Põltsamaa valla eelarve võeti vastu

Läinud neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil võeti vastu Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve.


Tänavu on Põltsamaa valla eelarves prioriteetideks haridusreformi elluviimine, uue lasteaia ehitamine Põltsamaa linna – hoone rajatakse praeguse lauluväljaku asemele – ning investeeringud teede ehitamisesse.
Aastal 2021 plaanib Põltsamaa vald investeeringuid summas 7 700 800 eurot, kusjuures 1 085 300 euro eest tehakse investeeringuid toetuste arvelt.
Suuremateks investeeringuteks on uue lasteaia ehitus (4 500 000 eurot), teede investeeringud (1 108 200 eurot), õppehoone renoveerimine Lille tänaval Põltsamaa linnas (426 400 eurot), lossikompleksi rekonstrueerimine (412 500 eurot), tänavavalgustuse renoveerimine (320 000 eurot), Puurmani lasteaia renoveerimine (273 700 eurot) ja Roosisaare arendus (263 900 eurot).
Eelarve tulude kogumahuks on sel aastal 14 831 400 eurot. Põhitegevuse tulude maht võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega ei suurene. Tuludest suurima osa moodustavad maksutulud. 2020. aasta novembri seisuga on Põltsamaa vallas kokku 4119 maksumaksjat, aasta jooksul on maksumaksjaid jäänud vähemaks 134 inimese võrra.
Vald saab tulusid ka teenuste müügist (õpilaskoha tasud, lasteaedade kohatasud), toetustena (õpetajate palgakulu katmise toetus ja tasandusfondi eraldised), kaevandamisõiguse tasude ja vee erikasutustasude näol.
Põhitegevuse kulusid on kavandatud 14 444 900 eurot – kulud suurenevad võrreldes möödunud aastaga umbes viie protsendi võrra. Põhitegevuse kuludest põhiosa moodustavad majandamis- ja tööjõukulud. Võrreldes 2020. aastaga pole personalikulud suurenenud.
Põhitegevuse kulud jagunevad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda on jaotatud majandusliku sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ja muudeks kuludeks.
Valla eelarvesse tehti volikogu liikmete poolt arvukalt muudatusettepanekuid. Näiteks toetas volikogu muudatusettepanekut suurendada laenu võtmist 1 miljon eurot uue lasteaia ehituseks. Muudatusettepaneku põhjenduseks toodi see, et lasteaia ehituse eelarves puuduolevate vahendite katmine laenuga võimaldab ehitustegevusega varem alustada.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus