Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavasse oodatakse ettepanekuid

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus  (JAEK) annab teada, et käsil on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme (PKT) tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Jõgevamaa tööhõive ning ettevõtlikkuse suurendamiseks piirkondlikke algatuste” kaardistamine. Toimuvad kohtumised ja arutelud Jõgevamaa ettevõtjate, turismisektori, maavalitsuse, töötukassa, Jõgevamaa koostöökoja, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, õppe- ja teadusasutuste, organisatsioonide, ühenduste ja omavalitsuste esindajatega.  Kogume maakonna erinevate organisatsioonidega koostöös algatusi ning koostame vajalike tegevuste kava aastateks 2015-2022. Kava koostamisel lähtutakse maakonna arengukavast või -strateegiast. Meetme tegevust hakatakse viima ellu maakondliku ulatusega piirkondlike algatuste tugiprogrammidena. Sellele eelneb piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade ettevalmistamine, millega tegeleme märtsikuu lõpuni.  

Järgmise etapina toimub piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade alusel  piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimine. Tegevuse sihtrühm on maakonna elanikkond, eelkõige piirkonna tööandjad ja töövõtjad. Tegevuse rahaline maht perioodil 2015-2022 on Jõgevamaale ligikaudu 451 000 eurot. Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimine on ajaliselt jaotatud kolmeks perioodiks. Esimesed piirkondlike algatuste tugiprogrammid koostatakse ajavahemikuks 2015-2016.

Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kaval on Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise seisukohast kaks teineteist täiendavat rolli:

– kava on aluseks piirkondlike algatuste tugiprogrammide ettevalmistamisele ja nende hilisemale realiseerimisele;

– kava ja selles toodud tegevused on sisendiks teiste meetmete elluviimisel, eelkõige haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi poolt rakendatavatele Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmetele, samuti mitmetele Maaelu Arengukava meetmetele.

Kavasse lülitatakse tegevused, millel on maakonnas mõõdetav ja põhjendatud mõju:

  • töökohtade loomisele ja säilitamisele;
  • ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele;
  • ettevõtete arengule, mis tekitab kõrgemat lisandväärust loovaid töökohti või tõstab olemasolevate töökohtade poolt loodavat lisandväärtust;
  • tööjõu arendamisele ja aktiviseerimisele;
  • maakonna arengukavas või -strateegias välja toodud tööhõive ja ettevõtlikkusega seotud probleemide lahendamisele.

 

16. märtsini on võimalik saata omapoolseid ideid ja ettepanekuid kava kokkupaneku töörühma juhile Katrin Rajamäele e-posti aadressil katrin.raja@gmail.com.

MARVE MILLEND, sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja10

blog comments powered by Disqus