Põltsamaa vallavolikogu otsusele esitati vaie

Neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil esitati vaie varasemale volikogu otsusele „Arvamuse andmine Pikknurme dolokivikarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse kohta”.


27. augustil langetas vallavolikogu otsuse, millega andis heakskiidu OÜ KTM Vara esitatud kaevandamisloa taotlusele. MTÜ Pikknurme Küla Selts taotleb kõnealuse otsuse kehtetuks tunnistamist.
Külaselts leiab, et Põltsamaa vallavalitsus peab andma uue arvamuse, mille kohaselt ei ole kohalik omavalitsus nõus kaevandamisloa andmisega OÜ KTM Varale.
Volikogus viibisid kohapeal nii vaide esitaja, kaevandusloa taotluse esitaja kui ka keskkonnaameti ekspert, kuid lisaküsimusi ei esitatud.
Vaides öeldakse, et volikogu otsus tuleks tühistada, kuna puudub ülekaalukas avalik huvi uue karjääri avamise suhtes, otsuse tegemisel peab kohalik omavalitsus lähtuma eeskätt kohalikest huvidest ja plaanitava karjääri mõju veevarustusele pole sisuliselt uuritud.
„Pikknurme karjäärist saadavat materjali ei ole võimalik kasutada Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ehitamisel neljarealiseks. Teiste teede rekonstrueerimiseks on võimalik saada materjali teistest vallas asuvatest kaevandustest,” seisab kirjas.
Vaidele on oma allkirja andnud Sirle Koorts, Kai Samarüütel, Jana Kuusk, Aadu Koll ja Ade Roos-Oja.
„Järgmise sammuna peab vaideorgan ehk volikogu vastu võtma vaideasjas sisulise otsuse ehk teisiti öeldes otsustama, kas jääb oma otsuse nr 53 juurde või tunnistab selle kehtetuks ja teeb uue otsuse, milles annab arvamuse, et kaevandamine ei ole valla huvidega kooskõlas,” selgitas Põltsamaa valla jurist Ene Kivineem.
Volikogu langetab otsuse vaide kohta järgmisel istungil.
„Volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise tehniline töö on üldjuhul vallavalitsuse kui ametiasutuse ülesanne, aga loomulikult pole keelatud ka, et keegi volikogu liikmetest ise valmistab selle eelnõu ette,” lausus Ene Kivineem.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus