Paremad õpetajad töötavad Jõgeva ja Põltsamaa koolides

Enamik meie maakonna parematest õpetajatest töötavad Jõgeva ja Põltsamaa koolides, vaid parim kutseõppeasutuse õpetaja on Luua metsanduskoolist.


Üldhariduskoolide õpetajate metoodikapäev Jõgeva kultuurikeskuses algas traditsiooniliselt maakonna paremate õpetajate autasustamisega.

Jõgevamaa gümnaasiumi õppejuht Anti Alasi ei teadnud, kes konkreetselt teda aasta haridusjuhi kandidaadiks esitas ja miks just tema välja valiti. “Lõppenud õppeaasta on tõesti olnud selle pärast eriline, et ligi kolm kuud tegin kahe juhi tööd. Teha ette nähtud 80 tunni jagu tööd nädalas ära mõistliku aja jooksul, ilma et see segaks isiklikku elu, oli tõesti paras väljakutse. See sundis olema efektiivne ja mõningaid asju delegeerima. Õnneks on Jõgevamaa gümnaasiumis palju inimesi, kellega võib n-ö luurele minna, kes on usaldusväärsed ja tegusad. Ilmselt on võimalik säärast topelt töökoormust üsna edukalt taluda mõnda aega, kuid pikaajaliselt ei ole see mõistlik. Tuleb piisavalt aega jätta ka teiste elus oluliste inimeste ja asjade jaoks,” tunnistas mees.

Väga palju muutusi riigigümnaasium sel õppeaastal ei plaani. “Mitmed hullud ideed on ootel, et need õigel hetkel, kui aeg on küps, ellu viia. Ideede puudust pole, pigem pole täit kindlust, kuidas need ideed realiseeruksid.

Kindlasti jätkub uuel õppeaastal üldpädevuste alane arendustöö. Kahjuks on kõige olulisemad asjad – elus hakkama saamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud (üldpädevused) – paljudes Eesti koolides aineõpetuse tagasihoidlik kaasnähtus. Need peaks justkui iseenesest kujunema. Jõgevamaa gümnaasium kavatseb nendega tegeleda teadlikult ja süstemaatiliselt,” lisas Alasi.

Aasta põhikooli aineõpetaja Margit Uus on Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Tiia Miksoni sõnul uuendusmeelne ja õppimisaldis, väga abivalmis õpetaja. “Innovaatilisi õppimismeetodeid kasutades innustab õpilaste õpimotivatsiooni ja loob positiivse õpikeskkonna; ergutab ja innustab kolleege oma digipädevusi arendama, koolitab neid.” Õpetaja Margit Uus on õpilastele eeskujuks eelkõige oma järjepideva õppimisega: õpetajatööd katkestamata on ta omandanud nii põhikooli inglise keele kui matemaatikaõpetaja magistrikraadi, omandas ka gümnaasiumi inglise keele õpetaja kutse.

Oma töös kasutab õpetaja aktiivselt erinevaid rakendusi, sest tema arvates digi- ja nutivahendite kasutamine motiveerib lapsi, kuna see on nende jaoks igapäevane ja teistmoodi kui lihtsalt paber ja pliiats.

Aaasta gümnaasiumiõpetaja Maris Orav on ettevõtlusõpetuse õpetajana tutvunud peagu kõigi Põltsamaa linna ettevõtetega. Enesemääratluspädevuse kujundamiseks ja läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemiseks seostab õpetaja teoreetilise õppe praktikaga, korraldades õpilastele ettevõtete külastusi. Kujundamaks sotsiaalse- ja kodaniku- ning suhtluspädevust innustab õpetaja õpilasi osalema maakonna õpilaste äriideede konkursil. Maris Orav on kahel viimasel aastal aktiivselt kaasanud õppeprotsessi erialaspetsialiste Põltsamaa linna ja jõgeva maakonna ettevõtetest ja asutustest, kes räägivad mõnel kindlal teemal, seda praktikaga seostades. Huvitava meetodina on kahel viimasel aastal kasutanud ka telesaate “Ajujaht” jälgimist koos õpilastega ning hilisemat analüüsi. On teinud tulemuslikku koostööd Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega (JAEK) arendades programmi Ettevõtlik kool ning osaledes aruteludel, kuidas arendada Jõgevamaa noorte ettevõtlikkust.

Põltsamaa ühisgümnaasium julges küberkaitse õppesuunda arendama hakata, sest tänu sponsoritele, toetajatele ja heale õnnele on koolis korralik IT taristu – selleta poleks küberkaitse suuna tegevus võimalik. Pärast 2015. aasta jaanuari kokkusaamist, kus käidi välja mõte, et gümnaasiumis võiks olla küberkaitse kursus, osales õppealajuhataja NATO küberkaitse kevadkooli töös, mis oli sedavõtd innustav, et kursuse asemel otsustati hakata arendama küberkaitse õppesuunda. Eriti oluline on, et ühendatud on akadeemiline õppimine ja õpilaste tehnoloogiahuvi ‒ seda eelkõige drooniringi tegevust silmas pidades.

Aasta hariduse sõber Anti Orav on alati olnud huvitatud kooli heast käekäigust, aidanud kaasa kooli hea maine kujundamisele,  osalenud aktiivselt koolielus nii vanemana kui ettevõtjana, motiveerinud noori tegutsema ja pakkunud neile võimalusi praktilisete kogemuste saamiseks.

Maavanem Viktor Svjatõšev märkis õpetajate tunnustamisel, et küllap on pedagoogid kogunud korralikult energiat, sest nende silmad säravad ja nad on valmis alustama uut õppeaastat. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg ütles, et õpetajad saavad hakata rakendama kõiki häid ideid, mis suvel tekkisid. Päev jätkus ainesektsioonide koosolekutega Jõgevamaa gümnaasiumis ja Jõgeva põhikoolis.

Maakonna paremad

Aasta lasteiaiaõpetaja – Inge Toode Põltsamaa, lasteaed “Mari”

Aasta klassiõpetaja – Marge Väljaots, Jõgeva põhikool

Aasta põhikooli aineõpetaja – Margit Uus, Põltsamaa ühisgümnaasium

Aasta klassijuhataja – Merle Ojamets, Jõgevamaa gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Maris Orav, Põltsamaa ühisgümnaasium

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja – Merle Haossar, Luua metsanduskool

Aasta õppeasutuse juht – Anti Alasi, Jõgevamaa gümnaasium

Aasta suunaja – Lianne Saage-Vahur, Jõgeva põhikool

Haridusasutuse aasta tegu – küberkaitse õppesuuna avamine gümnaasiumis, Põltsamaa ühisgümnaasium

Aasta hariduse sõber – Anti Orav

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus