Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine läbis esimese etapi

Vajadus korrastada Põltsamaa valla haridusvõrku sõnastati juba 2016. aastal ühinemislepingus. Eesmärgiks seati see kaks aastat hiljem vastuvõetud valla arengukavas ja sisulisi ettevalmistusi alustati eelmisel aastal.


Ümberkorraldusteks on mitu põhjust. Esiteks, valla koolivõrk on kujundatud umbes 2000 õpilase teenindamiseks, samas õpib praegu vallas vähem kui 1000 õpilast.
Teiseks, haridusvõrk lähtub haldusreformieelsest ruumilisest korraldusest, kus igal vallal oli vähemalt üks, mõnel ka mitu kooli-lasteaeda. Pärast valdade ühinemist on Põltsamaa vallas umbes 10 km raadiuses viis kooli ja seitse lasteaeda.

Lähtekohad muutusteks

Kolmandaks, valla koolid seisavad silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate leidmisega, õpetajaskonna vananemine, tugispetsialistide puudus jms). Killustatus ja haridusasutuste eraldatus pärsib muredele lahenduste leidmist.
Need olid lähtekohad, millest haridusasutuste ümberkorraldamist alustati.
Eesmärk on kohandada Põltsamaa haridusvõrk vastavaks tänastele ja tulevastele vajadustele ja võimalustele. Hariduskulude osakaal, mis on praegu valla eelarvest 55%, ei tohi kasvada. Vajalik oli alustada ettevalmistusi haridusvõrgu korrastamiseks kohe, et jõuda esimeste muudatusteni 1. septembriks 2020.
Esmane ettepanek oli alustada nn puhtalt lehelt. Luua kõiki valla lasteaedu ühendav lasteaed, koole ühendav põhikool ning eraldada gümnaasium põhikoolist. 19. detsembril võttis vallavolikogu vastu otsuse „Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kavatsus“, mida tutvustati 21 koosolekul, sh kahel rahvakoosolekul, kõigile haridusasutuste hoolekogudele ja õpilasesindustele.
Põltsamaa ühisgümnaasiumi (PÜG) hoolekogu ei toetanud gümnaasiumi eraldamist põhikoolist. Vallavalitsus arvestas sellega ja esitas volikogule ettepaneku, minna edasi 1 + 1 mudeliga (Põltsamaa kool ja Põltsamaa lasteaed).
26. veebruaril saatsid Põltsamaa valla koolide juhid volikogule ettepaneku ühendada koolid hoopis PÜGga. Arengu- ja ettevõtluskomisjon tegi sellest lähtuvalt volikogule ettepaneku liita kõik valla koolid 1. septembrist 2020 PÜGga.

Mis saab edasi?

Volikogu 27. veebruari otsus, mille poolt oli 18 rahvaesindajat, tähistab ümberkorralduste algust. Otsuse tulemusena lõpetavad 31. augustil 2020 iseseisvate õppeasutustena tegevuse Adavere põhikool, Lustivere põhikool, Esku-Kamari kool, Pisisaare algkool, Aidu lasteaed-algkool ja Puurmani mõisakool, mis liidetakse PÜGga ja jätkavad tegutsemist senises asukohas PÜG õppekohana.
31. augustil lõpetavad iseseisvate asutustena tegevuse Põltsamaa lasteaed Tõruke ja lasteaed Mari ning Puurmani lasteaed Siilipesa. Nende ja koolide alt ära toodud Adavere, Lustivere, Esku-Kamari, Pisisaare ja Aidu lasteaia asemele luuakse 1. septembrist vallaülene Põltsamaa lasteaed, mis jätkab senistes tegutsemiskohtades.
Asume koos koolidega ette valmistama uut PÜG organisatsiooni- ja juhtimismudelit, põhimäärust ja arengukava, lähtudes vallavolikogu otsusest. PÜG jätkab tegutsemist oma nime all. Teiste õppekohtade nimetused selguvad põhimääruse koostamise käigus. Määruse koostamisel saavad kaasa rääkida nii haridusasutused kui kogukonnad. Põhimääruses määratakse muu hulgas õppekohtade asukohad. Põhimääruse kehtestab vallavolikogu, seega on nii õppekohtade loomine kui ka sulgemine vallavolikogu otsustada.
Lasteaia puhul tuleb meil esimeses järjekorras leida juht. Koos lasteaia juhi ja lasteaedadega tuleb alustada uue asutuse tegutsemiseks vajalike dokumentide koostamist.
Õpilaste, lasteaia laste ja õpetajate jaoks ei muutu 1. septembrist midagi. Ühendatud koolide õpetajatele tehakse ettepanek jätkata PÜG koosseisus. Lasteaia töötajatel on võimalus asuda tööle uues Põltsamaa lasteaias.
Ilmselt saab edasistes aruteludes vastuse enamik küsimustest, millele haridusvõrgu mudelit tutvustades ei osanud veel vastata.

Põltsamaa vallavalitsus,
Põltsamaa vallavolikogu

blog comments powered by Disqus