Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise tingimused täpsustusid

Põllumajandusministri 12. jaanuari 2005. a määruses nr 1 ?Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord? tehtud muudatuste kohaselt toimub piirkondliku maaparandusbüroo ja maakondliku keskkonnateenistuse poolt kooskõlastatud toetuse taotluste vastuvõtt PRIA piirkondlikes büroodes 14. kuni 31. märts. Muudatusegasätestatakse toetuse andmine juhul, kui põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuvat põldu läbib elektripaigaldis. Elektriohutusseadusest tulenevalt ei või elektripaigaldise alusele alale ja selle kaitsevööndisse puid istutada ning seega ei loeta elektripaigaldise alust ja selle kaitsevööndis olevat pinda toetusaluse pinna hulka. Samuti tuleb taotlejal põllu pinnast välja arvata pind, kuhu ei saa metsapuutaimi mõnel muul põhjusel istutada. Taotleja peab toetuse taotluses märkima põllu pinna, millest on maha arvatud elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning muu maa, kuhu ei saa istutada metsapuutaimi. Küll aga ei jaga elektripaigaldis metsastatud põllu, mida soovitakse põllumajanduslikust kasutusest välja viia erinevateks tükkideks. Lisaks täpsustab määruse muudatus nõudeid toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamise eest toetuse saamiseks. Muudatuse kohaselt lükatakse edasi metsakultuuri hoolduse tegemiseks ettenähtud tähtpäev. Metsakultuur peab olema hooldatud vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit ning hooldus peab olema visuaalselt tuvastatav kuni 1. novembrini, välja arvatud metsakultuuri rajamise toetuse taotlemise aastal. Metsakultuuri rajamise toetuse ja metsakultuuri täiendamistoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse endiselt taotluse esitamise aasta 15. augustiks, kuid metsakultuuri hooldustoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise aasta1. detsembriks. Põllumajandusmaa metsastamise toetuse rakendamisega seonduvad muudatused mõjutavad ka toetuse väljamaksmise perioodi. Metsakultuuri rajamise ja metsakultuuri täiendamistoetus makstakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel endiselt taotluse esitamise aasta10. oktoobriks. Määruse muudatuse kohaselt aga makstakse metsakultuuri hooldustoetus taotluse esitamise aastale järgneva aasta20. jaanuariks. Lisaks eelpool nimetatud muudatustele täpsustati ka taotluse kontrollimise, kohustuse ülevõtmise ning toetuse vähendamise ja tagasinõudmise aluseid. Muuhulgas täiendati metsapuutaimede sissetoomisega seonduvat. Põllumajandusmaa metsastamise toetust rakendatakse Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames. Käesoleval aastal on võimalik lisaks metsakultuuri rajamise toetusele taotleda metsakultuuri hooldus- või täiendamistoetust. Hooldus- ja täiendamistoetust saab taotleda see, kes 2005. aastal sai metsakultuuri rajamise toetust, esitades PRIA-le vastavad vormikohased taotlused. Soovi korral võib taotleja 2005. aastal võetud kohustust 2006. aastal suurendada. Võimalik on ka metsakultuuri rajamise toetust taotleda juba 2005. aasta jooksul rajatud kultuurile. Täiendavat informatsiooni toetuse kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja Põllumajandusministeeriumist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus