Põltsamaa kandis mõeldakse suurvalla loomisele

Algsest ideest liita Põltsamaa linn ja vald on välja arenemas Põltsamaa suurvalla loomise plaan, kus kaaluvad ühinemist veel mitmed piirinaabritest omavalitsused.


Põltsamaa vallavolikogu detsembrikuisel istungil andis sellel teemal toimunud arengutest ülevaate vallavolikogu esimees Indrek Eensalu. Tema sõnul oli initsiatiiv liitumisläbirääkimiste pidamiseks tulnud Põltsamaa linnalt ja nii loodeti vallas, et linn näitab üles tõsisemat tahet teemat arendada. Samas märkis Indrek Eensalu, et tegelikult oligi tarvis natuke aega, et ka vallarahvas ennast ühinemise teemaga paremini kurssi saaks viia.

Juba juuni lõpus korraldas Põltsamaa vald ümarlaua, kuhu kutsuti esindajad kõigist vallaga piirnevatest omavalitsustest ehk Kolga-Jaanist, Kõost, Imaverest, Koigist, Pajusist ja Puurmanist. Igast vallast oli kohal vallavanem, vallavolikogu esimees ja vallasekretär. Eensalu märkis, et sel pärast  jaanipäeva toimunud arupidamisel keegi erilist initsiatiivi üles ei näidanud. Avaldati hoopis arvamust, et oodatakse ära, millised on järgmised valitsuse sammud omavalitsuste liitmisel.

Järjekordne koosolek peeti septembris, kui kohtusid Põltsamaa valla ja linna esindajad. Valla esindajate üllatuseks olid linnapoolse töörühma koosseisus vahepeal toimunud muutused. Septembri teisel poolel toimus Põltsamaa valla ja linna esindajate järjekordne kohtumine, kus moodustati kahepoolsed teemakomisjonid, mis hakkasid tegelema mitmete valdkondadega. Vahepealsel ajal oli riik kindlaks määranud teatud kriteeriumid omavalitsuste ühinemiseks.

Möödunud aasta novembri lõpus sai teoks juba teine kohtumine Põltsamaa valla piirinaabrite esindajatega. Indrek Eensalu sõnul oli olukord tulenevalt riigi kriteeriumidest võrreldes suvise kohtumisega kardinaalselt muutunud. Kõik osalenud ilmutasid ühinemise teema vastu tõsist huvi ja tegid omapoolseid ettepanekuid. Kõigi Põltsamaa vallaga piirnevate omavalitsuste esindajad soovisid, et Põltsamaa vald teeks neile ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks.

Kutsuvad piirinaabreid läbi rääkima

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus täpsustuseks, et pärast ettepaneku esitamist on omavalitsusel kaks kuud aega oma seisukoht kujundada ja sellest kirjalikult teada anda. Vallavanema sõnul ei takista ükski seda teemat reguleeriv seadus omavalitsuste jagunemist ega liitumist üle maakonna piiri. Teisisõnu: liitumisel ei pea jälgima valla ega maakonna piire.

Volikogu liige Erkki Keldo lausus, et kõige olulisem on riigi nõue, et ühinedes peab moodustuma vähemalt 5000 elanikuga omavalitsus. Kus mõni sellest väiksem vald jääb üksi, sundliidetakse see mõne teise piirinaabrist omavalitsuse või omavalitsustega.

Erkki Keldo oli seisukohal, et riigi poolt vaadatuna on kõigile Põltsamaa valla piirinaabritele kõige mõistlikum nende liitumine Põltsamaa vallaga. Seetõttu oleks mõistlik, et need vallad langetavad ise vastava otsuse, sest sundliitmise puhul ilmselt valla arvamust eriti ei arvestata. Tõenäoliselt peaks juba 2017. aasta veebruariks kõigil omavalitsustel üle riigi olema  langetatud otsus, milliste naabritega ja millisel moel nad ühineda kavatsevad. Omavalitsused, kus pole vastavat otsust tehtud, sundliidetakse ja juba 2018. aasta 1. jaanuariks peaks Eesti uus haldusjaotus paigas olema.

Võib tekkida 15 000 elanikuga suurvald

Põltsamaa vallavolikogu liikmed otsustasid teha ettepaneku valla piirinaabritele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, et moodustada 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal koos Põltsamaa linna ja Põltsamaa vallaga üks omavalitsusüksus. Sellest otsusest  teavitatakse ka Jõgeva maavanemat, Viljandi maavanemat, Järva maavanemat ning rahandusministeeriumi. Vastavad ettepanekud on Põltsamaa vald piirinaabritele välja saatnud ja nüüd jääb vaid oodata, kuidas neile reageeritakse.

Detsembris teoks saanud Põltsamaa linnavolikogu istungil andis linna ja valla liitumisläbirääkimiste hetkeseisust ülevaate linnapea Jaan Aiaots, kes andis teada, et on plaanis  moodustada Põltsamaa suurvald. Kui selline suurem ühinemine teoks saaks, moodustuks ca 15 000 elanikuga suurvald.

Põltsamaa linn tegi 2014. aasta juunis Põltsamaa vallale ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi ja vallavolikogu nõustus sellega 2014. aasta augustis. Juba 2015. aasta jaanuaris otsustas Põltsamaa vallavolikogu moodustada töörühma, millele anti volitused pidada Põltsamaa linnaga liitumisläbirääkimisi. Linn vastas omapoolse samasuguse otsusega möödunud aasta veebruari alguses. Pärast töörühmade moodustamist jäi  aga liitumisläbirääkimiste teema soiku.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus