Planeering kohtas elanike vastuseisu

Põltsamaa linna ja valla piirimaile Tallinna-Tartu maantee Pajusi ristmiku vahetusse lähedusse Uuerehe kinnistule kavandatakse erinevaid teenuseid pakkuva ettevõtluskompleksi rajamist, kohalikud elanikud aga tanklat elumajade lähedale ei soovi.

Teisipäeval oli Põltsamaa vallavalitsuse ruumes avalik arutelu kavandatavale planeeringualale koostatud detailplaneeringu projekti üle. Nagu juba tavaks, kohtas ka see projekt planeeringuala naabruses elavate inimeste vastuseisu.

Arutelu juhtinud Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõunik Margi Ein tuletas mõne sõnaga meelde, mida täpsemalt vaidlusalusele territooriumile rajada plaanitakse. Ehitusnõuniku sõnul haarab planeeritav ala enamjaolt Põltsamaa valla Mällikvere küla, kus planeeringuala suuruseks on 4,9 hektarit, ja väiksema osa Põltsamaa linnast planeeritava ala suurusega 1,1 hektarit. Nõuniku sõnul on planeeringuala jagatud kruntideks ning erinevatele kruntidele kavandatakse kaubandus-, toitlustus-, majutushooned ja tanklamaad. Lisaks veel tee alla jääv maa ja maa haljasalad.  

26 elanikku bensiinijaama vastu

Margi Ein märkis, et koostatud detailplaneering on läbinud kõik eelnevalt seadustes ette nähtud protseduurid, muu hulgas ka avalikult välja pandud. Kõigil asjast huvitatuil on olnud võimalik selle kohta oma märkusi ja täiendusi teha.

Planeeringuala kohta on laekunud 26 allkirjaga kiri Põltsamaa linnas aadressil Pajusi maantee 24, 26 ja 45 kinnistutel elavatelt inimestelt. Kirjas on öeldud, et alla kirjutanud pole  bensiinijaama ehitamisega oma kodude lähedale nõus. Selline rajatis rikub allkirja andnud inimeste hinnangul nende elukeskkonda.

Margi Ein toonitas, et käimasoleval arutelul ei otsustata midagi ja otsuse planeeringuala kohta langetavad Põltsamaa valla- ning linnavalitsus. Seejärel näeb protseduur ette planeeringuala kehtestamise ehk heakskiitmise Põltsamaa valla- ja linnavolikogu poolt. Planeeringuala üle teostab järelvalvet Jõgeva Maavalitsus. Seda kõike juhul, kui planeeringuala menetlemisega niikaugele jõutakse.

Ehitusnõunik rahustas kohale tulnud inimesi, öeldes, et isegi siis, kui detailplaneering läbib kõik eelpool nimetatud etapid ja see kehtestatakse, ei too see endaga kaasa olukorda, et sellele alale kohe midagi ehitama hakatakse. Võimalik, et tegelik ehitustegevus käivitub alles aastate möödudes.

Riskid vajavad hindamist

Põltsamaa linna ehitusnõunik Ville Tamm lausus, et linn toetab planeeringuala läheduses elavate inimeste seisukohta ning mõistab, et kõnealusele alale plaanitav tankla on tavapärasest kõrgema riskiga seotud rajatis. Just planeeringu avaliku väljapaneku ajal jõustus kemikaalide kasutamist ja käitlemist reguleeriv seadus, kus toonitatakse erilist vajadust selliste riskide analüüsimiseks ja hindamiseks. Tulenevalt seaduse värskusest, on selline riskianalüüs linna ehitusnõuniku sõnul tegemata. Põltsamaa valla maanõuniku Ain Valu sõnul on planeering koostatud vastavuses Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla üldplaneeringuga ja valla üldplaneeringu kohaselt on see ala mõeldud ärimaaks. Ümbruskonna elanikud ei mõistnud, miks peaks rajatama teine bensiinijaam peaaegu praegu olemas oleva tankla kõrvale ning miks peaks tulevane tankla paiknema eluhoonetele sedavõrd lähedal.

Maanteeäärne tankla meelitab peatuma

Planeeringuala omaniku esindaja Talumaa Kinnisvara Haldus OÜ juhatuse liige Urmas Jefimov lausus, et mitmel pool maailmas, kus tal on olnud võimalus ringi liikuda, võib suurte maanteede ääres näha tanklaid, hotelle, toitlustus- ja muid teenindusasutusi. Urmas Jefimovi hinnangul oleks just sellises kohas asuv tankla üheks magnetiks, mis võiks Tallinna-Tartu maanteel liikujaid peatuma meelitada. Tanklas peatuse teinud inimesed võivad kord juba peatuse teinuna külastada ka Põltsamaa linna.

Arutelul viibinud planeeringuala naabruses elavad inimesed teatasid, et nad pole vastu ei majutus-, toitlustus- ega muude teenindusasutustele, vaid nad on vastu bensiinijaama rajamisele.

Urmas Jefimov tõi näiteid nii laiast maailmast kui Eestistki, kus tanklad asuvad otse suurte kortermajade vahetus läheduses. Ain Valu toetas Urmas Jefimovi mõtet, tuues näiteid Saksamaalt.

Tallinna-Tartu maantee ümberehitamise  kava näeb ette, et Põltsamaa linna saab edaspidi trassilt maha sõita vaid ühest kohast ja see mahasõit jääks kava kohaselt praeguse Pajusi maantee ristmiku kanti. Bensiinijaam oleks just selleks magnetiks, mis meelitaks teel liikujaid asulasse sisse pöörama.

Üldised huvid isiklikest kõrgemale

Arupidamisel osalenud Põltsamaa valla ettevõtja  ja vallavolikogu liige Mati Kivi lausus, et tema elab Mandri-Eesti keskpunkti tähistava kivi vahetus läheduses ja tedagi häirivad seal sageli peatuvad seltskonnad, kellest jääb tihti maha risustatud parkimisplats. Lisaks lärmavad need inimesed mõnikord päris tublisti.

Ent Põltsamaa piirkonna atraktiivsust silmas pidades ja kodupaiga reklaamimise vajadust mõistes kutsus Kivi kohalolijaidki lisaks isiklikele huvidele mõtlema üldistele Põltsamaa linna ja piirkonna huvidele.

Arupidamise tulemusena otsustati, et inimeste muret võetakse kuulda ning sellega arvestatakse väga tõsiselt. Lubati kaaluda võimalust, kus planeeringualale kavandatav tankla nihutatakse praegusest asukohast krundijagu edasi. Nii planeeringu algataja, omavalitsuste esindajad kui ka planeeringuala naabruses elavad inimesed olid sellise pakkumisega nõus. Iseasi, mida ütlevad sellise võimaliku muutuse kohta teised institutsioonid, näiteks Maanteeamet.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus