Pauntleys õpivad kõik

Taoline olukord omakorda mõjutab lapse üldist arengut. Pauntley kooli õpetajad on seadnud endale eesmärgiks tegutseda pidevalt selle nimel, et koolis valitsev õhkkond soodustaks õppimist.?

Ülaltoodud mõtteavaldus juhatab sisse Pauntley Church of England Primary School?i ehk lihtsalt Pauntley algkooli Teaching and Learning Policy nimelise dokumendi.

Kuidas eelpool mainitud eesmärk ja ka kooli juhtlause “kõik õpivad? tegelikkuses väljenduvad, sellest said aimu ka järjekordsel, sedapuhku oktoobrikuu viimastel päevadel Suurbritannias toimunud Small is Beautiful projektikohtumisel osalenud Saduküla põhikooli direktor Raivo Põldaru ning õpetajad Elle Karu, Eha Niglas ning siinkirjutaja. Tegemist on Sihtasutuse Archimedes poolt toetatud Euroopa koolide vahelise koostööprojektiga, milles osalevad lisaks Saduküla põhikoolile ja Pauntley algkoolile veel väikekoolid Norrast, Austriast ning Rumeeniast.

Oluline  lapse arengutase

Pauntley kool on väike külakool ? 48 õpilast, viis õpetajat, üks sekretär-asjaajaja. Noorimad lapsed Pauntleys on vaid neljased, vanimad üheteistkümnesed. Esimene kooliaasta ongi mõeldud sisseelamiseks ja ettevalmistuseks tõeliseks koolieluks ? kohustuslik kooliharidus algab Inglismaal viiendast eluaastast. Pauntley kooli lapsed töötavad kahe liitklassina

(noorem ja vanem aste). Klassiga tegutsevad korraga kaks õpetajat ? põhiõpetaja ja õpetaja-assistent. Vanem aste jaguneb omakorda kaheks grupiks, kui õpitakse emakeelt, matemaatikat ja infotehnoloogiat. Alates käesolevast aastast juurutatakse Pauntleys nn individualiseerimisprogrammi, kus iga õpilase eesmärgid ja vajadused arutatakse ühiselt läbi õpetaja, lapsevanema ja vanemas astmes ka lapse enda osavõtul.

Eesmärgiks on pakkuda igale lapsele arendavat, jõukohast ja samas piisavalt väljakutset pakkuvat tegevust.

Kasutatakse rohkesti individuaalset ja rühmatööd ? oluliseks ei peeta mitte lapse vanust, vaid tema arengutaset ja võimeid, mille alusel siis töögrupid moodustataksegi.

Silma hakkas ainetevahelise integratsiooni tähtsustamine: erinevate teemade käsitlemise järel valmisid õpilaste individuaalse tööna Powerpoint-esitlused, mida vaadates tundus uskumatu, et nende autorid on vaid 6-aastased. Kooli tehnikaga varustatus tegi kadedaks ka Tiigrihüppe läbi teinud eestlased. Ja veel tekitas imetlust õpetajate ja lapsevanemate igapäevane koostöö: loodud on Pauntley kooli sõprade ühing, kes on alati nõus kooli ettevõtmistel osalema, organiseerima ja vajadusel abistama.

Rääkida on vaja ka silmast silma

Projektikohtumise eesmärgiks on lisaks partnerkooli elu-oluga tutvumisele ka senise ja edasise koostöö läbiarutamine ning uute eesmärkide seadmine. Et meie projekt on kooliarenduslik, on peamiseks eesmärgiks koolihariduse kvaliteedi parandamine. Saduküla õpetajad otsustasid pöörata sel õppeaastal enam tähelepanu lugemise õpetamisele ja õppimisele liitklassi tingimustes. On ju selge, et head lugemisoskust kui eeltingimust korraliku hariduse omandamiseks ei saa alahinnata. Lugemisharjumuse kujundamine, mitmesuguste võtete ja ka lapsevanema abi kasutamine korraliku lugemisoskuse omandamisel ? need on meie käesoleva projektiaasta uurimis- ja tegutsemisteemad.

Omavaheliseks pidevaks suhtlemiseks on loodud projekti Small is Beautiful kodulehekülg, millega saab tutvuda aadressil www.smallschools.satline.ro .

Kodulehekülg on küll ülimalt kasulik tööriist, kuid silmast silma suhtlemist see siiski ei asenda: üksteist kuulates, ühiselt arutades sünnivad sageli uued ideed, mida ka ise proovida tahetakse. Seetõttu võib julgelt väita, et Pauntleys õppisid ka kõik projektikohtumisel osalenud.

Loomulikult ei piirduta taolistel kohtumistel vaid laua taga istumisega. Tutvutakse lähema ümbruskonna looduse ja vaatamisväärsustega. Meie külastasime Shakespeare?i linna Stratfordi, Gloucesteri katedraali, Newenti Viktooria-aegse elu muuseumi ning nautisime Inglismaa kuldset sügist.

Projektikohtumisel osales külalisena Inglismaa väikekoolide assotsiatsiooni (National Association for Small Schools) esindaja Mervyn Benford, kes on suur väikeste koolide toetaja. Kogu oma elu haridustööle pühendanud mees rõhutas: lapsel on vaja heade tulemuste saavutamiseks head õpetajat ja häid vanemaid ? 50 protsenti tema edukusest sõltub kodust. Koolil ja kodul peab olema üks eesmärk ja liikumissuund.

Pauntley kooli juhataja, meie projekti koordinaator Mary Francis on pühendanud palju aega ja vaeva kooli ja kodu vaheliste kontaktide arendamisele ja tugevdamisele. Tema töö on vilja kandnud.

Et ka kooli eesmärk ? luua õppimist soodustav õhkkond ? on jõudnud paberilt reaalsusse, andsid tunnistust rõõmsameelsed ja rahulikud, suhtlemisjulged ning asjalikult tegutsevad väikesed britid.

TIIU KIRSIMÄE

blog comments powered by Disqus