Peaminister ja maavanemad rääkisid linnugripist

Teisipäeval peaminister Andrus Ansipiga kohtunud maavanemad tundsid huvi valitsuse kavade kohta tulevasest halduskorraldusest ja ?territoriaalsest jaotusest ning Euroopa Liidu fondide kasutamisest. Peaminister rõhutas maavanemate olulist rolli linnugripi võimalikuks puhanguks valmistumisel.

Peaministri sõnul saavad toimiva halduskorralduse ja haldusterritoriaalse jaotuse aluseks olla kohalikku identiteeti kandvad kogukonnad.

?Kohalike omavalitsuste roll demokraatlikus ühiskonnas on keskvõimu tasakaalustamine. Omavalitsuste suurust ei tohi Toompealt ette kirjutada ning valdade ja linnade liitumine peab toimuma vabatahtlikkuse põhimõttel. Sama oluline on tagada seda soovivatele piirkondadele võimalus mõnest omavalitsusüksusest lahkuda. Selles küsimuses on valitsuskoalitsioon ühte meelt ning mingeid pealesunnitud reforme omavalitsuste suhtes ei kavandata,? lausus Andrus Ansip.

Nii maavanemad kui peaminister tõdesid üksmeelselt, et elanikele tuleb avalike teenuste pakkumine muuta võimalikult lihtsaks ja üheselt arusaadavaks. ?Väga oluline on ka teadmine, kus riik asub ja millisele uksele peab koputama. Üksnes odavamate ruumide nimel tegutsedes võime leida end olukorras, kus vallavalitsused ja riigiasutused asuvad keskustest eemal. Seeläbi võib halveneda teenuste kättesaadavus, inimeste elu läheb keerulisemaks ning riigi institutsioonide tajumine hajub,? ütles peaminister riigi- ja omavalitsusasutuste paiknemise kohta.

Kohtumisel avaldasid maavanemad arvamust, et koostatavas regionaalarengu suunamise seaduses peaks senisest rohkem arvestama regioonide eripära. Näitena toodi Lääne-Eesti saared, mille arengut mõjutab ebasoodne asukoht ühendusteede mõttes. Maavanemad avaldasid ka soovi, et senisest rohkem arvestataks nende arvamusega riigiasutuste reorganiseerimisel või piirkondlikul ümberpaigutamisel.

Euroopa Liidu fondide teemal keskendus arutelu eelkõige suuremate maanteede ja Saaremaa püsiühenduse projektile. Peaminister kordas varem välja öeldud põhimõtet, et tee-ehituse rahastamisel vaadatakse Eesti vajadusi tervikuna ning emotsionaalsetel argumentidel projekte ei valita.

Suure osa kohtumise ajast pühendati linnugripi saabumiseks tehtavatele ettevalmistustele. Peaminister andis maavanematele ülevaate eilsel valitsuskabineti nõupidamisel sel teemal räägitust ning kutsus kõiki maakonna kriisikomisjone üles läbi mängima stsenaariume, käsuliinide toimimist ja info liikumist juhuks, kui kusagil tõepoolest avastatakse linnugripi taudikolle.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

blog comments powered by Disqus