Palamuse vallavolikogu istungil algatati kolm umbusaldamist

Palamuse vallavolikogu üleeilne istung algas kahe umbusaldusavalduse sisseandmisega. Viis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) nimekirjast valitud saadikut algatasid vallavanem Urmas Asteli ja  volikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Rainis Polli umbusaldamise ning viis valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikut volikogu esimehe Rait Persidski umbusaldamise.


SDE saadikud süüdistasid vallavanemat selles, et tema juhtimisel on vallavalitsus vastu võtnud dokumente, mis piiravad demokraatiat ja rikuvad volikogu liikme sõnavabadust. Ehkki umbusaldusavalduses pole seda otseselt öeldud, on teadjatele selge, et jutt käib möödunud aasta mais vallavalitsuse poolt kinnitatud Palamuse Valla Teataja väljaandmise põhimõtetest, milles on muu hulgas sätestatud, et iga volikogu liige saab võtta ajalehes sõna või avaldada arvamust üks kord aastas. Opositsioon leiab, et selle korraldusega piiratakse nende sõnavabadust ja rikutakse demokraatia põhiprintsiipe.

SDE saadikud heidavad vallavanemale ette ka seda, et ta on sõlminud ja pikendanud lepingu, milleks tal puudus pädevus. Palunud SDE saadikul Urmas Pajul täpsustada, millisest lepingust käib jutt, sain vastuseks, et kõne all on leping, millega Kaarepere katlamaja hoone on antud rendile OÜle LP Green. Rendilepingu sõlmimise ja pikendamise üle oleks Paju sõnul pidanud otsustama vallavolikogu, mitte vallavalitsus.

Umbusaldusavalduses on öeldud, et ehkki opositsiooni esindajad on probleemidele korduvalt tähelepanu juhtinud, pole ebaseaduslikke dokumente soovitud viia vastavusse seaduste ja volikogu määrustega. Seepärast peetigi vajalikuks algatada vallavanema umbusaldamine.

“Nüüdseks on vallavolikogu revisjonikomisjon probleemset rendilepingut uurinud ja vallavalitsus pärast dokumendi õiguslikku analüüsi kinnitanud, et see tõepoolest ei vasta seadusele,” ütles Urmas Paju kommentaariks.

SDE nimekirjast valitud volikogu liikmed algatasid vallavanema umbusaldamise ka möödunud sügisel, ent hääletusel ei läinud see läbi. Tookord oli umbusaldusavalduses kirjas suisa kümme juhtumit, mille puhul vallavanem polnud opositsiooni meelest õigesti käitnunud. Ka kaks uues umbusaldusavalduses esitatud süüdistust olid nende kümne hulgas.

Sama leping

Vallavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Rainis Polli umbusaldamine on seotud juba eelpool käsitletud rendilepinguga, sest Poll on Palamuse vallalt Kaarepere katlamaja rendile võtnud firma, OÜ LP Green juhatuse liige. Umbusaldusavalduses on öeldud, et Rainis Poll oli aastatel 2009-2013 volikogu revisjonikomisjoni esimees ja aastatel 2013-2016 revisjonikomisjoni liige (praegu ta sellesse komisjoni ei kuulu) ning samal ajavahemikul sõlmiti valla ja Rainis Polli kui juriidilise isiku vahel rendileping, milleks puudus õiguslik alus. Samal ajal kontrollis Rainis Poll revisjonikomisjoni liikmena vallas sõlmitud lepinguid ega taandanud end siis, kui arutlusel oli tema endaga seotud leping.

Valimisliidu Paunvere viie liikme, Malle Puusepa, Marek Mardimäe, Rainis Polli, Marko Õuna ja Imbi Ivaski umbusaldusavalduses volikogu esimehele Rait Persidskile on öeldud, et volikogu esimees on käitunud viimasel ajal volikogu istungitel üleolevalt ja ennast upitavalt ega ole võtnud osa volikogu istungite ettevalmistamise korraldamisest. Umbusalduse algatajate sõnul püüdis volikogu esimees, kes on üksiti volikogu ajutise haldusreformikomisjoni esimees, survestada rahanduskomisjoni 26. aprilli istungil viibides nimetatud komisjoni liikmeid, et need kiidaksid heaks haldusreformikomisjoni esimehele ja aseesimehele tasu määramise eelnõud, mille oli koostanud nimetatud komisjoni aseesimees Terje Rudissaar.

“Rahanduskomisjoni koosolekul avaldas Rait Persidski, et vahendite puudumise korral on võimalus tasustamise korraldamiseks laenu võtta. Rait Persidski avaldas ka summad — komisjoni esimehe tasuks 800 eurot ja aseesimehe tasuks 600 eurot,” on öeldud umbusaldusavalduses.

Ehkki volikogu nimetatud eelnõusid heaks ei kiitnud, leidsid allakirjutanud, et Rait Persidski oli tegutsenud isikliku kasu saamise eesmärgil ja otsustasid seepärast talle kui volikogu esimehele ja haldusreformikomisjoni esimehele umbusaldust avaldada.

Käib ameti juurde

Palusin kommentaari kõigil kolmelt funktsionäärilt, kelle umbusaldamine algatati.

“Minu vastu on varemgi umbusaldamist algatatud. See käib selle ameti juurde,” jäi vallavanem Urmas Astel napisõnaliseks.

Rahanduskomisjoni aseesimees Rainis Poll ütles, et teda rünnati ilmselt sellepärast, et ta oli vastu haldusreformikomisjoni esimehele ja aseesimehele palga maksmisele. “Rendileping, millega minu vastu esitatud süüdistused seotud on, on sõlmitud vallavolikogu ja vallavalitsuse eelmise koosseisu ajal, nii et minu meelest pole nende praegu esile toomine üldse asjakohane. Pealegi ei pidanud ma ettevõtjana teadma, kas vallavalitsusel oli õigus rendileping sõlmida või mitte. Seda oleks pidanud teadma vallavalitsus. Ning mis rendile võetud hoonesse puutub, siis olen ma selle kordategemisse investeerides enda arust vallale kasu toonud, mitte kahju teinud,” ütles Rainis Poll.

Volikogu esimees Rait Persidski sõnas, et tema jaoks oli üllatus, et tema vastu algatasid umbusalduse valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikud, kelle hulka ta ka ise kuulub.

“Süüdistused, mis minu vastu esitati, põhinevad täiesti valedel faktidel,” ütles Persidski. “Mina pole endale kui haldusreformikomisjoni esimehele ega ka sama komisjoni aseesimehele töötasu nõudnud ega algatanud selle eesmärgi saavutamiseks ühtegi protsessi. Selle protsessi lükkas käima hoopis vallavanem, ent vastavad eelnõud koostas SDE nimekirja saadik Terje Rudissaar. Volikogu heakskiitu need siiski ei leidnud. Nii et ma olen asjadega, milles mind süüdistatakse, küll kaudselt seotud, aga selles valdkonnas otseselt toimetanud ma pole. Usun, et mind rünnati sellepärast, et arvati olevat mind seotud kavandatava umbusaldusavaldusega vallavanemale. Aga see ei vasta tõele.”

Et SDE saadikud olid oma umbusaldusavalduses esitanud ka palve kutsuda umbusaldushääletuseks 31. mail kokku volikogu erakorraline istung, siis toimubki Urmas Asteli ja Rainis Polli umbusaldushääletus tuleval teisipäeval. Valimisliidu Paunvere saadikud erakorralise istungi kokkukutsumise palvet ei esitanud, seepärast toimub Rait Persidski umbusaldushääletus volikogu järgmisel korralisel istungil, mis leiab aset 16. juunil.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus