Palamuse lasteaed vajaks tänapäevasemat hoonet

Palamuse valla lasteaed Nukitsamees on viimased kaheksateist ja pool aastat tegutsenud hoones, mis algselt oli ehitatud kõrtsiks ja hiljem ümber koolimajaks. Selleks, et lasteaed saaks tänapäevasemad tingimused, oleks asutuse töötajate ja hoolekogu meelest kõige otstarbekam senine maja maha lammutada ja samale kohale uus ehitada. See idee võib aga olla vastuolus muinsuskaitse nõuetega.

 

Kohe hakatuseks olgu öeldud, et Palamuse valla lasteaed Nukitsamees tegutseb kahes eri paigas: nelja rühma koduks on Palamusel Kaarepere teeristis asuv vana koolimaja, ühe rühma koduks aga kunagine Kaarepere lasteaed. Kogu edasine jutt puudutab lasteaia Palamusel asuvat hoonet.

Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul on vallavalitsuses olnud arutlusel kolm eri varianti lasteaiale tänapäevasemate tingimuste loomiseks. Esimene variant on ehitada lasteaiale uus hoone uude asukohta. See oleks kõige lihtsamini teostatav selles mõttes, et uue ehitamine on üldjuhul odavam kui vana renoveerimine ning Palamusel on olemas kaks vallale kuuluvat tühja krunti (üks neist asub kooli- ja vallamaja läheduses mäenõlval, teine Suure tänava ääres saekaatri lähedal), mis võiksid lasteaia ehituseks sobida. Ka saaksid lapsed sel juhul käia uue maja valmimiseni vanas lasteaias. Esimese variandi suureks puuduseks on see, et lasteaia praegune maja jääks tõenäoliselt kasutult seisma ning sellele otstarbe või ostja leidmine kujuneks tõsiseks murekohaks.

Teine variant on lammutada vana lasteaed maani maha ja ehitada samale asukohale uus hoone. Praegune koht on logistilises mõttes väga hea ning samas paigas jätkates saab lasteaed edasi kasutada ilusat õueala ja tasemel mänguväljakut, millesse hulk raha investeeritud. Samas võtab uue lasteaia ehitamine vähemalt aasta aega ning selleks ajaks tuleks lasteaiale alevikus asendusruumid otsida või rentida ajutiselt nn konteinerlasteaed.

Kolmanda variandina oli kõne all see, et vana lasteaiahoone seinad jäetaks püsti, aga kõik, mis majas sees, ehitataks ümber. Ka see variant eeldab asendusruumide leidmist.

Eelpool kirjeldatud kolme visiooniga läks lasteaia juhataja Marika Merusk oma töötajate ja lasteaia hoolekogu ette ning nii ühed kui teised eelistasid teist varianti ehk vana hoone lammutamist ja sama koha peale uue lasteaia ehitamist.

Puudub saal

“Kuna otsus oli üsna üksmeelne, siis polnud ka vallavalitsusel mõtet vastu punnida ja teiste variantide peale mõtlemisaega raisata,” ütles vallavanem Urmas Astel. “Paraku on nüüdseks selgunud, et on olulisi argumente vana lasteaiamaja lammutamise vastu.”

Ehkki vana lasteaiamaja ise mälestisena kaitse all pole, asub see siiski Palamuse aleviku südames ajalooliste hoonete kompleksis ning mitme mälestise (apteek, Goldbergi villa, vesiveski, pastoraadi peahoone ja ait, kirik ja kihelkonnakooli hoone) kaitsevööndis, kus ei tohi niisama omatahtsi toimetada ega ajaloolist miljööd lõhkuda.

“Meil pole iseenesest midagi vana lasteaiamaja vastu, ent sellel on mitmeid puudusi,” ütles Nukitsamehe lasteaia juhataja Marika Merusk. “Meil puudub siin näiteks muusika- ja võimlemissaal. Gümnaasium lubab meil küll kasutada oma väikest saali, ent kahe maja vahet käimine ning vahetusjalatsite ja –rõivaste kaasatassimine on üsna tüütu. Meil pole ka rõivaste kuivatamise ruumi — selle puudumist on meile ette heitnud tervisekaitseametnikud — ja õueinventari hoiupaika. Probleemiks on seegi, et sõimerühma kahe-kolmeaastased peavad oma rühmaruumi minema mööda keerdudega treppi. See on ohtlikuvõitu eriti talvel, mil soojad rõivad lapsed kohmakamaks teevad. Uues majas tahaksime näha selliseid toredaid ruume nagu käsitöö- ja kunstituba, meediatuba (lasteaedade uues õppekavas on ka meediaõpetus), laste miniköök jne.”

Nii vallavanem kui ka lasteaia juhataja mõistavad, et kõigile kaaskodanikele vana lasteaiamaja mahalammutamine ei meeldiks. Selles majas on ju kohalikule rahvale aastakümneid kooliharidust jagatud ning endiste õpilaste ja õpetajate jaoks on maja nostalgiat täis.

“Me ei tahakski ju siia mingit modernset ehitist. Välimuselt võiks see olla täpselt selline nagu praegune, ent ehitatud kaasaegsetest materjalidest,” ütles Marika Merusk.

Tema sõnul oli siis, kui lasteaed oma endisest asupaigast Kudina mõisast 1995. aastal Palamusele kolis, lasteaialapsi vaid kahe rühma, nüüd aga juba nelja (Kaarepere rühmaga koos viie) rühma jagu.

“Ning vähemasti 2016.-2017. aastani pole laste arvu vähenemist karta,” ütles Marika Merusk.

Otsus tehakse tuleval nädalal

Vallavanem Urmas Astel lisas, et valla tänavuses eelarves on lasteaia renoveerimiseks ette nähtud 35 000 eurot ning seda saab kasutada kas millegi projekteerimiseks või muudeks tegevusteks, mida elu dikteerib. Renoveerimise või uue hoone ehitamise põhiraha loodetakse taotleda mõnest sobivast fondist siis, kui Euroopa Liidu uue rahastusperioodi meetmed avanevad.

Lasteaia töötajate nägemus uue lasteaiamaja ruumiprogrammist on nüüdseks ka kirjalikult vormistatud ning seda tutvustati eile vallavalitsuses. Samas pole praegu veel selge, missuguste variantidega edasi töötada tasub, sest Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon teeb oma otsuse Palamuse lasteaiamaja võimaliku lammutamise küsimuses tuleval teisipäeval.

“Nii tähtsa asja üle otsustamise pidasin vajalikuks delegeerida Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonile,” ütles nimetatud ameti Jõgevamaa vaneminspektor Sille Raidvere. “Kollektiivne otsus on alati õigem ja kompetentsem.”

Inspektor selgitas Palamuse kihelkonnakoolimuuseumist saadud andmetele tuginedes, et  praegune lasteaiahoone oli algselt kõrts, mille Kuremaa mõisnik Oettingen laskis ehitada 1889. aastal. Koolihoonena võeti see kasutusele 1920. aastal ning 1937-1938 ehitati majale peale teine korrus.

“Praegu lasteaiana toimiv hoone on alevikus kindel maamärk,” ütles Sille Raidvere. “Kahel ajastul ehitatud hoone kehand on hästi säilinud ja seda tasub rekonstrueerida. Kehvem variant on, kui maja jääb tühjaks tondilossiks ning uus hoone ehitatakse kõrvale või kusagile mujale.”

Inspektori sõnul pole vallavalitsuse taotluses tegelikult küsitud luba lammutamiseks, vaid nimetatud uue hoone ehitamist vanale kohale ning palutud projekteerimistingimusi uuele hoonele mahte, asukohta tee joone suhtes ja miljööväärtust arvestavate arhitektuursete
lisatingimuste määramiseks.

“Hetkel kogutud materjalid kõnelevad Palamuse lasteaia lammutamise vastu. Ka mindaks vana hoonet lammutades vastuollu nii muinsuskaitseseadusega kui ka valla enda kehtestatud üldplaneeringu selle osaga, mis käsitleb projekteerimistegevust miljööväärtusega aladel.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus