Põltsamaa lasteaiaõpetajate palga alammäär suureneb

Juunikuu Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud lasteaia õpetajate töötasu alammäära kinnitamine. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder tegi linnavolikogu liikmetele ettepaneku kehtestada Põltsamaa linna lasteaia õpetajate palga alammääraks alates 1. septembrist kuni 31. detsembrini 840 eurot. Seoses valitsuse programmiga tõsta järjepidevalt lasteaiaõpetajate palku ning võrdsustada need aastaks 2019 üldhariduskoolide õpetajate palkadega on kohalikel omavalitsustel võimalik toetusfondist lisaraha saada.

Lisaraha eraldatakse nendele omavalitsustele, kes on alates käesoleva aasta 1. septembrist kinnitanud lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks 840 eurot. Vastav otsus tuleb esitada haridus- ja teadusministeeriumile hiljemalt 20. augustiks.

Lisarahastus on seotud õpetajate ametikohtade ja kohaliku omavalitsuse elanike registrisse kantud lasteaias käivate laste arvuga. Märtsi seisuga oli linna lasteaedades kõrgharidusega lasteaiaõpetajate keskmine palk 850 eurot. Samas on Põltsamaa linna lasteaedades õpetajaid, kelle palk on väiksem lasteaiaõpetajate keskmisest palgast. Et saada riigilt toetusraha, mille abil lasteaiaõpetajatele täiendavalt palka maksta, on vaja linnavolikogu otsust lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamise kohta. Praegu on Põltsamaa linnas 38 lasteaiaõpetaja ametikohta ja 188 lasteaialast. Iga lapse kohta eraldatakse riigieelarvest 21,67 eurot. Põltsamaa linna lasteaiaõpetajate palga alammäära tõstmiseks on täiendavalt vaja 8296 eurot, millest valitsuse eelnõu kohaselt kaetakse 4111 eurot. Et Põltsamaa linna lasteaedades käib lapsi ka teistest omavalitsustest ja lisaraha eraldatakse omavalitsuse põhiselt, siis muutub alates 1. septembrist ka Põltsamaa linna lasteaedade kohamaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus