Põltsamaa vald kaasab avalikkust üldplaneeringu koostamisse

Ühinenud omavalitsuste üheks lähiaastate väljakutseks on uue üldplaneeringu koostamine. Sama töö on käsil ka Põltsamaa vallas. Mida rohkem inimesi räägib kaasa üldplaneeringu koostamisel, seda vastuvõetavam ja omasem on kehtestatav planeering. Selleks, et see dokument saaks igale kodanikule kasulikuks ja kasutatavaks, kaasab vald selle koostamisse aktiivselt ka kodanikke. Selleks on valla kodulehele loodud link MÕTTENOPE ja saadaval on ka paberil täidetavad küsimustikud.


Põltsamaa valla puhul on üldplaneeringu koostamisel üheks keerukuseks see, kuidas arendada neljast varasemast omavalitsusest moodustunud valda ühtse tervikuna nii, et säiliksid erinevate kantide omapärad.

„Üldplaneering on elanike, asutuste ja omavalitsuse kokkulepe sellest, millises suunas ja mis põhimõtetest lähtuvalt toimub valla ruumiline areng. See on dokument, mis on aluseks projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisel, detailplaneeringu koostamise vajaduse otsustamisel,” ütleb Põltsamaa vallavalitsuse ehitusspetsialist Kersti Viggor” „Planeeringus on kirjas kõik see, mis on erinevates piirkondades ja konkreetse kinnistuga seoses lubatud ja keelatud. Üldplaneering on abiks näiteks maa või hoone ostmisel, sest annab olulise info ja teadmise, mida ja millistel tingimustel on võimalik kavandada. See teeb vallaelaniku elu tunduvalt lihtsamaks.“

Mõttenoppes oodatakse elanike ettepanekuid näiteks kergliiklusteede rajamiseks või puhkealade kavandamiseks. Ettevõtjad saavad aga aidata sõnastada teede või elektrivõrguga seonduvad kitsaskohad, mis pärsivad täna tootmisalade arengut.

„Soovime sel korral tõesti, et iga vallaelanik oleks üldplaneeringu koostamisse otseselt või siis kaudsemalt kaasatud. Mõttenope  annabki võimaluse selles protsessis kaasa rääkida. Veebis liikudes mõttenoppe lingi kaudu oma koduküla peale, saab sinna lisada ettepanekuid ja ideid. Näiteks kui külas on mõni kasutuna seisev hoone, võib sinna oma idee kirjutada, mis võiks sellega edaspidi peale hakata,“ selgitas mõttenoppe võimalusi Kersti Viggor.

Esmaspäevaks oligi juba  mitmeid ettepanekuid kirja pandud, nende hulgas näiteks turutänava rajamine Põltsamaa kesklinna või lossi vaatetorni renoveerimine ja rajamine.

Juba oktoobri teisel poolel toimub esimene avalik mõttenope, mille käigus kogutakse kohalike elanike arvamusi planeeringus kajastuvate teemade kohta. Oma ettepanekuid saab teha veebiaadressil www.poltsamaa.ee/uldplaneering. Samas leiab ka infot planeeringu käigust.

Mõttenoppel kogutud ideid tutvustatakse töötubades.

„Hakkangi nüüd huvigruppe koostama, et kui mõttenoppe aeg on läbi saanud, saame kohe alustada kokkusaamistega. Kindlasti ei ole need ühekordsed, vaid teeme neid seni, kuni mitmeaastane üldplaneeringu koostamise protsess on lõpule jõudnud,“ selgitas Viggor.

„Kõik on oodatu protsessis kaasa lööma, et valla elu üks tähtsaim dokument saaks tõeliselt laiapõhjaline.“

Mõttenope

Põltsamaa valla üldplaneeringu raames kogub vald kohalike elanike mõtteid Põltsamaa tänaste väärtuste ning tuleviku kohta. Osaledes mõttenoppes annad oma panuse  Põltsamaa valla mõtestamiseks ning selle tuleviku visiooni välja töötamiseks.

  • Mis on minu jaoks olulised kohad (vallas, külas jne)?
  • Mis võiksid olla tulevikus valla arengut toetavad uued objektid ja kuhu neid rajada? Miks?
  • Milliseid arendusi tuleb jätkata või muuta või millistest loobuda? Palun põhjenda.

Ideid saab esitada 16.–31. oktoobrini 2019 veebis või paberkaardil. Viimaseid leiab kohtadest, kus inimesed koos käivad: vallamaja, raamatukogud, rahvamajad jne.

MERIKE KASK

blog comments powered by Disqus