Põltsamaa linn tunnustas tublisid õpetajaid

Tänavu oli õpetajatepäev Põltsamaal eriline, sest niisugusel kujul, ainult linna koolide õpetajatele mõeldud tänuüritusena, seda edaspidi enam toimuma ei saa. Ikka sellel põhjusel, et kohe-kohe on ühinemas piirkonna neli omavalitsust.


Õpetajate poole pöördunud Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots tõdes, et hinnetes väljendub küll õpetajatöö vahel kohe, mõnikord järgmisel päeval või siis mõne päeva pärast. Kuid koolist noore inimesega kaasamineva õpetajatöö tulemused laiemas tähenduses ei ole kohe nähtavad, neid näeb alles aastate pärast.

Muutused kanduvad kooli

Linnapea sõnul me arvame teadvat kuidas kool kui õppeasutus peaks toimima, kuidas seal peaks lapsi õpetama, kuidas õpilased ja ka õpetajad peaksid käituma. Kuid aeg ja olud meie ümber muutuvad ja need muutused kanduvad üle ka kooli. Jaan Aiaotsa meelest sunnivad meile kaasa antud õpetused vahel tagantjärele küsima, mil määral on neist kunagistest õpetustest tänases päevas kasu. Kindlasti on, ainult vahel peab ehk elus natuke haiget saama, enne kui mõista mõne koolist kaasa saadud õpetuse olulisust ja vajadust.

Linnapea arutles selle üle, kas üldse või mil määral muutub õpetajate töö seoses piirkonnas teoks saava omavalitsuste ühinemisega. Ent arvas samas, et õpetajate jaoks omavalitsuste ühinemine erilisi muutusi kaasa ei too. Kui, siis muutuvad Põltsamaa linna koolid kogu piirkonna jaoks veelgi olulisemaks ja tõenäoliselt vaadatakse edaspidi veelgi tõsisemalt linna koolide poole.

Jaan Aiaots on Põltsamaa kooli vilistlastelt kuulnud, et nad saavad Põltsamaa koolist hea õpetuse kaasa. Linnapea tõdes, et tal on õpetajatele nende pidupäeval keeruline tänusõnu edasi öelda osaliselt selle tõttu, et ta seisab selles rollis Põltsamaa õpetajate ees viimast korda.

Harrastused pakuvad rõõmu

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni oli mõned päevad varem asendanud koolis üht õpetajat ja selles rollis olles tajus ta, milline professionaal peab õpetaja tegelikult olema, et õpilasi ennast kuulama panna. Ta tundis end klassi ees seistes üsna kõhedalt, mistõttu tema lugupidamine õpetajatöö vastu veelgi kasvas.

Kadri Suni kutsus õpetajaid oma igapäevatööst lõõgastumiseks ka õpetaja rollist välja tulema ja olema nii seenelise, marjulise, saunalise, ema, isa jne osas. Leidma endale tegevusi ja harrastusi, mis neile lisaks õpetajatööle elus rõõmu pakuvad. Haridusnõunik lausus, et kui õpetajad saavad oma põhitööle vahelduseks ka muude meeldivate harrastustega tegeleda, jaksavad nad seisusekohaselt ka oma põhitööd teha.

Kadri Suni sõnul tulevad talle oma laste kaudu koju kätte erinevad sõnumid ja muljed Põltsamaa lasteaiast, koolist, kunstikoolist, spordikoolist ja ta on väga tänulik õpetajatele nende töö eest. Kas Kadri Sunil praeguses rollis ka aasta pärast õpetajate ees õnnestub seista, seda ta hetkel veel ei tea.

Tänutundega südames tublisid õpetajaid esitlenud Põltsamaa kultuurikeskuse rahvakultuuri spetsialist Keiu Kess lausus, et tema ema töötab matemaatikaõpetajana ja tema hobiks on lahendada matemaatika riigieksamite ülesandeid.

Põltsamaa linna aasta õpetaja tiitli pälvis tänavu viis õpetajat.

Vihm ei takista lastega õue minekut

Tõrukese lasteaia sõimerühma õpetaja Ilona Kruuse on pühendunud oma tööle, ta on soe, siiras ja sõbralik; toetav, rõõmus ja kannatlik. Lapsevanemad on tema kohta öelnud, et ta teeb meie pisikeste maandumise suureks saamise teel nii pehmeks, kui see üldse võimalik on.

Rita Mikk on lasteaias Mari töötanud juba üle 20 aasta. Tal on lastega head ja sõbralikud suhted. Ta on oma rühma õppe-kasvatustöö ja igapäevaste tegemiste eestvedaja. Mitmel järjestikusel aastal on ta rühmas teinud järjepidevat tööd koolieelikutega, kes kevadeks lasteaeda lõpetades on saavutanud kooliküpsuse. Ta on aktiivne, valmis aruteludes sõna sekka ütlema ja ka ülemajalistes üritustes alati kaasa lööma. Oluliseks väärtuseks peab ta tervist, ka vihmased päevad ei takista lastega õue minemist.

Kirke Roosaar on seitse aastat õpetanud Põltsamaa Muusikakoolis pilli, mida nimetatakse inimhäälele kõige lähedasema kõlaga pilliks. Ilma selleta ei saaks hakkama ükski sümfoonia- ega kammerorkester. Tema ja ta õpilaste kaasamängimine on pannud kõlama nii Põltsamaa muusikakooli kammerorkestri, Eesti muusikaõpetajate sümfooniaorkestri kui Tartu ülikooli sümfooniaorkestri esinemised. Ta on uudishimulik ja õpihimuline, ei ole pidanud paljuks istuda autorooli, et sõita õpilastega festivalidele või võtta osa koolitustest Riias, Vilniuses, Helsingis. Ei ole kahtlustki, et ta sooritab edukalt oma eksami ja saab rahvusvaheliselt tunnustatud tšelloõpetaja sertifikaadi, millega saab töötada tšelloõpetajana kõikides Euroopa riikides.

Loovus ja tagasiside andmine olulised

Valli Kulu on uuendusmeelne, loov, hooliv, positiivse ellusuhtumisega õpetaja, kelle jaoks on oluline iga õpilase võimetekohane areng. Õpilased ütlevad, et ta on lahe ja tore õpetaja, sest käiakse palju ekskursioonidel ja õppekäikudel, ta on humoorikas ja kiidab neid palju.

Et klassis on erinevad õpilased, siis õpetaja kasutab mitmekesiseid võtteid: vaatlus, uurimine, mõttekaardid, postrid, kooslugemine, paaris- ja rühmaarutelud õpitu üle, õppekäigud, õuesõppe tunnid, mis seotud nii liikumise, matemaatika, eesti keele ja loodusõpetusega. Õppetöös kasutab ta palju mängulist elementi: arvutusmängud, bingo jne.

Ta hindab koostööd ja ühistegemisi. Väga hea ja tulemuslik on koostöö õpetaja Kaja Raimetsaga. Sageli õpivad kaks paralleelklassi koos. Tänavu kevadel valmis kahe klassi koostöös etendus “Moodne metsamuinasjutt”, kus tantsud on laste seatud, muusikaline kujundus muusikakooli õpetajalt – lapsevanemalt Pille Otsuselt. Selle lõimitud projekti abil arendati õpilaste loovust, koostöö tegemise oskust, suulist väljendusoskust, muusikalist oskust, esinemisjulgust.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Agne Kosk toetab süsteemse tagasisidestamise, huvitavate ja mitmekülgsete õppemeetodite ja -tegevuste rakendamise ning kaasaegse õpikeskkonna loomise kaudu õpilaste individuaalset arengut. Ta on oma täpsuse ja töökuse, abivalmiduse ja empaatiavõimega õpilastele eeskujuks ja noorte väärtushinnangute kujundajaks.

Agne Kosk peab väga oluliseks oma töös anda õpilastele edasiviivat tagasisidet. Ta leiab, et ilma selleta ei ole ühelgi ülesandel mõtet. Õpilased peavad aru saama, mis oli nende töödes hästi ja mida saaks paremini teha ja kuidas. Ta üritab igal võimalusel vormistada tagasiside kirjalikult, et õpilane saaks seda üle vaadata. Ning õpilased tõesti hindavad seda väga kõrgelt õpetaja poolt – see toetab õppimist ja arendab.

Õpetaja Agne loob klassis positiivse koostöise õhkkonda, olles õpilastega suheldes nõudlik ja järjekindel. Ta sõlmib õpilastega käitumise, teistesse suhtumise ja töökorralduse kohta kirjaliku kokkulepe, kuhu nad saavad ise lisada vajalikke punkte ja defineerida, mida mingi reegel tähendab. Kokkulepete läbiarutamine ja juurutamine paari esimese nädala või kuu jooksul tähendab, et ülejäänud aja saavad nad keskenduda õppimisele – kui õpilastel on selge, mida neilt oodatakse, siis läheb rohkem energiat tegutsemiseks ja vähem piiride katsetamiseks.

Ta tegutseb juba ka õpetajate koolitajana, õpetades programmi Noored kooli osalejaid õpilaste arengu jälgimise ja tagasisidestamise teemal. Aitab neil sisse seada arengujälgimise süsteeme ja tutvustab enda tagasisidestamise meetodeid (õpimapp, analüüs, kirja vormis tagasiside, õpilast toetav hindamine, hindamispõhimõtted). Lisaks käib ta ise Noored kooli programmi uute õpetajate tunde tagasisidestamas ja soovib neid kogemusi tuua ka oma kooli.

Uued õpetajad

*Mari lasteaias töötab septembrist uus muusikaõpetaja Katre Koppel

*Põltsamaa kunstikoolis Eva Järv, kompositsioon, Katrin Tukmann, maal.

*Põltsamaa muusikakoolis uus juht Hannes Männik

Tunnustused

*Hiljuti valis Jõgevamaa alushariduse sektsioon tänavuseks parimaks lasteaiaõpetajaks Põltsamaa lasteaia Tõrukese õpetaja Marje Heiskoneni

*Põltsamaa ühisgümnaasiumi tänukirja pälvisid Kaja Raimets ja Ülle Lodi

Aasta õpetajad 2017

*Ilona Kruuse

*Rita Mikk

*Kirke Roosaar

*Valli Kulu

*Agne Kosk

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus