Peipsi kalandus on jätkusuutlik

Juulikuuga lõppes Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastatud Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu projekt Jätkusuutlik kalandus Peipsil”. Projekti realiseerimiseks koostati küsitlusleht ning korraldati kolm ümarlauda.

Alates 2006. aastast  on  suurenenud mitme maakonna lubadega püüdvate ettevõtjate arv. Tänavu kasutab kõigi nelja maakonna püügilubasid kaks ettevõtjat,  kolme maakonna luba on  kahel ettevõtjal  ja  kahe maakonna lubadega püüab 14 ettevõtjat. Seega ei õigusta end praeguses olukorras maakondade kaupa püügilubade väljastamine ning hilisem nende järgi tehtud statistika.

Aastatel 2007-2009 on ostu-müügitehingute kaudu püügile tulnud 11 uut  ettevõtjat. 

Püügiload veealade kaupa

Lähtuvalt eeltoodust,  ei püüa näiteks Ida-Virumaa ettevõtja Põlvamaa lubadega  Põlvamaaga piirneval Lämmijärve veealal, vaid  Ida-Virumaaga piirneval veealal Peipsil.

Et Põlvamaa load on ostu-müügiga valdavalt Tartumaa püüdjate kätte läinud, siis püütakse nende lubadega enam Peipsil ja Lämmijärve koormus on vähenenud.

Otstarbekam oleks püügiload väljastada veealade, mitte maakondade kaupa.

Aastaid on vaieldud, kas Peipsil peaks püüdma suurettevõtjad, kes on ühtlasi ka töötlejad või väikeettevõtjad.

Ümarlaudadel selgunu ja ankeetide põhjal saab järeldada, et ettevõtjate hulgas peab olema nii suuri, keskmisi kui ka väikeettevõtjaid. Viimastel  peaks olema ajalooline püügivõimalus  ankeetides enampakutuga  ehk kümne raam- või nakkevõrguga kaldast kaugemal kui 1 km/500 m, kolme  nakkevõrguga kuni 1 km/500 m ja kahe mõrraga.

Möödunud aastal tagas see umbes 80 000-kroonise sissetuleku. Väikeettevõtja peab sellel juhul äraelamiseks  kindlasti lisaks kalandusele veel millegi muuga tegelema. See võib olla harrastuskalapüügi korraldamine, majutus-toitlustus, köögiviljakasvatus jne.

Arusaamatuks jäi töörühmale, miks on püügil mitmed ettevõtjad, kellel on püügivõimalus mõrd mõrrajadaga, mille piirarv  on üks. Sellel juhul ei saa ettevõtja kalapüügieeskirjades toodut järgida. 

Kalurite arv on vähenenud

2000. aastate algusega võrreldes on kalurite arv<span style=”mso-spacerun: yes”>  oluliselt vähenenud ning läheneb teadlaste poolt välja pakutud optimaalsele näitajale, mis on kuni 300 kalurit Eesti poolel.

Enamik püügifirmasid-ettevõtjaid ei kasuta kalapüügil töölepinguga kalureid, vaid ostab kalapüügiteenust füüsilisest isikust ettevõtjatelt. Tööettevõtuleping sisaldab tasu püügiloa kasutamise eest ning  kala müügitingimusi. Sellised kalurid ei suuda osta endale jätkusuutlikku tegevust tagavat püügivõimalust ning  paljudel juhtudel püütakse ebaseaduslikult oluliselt suurema arvu püügivahenditega.   

Jälgides väljastatud püügilubadele kantud kalureid, võib täheldada, et  kalurkond on isikuliselt väga muutuv, mis dikteerib senisest intensiivsema täiendõppe ja koolituse vajaduse. Kalurid on paremas tööinimese eas, paljud neist püüavad mitmele firmale.

Püügivahendite piirarvud on  olnud stabiilsed. Lähtuvalt kalavaru seisundist,  ei kehtestatud tänavu tindimõrra püügivõimalust.

Suuremate püügivõimalustega on Tartu ja Ida-Viru  maakond, mis on tulenenud nõukogudeaegsest  kalandussektori paiknemisest.

Kaaluda tuleb enampüütavate kalaliikide (koha, ahven, haug) püügil üleminekut  ettevõtjatepõhistele väljapüügikvootidele, mis väldiks rahvuslike kvootide ületamist. Teine võimalus ülepüügi  vältimiseks on   püügiandmete tihedam kogumine või eelandmete  esitamine aasta teisel poolel. 

Püügiõigusetasud olid   kuni 2007. aastani küllaltki  stabiilsed. Alates 2007. aastast on püügiõigusetasud oluliselt muutunud.  Suurenenud on enamkasutatavate püügivahendite püügiõigusetasud.   Samal ajal ei ole proportsionaalselt tõusnud kala esmakokkuostu keskmised hinnad 

Tõusnud on kütusehinnad ning tööturul konkurentsis püsimiseks ka töötasud. Seega on püügiõigusetasude suurenemine avaldanud oluliselt mõju kalapüügi tulemlikkusele ning kalanduse kui majandusharu jätkusuutlikkusele.

Riigile laekub tänavu 1,5  korda rohkem püügiõigusetasu  kui 2006. aastal ehk  kalapüügiettevõtjatel  on kulutused  toodangule sellevõrra kasvanud.  

Esmakokkuostuhinnad langenud

Vähenenud on enamkasutatavate püügivahenditega (nakke- ja raamvõrk kaugemal kui 1 km/500 m, mõrd mõrrajadas) väljapüük ning seetõttu  on suure osa kalurite reaalne sissetulek vähenenud.

Mutnikuga püük on suurenenud,  kuid  püügiaeg on lühike. Suur kogus kala turul toob kaasa selle esmakokkuostuhindade olulise languse. Mutnikuga püügil kasutatakse vähe tööjõudu… 

Hariliku ahvena ja hariliku  koha väljapüük moodustas 2006. a 67,6 protsenti, 2007. a 62 protsenti  ja  2008. a  65,6 protsenti kogusaagist.   

Mõneti on suurenenud siseturul oluliste kalaliikide (särg, luts jt) väljapüük.

Peipsi kalanduse tulemlikkuse tagamiseks on oluline koha ja ahvena turu säilimine, milleks peavad tegema  ühistööd  nii Eesti riik kui kalandusettevõtjad  Samaaegselt peab paranema  siseturu korraldus, mis tagab nn mittestrateegilise kala stabiilse ja tulemusliku müügi.

Oluline on propageerida kohaliku toidukultuuri osana kalatoite. Seda saab teha erinevate kampaaniate ja trükiste abil ning üritustel.

Kalapüügi tulemuslikkust saab oluliselt parandada ühise müügitööga.

Peipsi kalapüügi  mullusele tulemuslikkusele avaldas oluliselt mõju ahvena ( – 10,08 krooni /kg)  ja koha ( -2,61 krooni/kg) keskmise esmakokkuostuhinna  langus  võrreldes 2007. aastaga.  Hinna kujunemisele on avaldanud mõju püügil olnud  väiksemõõtmeline  kala. Samal ajal on mõnevõrra kasvanud latika  ja haugi  esmakokkuostu keskmised hinnad  (valdavalt siseturul realiseeritavad kalaliigid).  Märkimisväärselt  on suurenenud  särje esmakokkuostu hind.

Enamiku kalasaagi väärtusest moodustab raam- ja nakkevõrguga kaugemal kui 1 km/500 m , avavee- ja ääremõrraga ning mõrd mõrrajadas püütud kala.

Kalasaagi rahaline väärtus on olulises osas seotud koha väljapüügiga, mille kvoodist  mullu suur osa piirangute tõttu  püüdmata jäi.

iii

URMAS PIRK, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus