Palamuse vallavanema vastu algatati umbusaldamine

Palamuse vallavolikogu möödunud neljapäevasel istungil andsid kuus valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikut sisse umbusaldusavalduse Palamuse vallavanema Rait Persidski vastu.


 Umbusaldusavalduses, millele on alla kirjutanud Urmas Astel, Imbi Ivask, Marek Mardimäe, Rainis Poll, Malle Puusepp ja Marko Õun, on öeldud, et vallavanem Rait Persidski ei pea vajalikuks kinni pidada vallavalitsuse töökorralduse reeglitest ning tema tegevuse tagajärjel on muutunud õhustik nii vallavalitsuses kui ka valla hallatavates asutustes väga pingeliseks.

“Ametialases suhtlemises on vallavanem alluvate suhtes üleolev ja ennast esile tõstev. Ta ei suuda täita oma ülesandeid, jättes ka valitsuse juhtimise volikogu esimehele.

Vallavanema suutmatus oma ülesannetega toime tulla on tekitanud kaose vallavalitsuses. Muudatusi valitsemises tehakse läbimõtlematult, ilma analüüsideta, varjates neid nii volikogu kui valitsuse liikmete eest. Kavandatud tegevused pole kaetud eelarvega,” on kirjas umbusaldusavalduses.

Et avaldus on küllalt üldsõnaline, palusin ühel selle esitajal, vallavolikogu liikmel Rainis Pollil tuua konkreetsemaid näiteid vallavanema üleoleva suhtumise ja pingete tekitamise kohta.

“Näiteid on paraku raske tuua, sest juhtumid on seotud konkreetsete isikutega. Kui juhtumid välja tuua, siis satuvad nendega seotud inimesed n-ö tule alla. Näiteks kui ühel hiljutisel volikogu istungil mõnedele puudustele tähelepanu juhtisin, ei tunnistanud vallajuhid ka oma süüd, vaid hakkasid uurima, kes vallavalitsuse töötajatest infot lekitanud on,” sõnas Rainis Poll.

Tema sõnul valmistatakse praegu paljud dokumendid ette vallavalitsuse ja vallavolikogu seljataga, üksnes vallavolikogu esimehe ja vallavanema teadmisel. Sealjuures ei ole ka vallavanemal erilist sõnaõigust, sest kui ta tahab oma positsiooni säilitada, tuleb tal volikogu esimehega nõustuda.

“Vallavalitsuse töötajaid terroriseeritakse, ähvardatakse. Vihjatakse, et kui oled meie pundis, läheb sul hästi, kui ei ole, läheb halvasti,” ütles Rainis Poll.

Raske kommenteerida

Vallavanem Rait Persidski kinnitas, et umbusaldusavalduses esitatud väidetavaid probleeme valla juhtimises ei ole volikogu istungitel, komisjonide koosolekutel ega muudel kohtumistel volikogu liikmetega üles tõstetud ja seega ei saa neid faktilise materjalina kommenteerida.

“Palamuse vallavalitsust juhitakse valla põhimääruse ja seadustega sätestatud korras. Vallavanemal ja volikogu esimehel on selgelt eristuvad rollid ning vallas on tagatud seadusandliku ja täidesaatva võimu lahusus,” ütles Rait Persidski.

Tema arvates joonistub selgelt välja tegelik põhjus, miks umbusaldusavaldus tegelikult esitati ja miks see esitati just nüüd.

“Oleme koos vallavalitsusega jõudnud vaid kümne kuuga rohkem vallarahvale olulisi ja vajalikke asju käivitada, kui enne meid valitsenud kildkond, kes oli enne meid ametis tervelt neliteist aastat,” tõdes Rait Persidski. “Üks senise vallavõimu suutmatuse tõttu seiskunud ettevõtmisi oli näiteks uue lasteaia ehitamine. Palamuse lasteaia kehtivatele nõuetele mittevastavus oli pikki aastaid lahendamata teema, mis oli hästi teada ka lastevanematele. Nüüd siis on lahendus leitud ja ehitustööd käivitatakse juba sellel kuul. Olen samas olukorras ja samadel tingimustel ning, toonitan ‒ samade vallavalitsuse inimestega ‒ käivitanud meeskonnatööna pöördumatud protsessid, mida vallarahvas on juba pikki aastaid oodanud. Umbusaldajatele on see valus teadmine, et ise ei suudetud või ei tahetud või ei õnnestunud.”

Hääled pole koos

Rait Persidski kinnitas, et viimase kümne kuu jooksul on tehtud nii mõnigi pikaajalise mõjuga otsus, mis aidanud eelarve tulusid suurendada ja eelarve kulusid vähendada. Näiteks sai tema sõnul eelmise aasta suvel üle vaadatud eelmise võimuteostaja poolt kiiruga enne lahkumist ühepoolselt allkirjastatud väga kulukas õpilastranspordi hanke korraldus.

“Minu töölauale jõudis esimese tööna eelmise vallavõimu poolt heaks kiidetud õpilasveo korraldamise leping, mille kohaselt oleksime me pidanud maksma teenuse eest peaaegu kaks korda rohkem, kui teised maakonna omavalitsused. Suutsime vallavalitsuse töötajatega saavutada sellise lahenduse, et meie lapsi veetakse siiski kulupõhise teenuse hinnaga ning ei loobita põhjendamatut raha valla eelarvest. Sarnaseid näiteid saaks tuua rohkemgi,” kinnitas Rait Persidski.

Umbusaldusavaldus Palamuse vallavanema vastu on küll sisse antud, ent umbusaldajatel on keeruline seda hääletusel läbi suruda. Vormiliselt on kolmeteistliikmelises volikogus küll kaheksa valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikut ja viis sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjast valitud saadikut, ent möödunud kevadel asusid mõned Paunvere saadikud SDE saadikutega koostööd tegema ning nii saadi kokku hääled tollase vallavanema, valimisliitu Paunvere kuuluva Urmas Asteli umbusaldamiseks. Pärast teda sai vallavanemaks Rait Persidski, kes on ametis möödunud aasta juunist. Praegu moodustavad koalitsiooni viis SDE ja kaks Paunvere saadikut ning opositsiooni kuus Paunvere saadikut. Koalitsiooni ülekaal on küll napp, aga kui kokkulepped peavad, jääb vallavanem ametisse.

Umbusaldusavaldust hakatakse menetlema vallavolikogu järgmisel korralisel istungil, mis leiab aset 27. aprillil.

blog comments powered by Disqus