Pangalaen või kolmas laps?

Oma kodu rajamine pole kunagi kerge olnud, kuid tänastele noortele peredele, kes ei ole saanud eluaset erastamise või tagastamise teel, on see eriti raske. Enamikel juhtudel võetakse oma kodu soetamiseks pangast laenu ja selle tagastamiseks seotakse end aastakümneteks rahaliste kohustustega. Noore pere puhul tähendab see aga seda, et millestki tuleb loobuda. Kokkulepe selle osas on peresisene ja tavaliselt tehakse kokkuhoid riiete, huvialade, meelelahutuse ja reisimiste arvelt. Kindlasti aga ei peaks selleks kokkuleppeks olema loobumine veel sündimata lastest.

Majandusminister Juhan Parts on välja tulnud kodutoetuse seaduse eelnõuga, mis on ajakirjanduses ka kajastamist leidnud. Eelnõu poolt on olnud nii toetavaid kui ka vastuargumente. Positiivne on kindlasti see, et on alanud diskussioon teema üle. Oodatud on kõik konstruktiivsed ettepanekud nii otse eelnõu algatajale kui ka siinkirjutajale.

Esitatud eelnõuga soovitakse avardada paljulapseliste perede võimalusi oma kodu soetamiseks või korrastamiseks, et seeläbi parandada elamistingimusi ning ühtlasi vähendada kolme- ja enamalapseliste perede vaesusriski elamistingimuste parandamisel

Vastutustundest lähtudes

Kolme- ja enamalapselised pered on sihtgrupiks võetud eeskätt sellel põhjusel, et statistika kohaselt langeb pere elatustase järsult just kolmanda lapse sündides. Kui igapäevaste kuludega saavad kolmanda või enama lapse muretsenud pered enamasti hakkama, arvestades sealjuures ka kohaliku omavalitsuse ja riigi antavaid toetusi, siis eluasemetingimuste parandamine võib osutuda paljude jaoks võimatuks.

Eelnõu seab ka eesmärgiks mõjutada positiivses suunas perede otsust lapsi saada. Vastutustundlikud vanemad, kes kaaluvad kolmanda või enama lapse sündi, peavad oluliseks, et nad suudavad lapsele kasvamiseks hea keskkonna võimaldada.

Sisuliselt tähendab eelnõu seda,  et tehakse ettepanek  maksta kolmanda (või neljanda, viienda jne) lapse sündimisel kinni väike, ent oluline osa pere eluasemelaenu põhiosast ? alates 1500 kroonist kuus kümne aasta jooksul.

Meil pole otsest nähtavat elamispinna puudust. Kuid kuna eluruumide tubade arv ei vasta pereliikmete arvule ning eluruumide regionaalne paiknemine ei vasta enam inimeste paiknemisele, elab suur osa peredest ruumikitsikuses. Elutube on keskmiselt elaniku kohta üks, ent see ei kehti suuremate perede puhul. Juba neljaliikmelistest peredest elab umbes 70 protsenti elamispinnal, kus tube on vähem kui pereliikmeid. Kõige kitsamad elutingimused ongi väikeste lastega peredel. Lisaks on probleemiks see, et suur osa elamutest on halvas seisundis, seda eriti soojapidavuse osas. See on kindlasti ka üheks põhjuseks, et kolme lapsega perede arv ? 13 000 ? oluliselt väiksem kui ühe või kahe lapsega perede arv, keda on üle kümne korra enam ehk 190 000.

Kaalukeel

Riigi elamupoliitika saab aidata eluruumi soetamist toetada vaid mõnel kindlal sihtrühmal. Selleks on enam-vähem hakkama saavad pered, kes seisavad otsuse ees, kas muretseda kolmas laps. Elamistingimused võivad siin kaalukeeleks olla.

Majandusminister Juhan Parts on öelnud, et vaesusel on Eesti riigis kolmanda lapse nägu, sest statistika järgi langeb pere elatustase järsult just kolmanda lapse sündides. Võiks ju küsida, miks mitte hoopis lastetoetusi suurendada. Selgituseks tahan rõhutada, et tegemist ei ole sotsiaalhoolekandega ega toetusega selle klassikalises mõttes, vaid majandusliku meetmega, millega soovitakse aidata paljulapselistel peredel elamistingimusi parandada. Eesmärk on tagada, et seda konkreetset raha kasutataks kindlasti ainult laste eluasemetingimuste parandamiseks. Läbi panga eluasemelaenu on raha kasutamist ka kõige kergem jälgida. Sotsiaalhoolekande probleemide leevendamiseks on Eesti riigis teised võimalused.

Paljulapseliste perede eluasemelaenu osalist tasumist on edukalt kasutatud naaberriikides, näiteks Lätis on juba 2005. aastal välja töötatud laenutoetus eluaseme soetamiseks lastega peredele. Riik abistab seal laenu põhiosa tagasimaksmisel. Leedus on lastega peredel võimalus taotleda kuni 10 protsenti eluasemelaenu maksmist riigi abiga. Seega ei pea me jalgratast leiutama.

Väga tahaks loota, et kodutoetus annab peredele kindlustunnet ja julgust ning saab kaalukeeleks otsustamisel, kas kolmas laps või pangalaen. Ning juba kümne aasta pärast on meil märgatavalt rohkem neid tublisid peresid, kus kasvab vähemalt kolm last. 

TIINA ORASTE,
Riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liit

blog comments powered by Disqus