavolikogu pidas istungi Puurmani mõisakoolis

Neljapäeval Puurmani mõisakoolis toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil oli arutlusel mitu vallale olulist küsimust. Kõige enam tähelepanu tekitanud otsusest, Põltsamaa valla lasteaedade ja koolide ühendamisest, saab täpsemalt lugeda teisipäevasest Vooremaast.


Põltsamaa vallavolikogu istung algas piirkonnapolitseiniku Ivo Saarela ettekandega õiguskorrast Põltsamaa vallas. Saarela sõnul on peamised lähisuhtevägivalla- ja liikluskuriteod. „Politsei ei oota enam kehavigastuste ja korduvate lähisuhtevägivalla juhtumite puhul menetluse alustamiseks kannatanult avaldust,“ ütles piirkonnapolitseinik Saarela. „Üheksa juhtumit saadeti mullu prokuratuuri ja üks inimene võeti vahi alla,“ lisas ta.
Ivo Saarela rääkis ka politsei prioriteetidest 2020. aastal Põltsamaa vallas. „Nagu üle Eesti, on esmatähtis piirata lähisuhtevägivalda, tõkestada sõltuvusainete kättesaadavust ning nii narkootikumide kui ka kauplustes alkoholi kättesaadavust juba joobes isikutele. Alaealistele on mõeldud projekt Puhas Tulevik. Koostöös vallaga püüame avastatud esmatarvitajaid enam kontrollida, et vähendada narkosõltuvuse tekke tõenäosust.
Korraldame politseilaagreid riskilastele, kus pakume ennetusprogramme. Teeme liiklus-, aga ka kodakondsus- ja migratsioonijärelevalvet, sest ebaseaduslikud piiriületused on sagenenud,“ selgitas ta.
Põltsamaa valla uut üldplaneeringut tutvustas oma ettekandes planeeringuspetsialist Anti Annus. Planeering algatati volikogu otsusega 2018. aasta oktoobris ja selle koostas Skepast&Puhkim OÜ, mille esindaja Kadri Vaher ka istungil sõna sai. Valla üldplaneeringu vastuvõtmisele eelneb selle avalik väljapaneku- ja tutvumisaeg, saab esitada ettepanekuid ja toimuvad avalikud arutelud. Nii Annus kui ka Vaher kutsusid üles vähemalt oma piirkonda puudutava osaga tutvuma ja arvamusi esitama.
Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kullerkupu tee 1 ja 3 detailplaneeringu, millega vähendatakse nende kruntide juures jõe ehituskeeluvööndit.
Arutati Põltsamaa linna Tiigi kinnistu detailplaneeringu kehtestamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmist.
Lisaks eelnimetatud küsimustele valiti vallavolikogu haridus-, sotsiaal- ning kultuuri- ja hariduskomisjoni uued esimehed ning kinnitati komisjonide uus koosseis. Volikogu lubas koormata hüpoteegiga endale kuuluva kinnisasja ning andis põllumajandusega seni mittetegelenud juriidilisele isikule loa osta vallas maatulundusmaad.
ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus