Põltsamaa valla ehitusasju korraldab Margi Ein

Kuidas sellele tööle sattusite?

“Kandideerisin Põltsamaa Vallavalitsuse korraldatud konkursil ehitusnõuniku ametikohale ning mind peeti sobivaks kandidaadiks. Mõistagi tunnen rõõmu võimaluse üle teha erialast tööd ning rakendada oma teadmisi ja oskusi kodukandis.?

 Nõunik peaks tähendama ennekõike nõuandjat. Kui palju tuleb Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõunikul tegelda nõustamisega ja kui palju kulub aega jälgimisele, kas ehitusasjad kulgevad vastavalt riigi seadustele ja omavalitsuse korraldustele?

“Kindlasti annan ma oma töövaldkonna alast nõu nii eraisikutele kui ka asutustele ja ettevõtetele, kui see on vajalik. Ehitusnõuniku ülesandeks on ka projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade välja andmine, detailplaneeringu lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringu protsessi läbiviimine, valla ehitusprojektide ettevalmistamine. Samuti tegelen ehitusregistri pidamisega. Kultuurimälestiste kaitsmise ja restaureerimisega seotud küsimustes teen koostööd Muinsuskaitseametiga. Veel on valla ehitusnõuniku pädevuses valla teede hooldamise, remondi ja ehituse kontrollimine. Hiljuti käisimegi tutvumas valla teede olukorraga.

Minu huviorbiidis on ka valla arengukava ja üldplaneeringu koostamine. Muide, praegu vaadataksegi läbi valla arengukava ja möödunud nädalal tutvustati seda Põltsama valla erinevates külades, kus elanikud võisid arengukava kohta oma arvamust avaldada.?

Kuivõrd on praegusel ametikohal kasu TPIs omandatud ehitusinseneri kutsest ning töötamisest ehitusalal?

“Olen töötanud 18 aastat Jõgeva KEKis, mis oli lähiminevikus suurim ehitusorganisatsioon Jõgevamaal. Hiljem olin ametis Eesti taasiseseisvumise aastatel loodud projekteerimisbüroos Põpro. Loomulikult on nendel töökohtadel omandatud kogemustest kasu ka tänastes oludes. Ehitusküsimused moodustasid osa minu tööst ka siis, kui olin Põltsamaa abilinnapea ja linnapea ning Riigikogu liikmenagi tuli osaleda ehitusalaste seaduseelnõude menetlemises. Mõistagi pean valla ehitusnõunikuna palju juurde õppima, sest elu ju muutub ning koos sellega ka ehitusvaldkond.?

Millistesse paikadesse on praegu planeeritud Põltsamaa vallas kõige suuremad ehitustööd ning kus on ehitustegevusega juba alustatud?

“Adavere Põhikoolis vajab remonti 1975. aastal valminud õppekorpus, mis on praegu väga kehvas olukorras. Kaasajastatud õppekorpuse projekteerija leidmiseks välja kuulutatud konkursile laekusid pakkumised kolmelt firmalt. Lähipäevadel peakski projekteerija selguma. Projekt peaks valmima tänavuse aasta lõpus või tuleva aasta esimestel kuudel.

Adavere Põhikool on kogu Eestis silma paistnud uisutamise alal. Plaanis on rekonstrueerida kooli spordiväljak nii, et selle 250-meetrilist jooksurada saaks kasutada ka uisurajana, millel oleks kunstjää tegemise võimalus. Tulevikus võiks uisuraja ümber olla ka kergseinad ja -katus. Need tööd jäävad aga kaugemasse tulevikku. Spordiväljaku keskel võiks olla normaalmõõtmetega jalgpalliväljak, samuti tuleks spordiplatsile projekteerida hokiväljak.

Muinsuskaitse valdkonda kuuluvaid töid tehakse praegu Kundrussaare surnuaial Võisiku mõisnike von Bockide kabeli restaureerimiseks. See 18. sajandi lõpul pae- ja maakividest ehitatud kabel oli enne remontimist väga kehvas seisukorras. Restaureerimistöödega nähti ette müüritise lahtikaevamine ja allavajunud pinnase eemaldamine, grottide (väikesed hauakambrid) varisenud esimüüri kinniladumine ja kabeli uue värava paigaldamine. Ühele grotile paigaldatakse metallist võreuks, et külastajad saaksid ka groti sisemust vaadata. Osa töödest tehakse tänavu, osa tuleval aastal.

Juba paar aastat on kestnud mahukad tööd Kamaris, kus paisjärv on nüüdseks puhastatud setetest,  kaldad korrastatud, sillad ehitatud. Selle aasta lõpuks saab rajatud kõnnitee ja paigaldatud välisvalgustus.?

Millal algab Põltsamaa-Jõgeva gaasitorustiku ehitamine?

“Praegu pole koppa veel maasse löödud, kuid ehitusluba on juba väljastatud, mis annab põhjust uskuda, et peagi algavad ka ehitustööd. Niipalju on juba teada, et esmaspäeval, 8. oktoobril kell 10 alustab kopp pidulikult kaevamist Põltsamaa vallas Pudiveres. Päris paljud inimesed on huvitatud gaasitorustiku ehitamisest. Adaveres toimunud arengukava teemalisel kohtumisel tundsid kohalikud inimesed näiteks huvi, millal võiks torugaas Adaverre jõuda.?

Kuhu on Põltsamaa vallas planeeritud laiaulatuslikum elamuehitus?

“Põhiliselt arendatakse elamuehitust kahes piirkonnas: vana Tartu maantee ääres ning Kuningamäe lähedal paiknevas Mõhkülas, kuhu on planeeritud üle 30 krundi. Nendele kruntidele on võimalik ehitada nii ühepere- kui ka kaksikelamuid.?

Mis on saanud ideest ehitada Mõhkülla Rehe kinnistule betoontoodete tehas?

“Planeerimisega seotud protsess on kestnud võrdlemisi pikka aega ning jõudnud nüüd lõppfaasi. Praeguseks on toimunud ka detailplaneeringu avalik väljapanek  ja avalik  arutelu ning praegu oodatakse maavanema hinnangut. Lõpliku otsuse detailplaneeringu kehtestamise kohta teeb vallavolikogu. On hea meel, et külaelanikud on aktiivselt osalenud detailplaneeringu protsessis ning kindlasti arvestatakse nende ettepanekutega. Betoontoodete tehase rajamine soodustab aga kindlasti piirkonna majanduslikku arengut ja aitab luua uusi töökohti.”    

Millistel põhjustel kõige sagedamini vallavalitsuse ehitusnõuniku jutule tullakse?

?Põhiliselt ikka siis, kui vajatakse dokumente ? kas siis projekteerimistingimusi või ehitusluba elamu laiendamiseks, uue elamu ehitamiseks, ettevõtte laiendamiseks, uue puurkaevu rajamiseks jne. Kui aga ehitis valmis, siis vajatakse kasutusluba. Sageli soovitakse kinnistul detailplaneeringut algatada. Tänavusel kuival suvel käisid külaelanikud kurtmas ka tolmuste teede üle.”        

 JAAN LUKAS     

blog comments powered by Disqus