Palamuse vallavanem jääb umbusaldamisele vaatamata ametisse

Palamuse vallavolikogu möödunud neljapäeval toimunud erakorralisel istungil oli arutlusel umbusalduse avaldamine vallavanem Urmas Astelile ja neljaliikmelisele vallavalitsusele. Vallavanem ja -valitsus jäid siiski ametisse, sest umbusaldamise poolt oli viis saadikut, selle vastu aga kaheksa.


Umbusaldusavalduse andsid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjast volikogusse valitud saadikud sisse teatavasti 24. septembril toimunud volikogu istungil ning umbusaldushääletuse tarvis kutsuti kokku erakorraline istung.

Enne hääletamise juurde asumist selgitas kumbki pool oma seisukohti. SDE nimekirjast valitud volikogu liige Urmas Paju ütles, et umbusaldusavaldust ei antud sisse uisapäisa, vaid selline samm otsustati teha, sest muid võimalusi enam ei nähtud.

“Leidsime, et edasiminemiseks tuleb pinged välja lasta ja et umbusalduse avaldamine on ühe demokraatliku valitsemismeetodi juurde kuuluva võttena selleks sobiv. Loodan, et see samm viib selleni, et volikogu töösse tuleb rohkem avatust, kaasamist, läbipaistvust ja koostegemist,” ütles Paju.

Kümme juhtumit

Ta tõi välja kümme juhtumit, mis SDE saadikute meelest taunimist väärivad. Paljusid neist käsitleti juba Vooremaa 29. septembri numbris ilmunud loos umbusalduse algatamise kohta, ent toogem siinkohal veel mõned näited.

SDE saadikud olid valla dokumendiregistrit uurides leidnud, et 2013. aastal sõlmiti käsundusleping vallavalitsuse arendusspetsialisti Reelika Kivimurdiga, keda volitati seoses käimasoleva maaküttesüsteemi rajamise projektiga täitma ülesandeid, mis kattusid sisuliselt tema tööülesannetega, ning maksti talle selle eest 1200 eurot kuus.

Pinnuks silmas oli SDE saadikutele ka 2011. aastal vallavalitsuse ja LP Green OÜ vahel sõlmitud leping, millega nimetatud firma sai enda käsutusse Kaarepere katlamaja tühjaks jäänud ruumid. Nimetatud ruumides oli tehtud teatud summa eest parendustöid ning enne lepingu lõpptähtaega pikendas vallavanem lepingut aastani 2019, kusjuures kuskilt ei paista, et selle üle oleks toimunud mingi arutelu.

Viimaseks piisaks karikas sai Urmas Paju sõnul aga see, et Palamuse vallavalitsus kinnitas oma käesoleva aasta 14. mai korraldusega Palamuse Valla Teataja väljaandmise põhimõtted, milles muu hulgas sätestatakse, et iga volikogu liige saab üks kord aastas võtta ajalehes sõna või avaldada arvamust, lähtudes heast tavast ja ajakirjanduseetikast. Opositsioon leiab, et selle korraldusega piiratakse nende sõnavabadust ja rikutakse demokraatia põhiprintsiipe. Selle kohta tegi volikogu SDE nimekirja saadik Terje Rudissaar avalduse õiguskantslerile ja viimane on alustanud antud asjas menetlust.

Oma vastulauses selgitas vallavanem Urmas Astel, et valla algatatud maakütte rajamise projektis oli ette nähtud võimalus projektijuhile tasu maksta. Sel ajavahemikul saigi Reelika Kivimurd ainult projektijuhi tasu, palka talle siis ei makstudki. See oli võimalus palgafondi raha kokku hoida.

LP Green OÜga oli aga vaja lepingut enne selle lõppemise tähtaega pikendada sellepärast, et firmal oli võimalus taotleda EASist toetust ruumidega seotud arendusprojektile, EASi tingimused näevad aga ette, et ruumide kasutamiseks sõlmitud leping peab kehtima sel juhul veel vähemalt viis aastat. Samal põhjusel on ka varem mõningaid lepinguid pikendatud. Mis aga puutub Kaarepere katlamaja ruumide heakorra parandamiseks tehtud investeeringutesse, siis need tegi ettevõtja, mitte vald.

Õpetlik lugu

“Valla lehe asjus leppisime juba volikogu eelmise koosseisu ajal kokku, et me ei hakka selle pinda kasutama poliitikaasjade ajamiseks ja enesereklaamiks,” ütles vallavanem Urmas Astel. “Paraku tekkis praeguse koosseisu ajal olukord, kus üks opositsiooni kuuluv volikogu liige hakkas vallalehe igas numbris ebaproportsionaalselt suurt pinda hõivama. Ma ei pea õigeks, et üks inimene saab kaheksandiku iga lehe ruumist endale. Püüdsime tekkinud olukorda kuidagi reguleerida ja esitame õiguskantslerile ka tähtajaks, st 9. oktoobriks oma argumendid, aga kui ta siiski leiab, et meie lehe väljaandmise põhimõtetes on midagi päris valesti, eks siis tule tunnistada oma viga ja asi ümber teha.”

Et erakorralisel istungil olid kohal kõik 13 volikogu liiget, kujunes hääletustulemus ootuspäraseks: vallavanema ja vallavalitsuse umbusaldamise poolt olid viis SDE nimekirja saadikut, selle vastu aga kaheksa valimisliidu Paunvere nimekirjast valitud saadikut.

Urmas Paju tõdes pärast hääletamist, et umbusalduse avaldamine andis ainulaadse kogemuse.

“Loodan, et õpime sellest kõik ja õpime õigeid asju. Võib öelda, et hääletustulemus peegeldas praegust jõudude vahekorda. Samas esines vallavanema tänastes vastustes varasemast rohkem selliseid noote, et mõningaid vildakaid asju saab tulevikus parandada,” ütles Urmas Paju.

Valimisliidu Paunvere saadik Rainis Poll tõdes pärast hääletust, et paljud probleemid on alguse saanud infopuudusest.

“Opositsiooni liikmed pole osanud õigest kohast infot otsida, on teinud napi teabe põhjal ebaõigeid järeldusi ning paisanud nii kerkinud süüdistused avalikkuse ette. Minu meelest on nad sel viisil kahjustanud valla mainet,” ütles Rainis Poll.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus