Peipsi äärne rannaelanik tahab kalale

Peipsi järve äärses  on miljööväärtusteks ainulaadsete   kurgi-,  sibula- ja porgandipeenarde kõrval ka rannaniitudel ning koduõuedes kuivavad kalapüünised, kaluripaadid ning  katustealustes nööridel kuivavad kalad. Kalapüük on ajaloolise elulaadi osa, mille oskusi on vajalik säilitada ning  anda edasi  põlvest põlve.

Kutseline ja harrastuskalapüük

Kutseline kalapüük on majandustegevus, harrastuskalapüük üks võimalusi vaba aja veetmiseks.

Kalapüügieeskirjad annavad püügivahendite kirjeldused.  Nakkevõrke ja 100 konksuga põhjaõngejadasid kasutatakse nii kutselisel kui ka harrastuskalapüügil.

Harrastuskalapüüki korraldab keskkonnaministeerium, kutselist põllumajandusministeerium. Omavalitsused on jäetud  piirkonnale nii olulise tegevuse korraldamisest kõrvale.

Kutseline kalapüük on majandustegevus, mille võimalused dikteerib kalavaru. Praegu annab järv  kalapüügivõimalusi kuni 500 kalurile. Kalurite arvates suudab järv tagada  miinimumilähedase sissetuleku vaid 300 kalurile.

Ka kolmesajal kutselisel raske ära elada

Pidev kütuse, elektri jm kallinemine ei võimalda kindlasti ka  neil kolmesajal  püügile jääda, sest kalapüük peab end ära tasuma ja äraelamise võimaluse andma.  Peipsil on suurem  osa  püügivahendeid koondunud suurettevõtjate kätte. Firmade  püügivahendid ning kalapaadid on koondunud suurematesse sadamatesse  ning kalatööstuste juurde. Need ei ole miljööväärtusi täiendavad, vaid  euroopaliku  kalandusliku tootmise näited.  See näitab Peipsi piirkonna  kalamajandusliku tegevuse üldist arengut.

Aastatel 2001 ? 2005 oli rannaelanikel ehk  järveäärsete kinnistute omanikel võimalik püüda piiratud arvu kutselise kalapüügivahenditega ? võrkudega, põhjaõngejadadega või mõrdadega.

Praegune harrastuskalapüük võrkude ning põhjaõngejadadega ei sea taotlejale mingeid piiranguid.

Rannaelanik ei pääse püügile 

Püügivõimaluse taotlemine on viidud internetipõhiseks ja on arvutiinimesele küllalt lihtne. Taotlejateks ongi eelkõige linnaelanikud, kellel vastavad võimalused käepärased.

Peipsi rannaelanikel, kes elavad oma ajaloolisel elualal, ei ole sageli teadmisi ega ka võimalusi interneti kaudu  kalastuskaartide taotlemiseks.

Pealegi on ka info, millal avaldusi hakatakse vastu võtma, mis tingimustel saab püügile  jne,  kõige paremini kätte saadav internetist. Et avaldused rahuldatakse laekumise järjekorras, ei pääse rannaelanik püügile. Nii ongi viimasel ajal harrastuslike võrkudega püüdmas mitte kohalikud elanikud, vaid eelkõige kaugemalt pärit inimesed.

Peipsiäärsete omavalitsuste juhid ütlevad, et enamikku harrastusvõrkudega püüdjaid  nemad ei tunne. Loomulikult võib võrdluseks öelda, et metsa ääres elaval inimesel peaks siis olema eelisõigus sealt palki raiuda.  Palgi raiumine ei ole kunagi olnud eestlase elulaadi osa. Metsainimestena on ikka metsa hoitud ja praegugi nii mõnigi metsäärne põliselanik riisub lehed kokku metsaservani, korjab üles viimse kui mahakukkunud oksarao jne. Seda tegevust võib  pidada elulaadi osaks ja seda ju keegi ei keela ega reguleeri.

Rangelt oma pere jaoks

Peipsi piirkonna ajaloolise elulaadi  ja miljööväärtuste  säilitamiseks on vajalik, et praeguste harrastuslike võrkudega saaks püüda rannaelanikud oma pere tarbeks.

Nii jääksid rannaniitudele kuivama kalapüügivõrgud ja kalapaadid, koduõuedesse  nööridele  kuivama  särjed ning kalapüügioskused läheksid vanaisalt lastelastele.

Praegu on võimalik harrastuslike võrkudega püüda ka väikejärvedel. Vooremaal ei ole kalapüük olnud elulaadi oluline osa. Ikka on põhitegevuseks olnud põllupidamine ja karjakasvatamine. Neid kogemusi on antud edasi põlvest põlve.  Seetõttu ei oleks neil veekogudel hädavajalik kinnistuomanikke eelistada. 

Riik võiks delegeerida kalastuskaartide väljastamise võrgu- ja põhjaõngedega püügiks kohalikule omavalitsusele. Nii  jõuaksid ka kohalikud maainimesed õigeaegselt esitada avaldused püügivõimaluse taotlemiseks.

Harrastuslike võrkude ja põhjaõngedega püügi kaotamine

Harrastuspüüdjad on ise  mõnigi kord  sama seisukohta rõhutanud ? kaaluda võiks harrastuslike võrkude ja põhjaõngedega püügi kaotamist. Nii lihtsustub ja muutub tõhusamaks ka järelvalve ja kalavaru kaitse.

Kui praegu on Peipsil kutseline kalapüük  põhjaõngedega keelatud, siis harrastuslikega võib püüda. See annab võimaluse ebaseaduslikult püütud kala harrastuspüügi sildi all legaliseerida.

Harrastuspüügiks on piisavalt  sobivaid püügivahendeid. Rannaelanik nii Peipsi kui mere ääres võiks aga püüda sarnastel tingimustel aastatel 2001?2005 kehtinud piiratud püügiga. Niisugust võimalust saaks kasutada küllalt edukalt ka turismiteenuse mitmekesistamiseks:  puhkaja võiks võtta kaasa võrku sisse laskma või  nõudma.

Urmas Pirk,
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus