Pakendiringlus viis Jõgevalt ära 17 mahutit

Neljapäeva hommikul kella poole seitsme ajal vedas Cleanaway Jõgeva linnast 17 kohast ära Pakendiringlusele kuuluvad 0,6 m3 plastkonteinerid. Täiesti ilma konteineriteta jäid  Jõgeva koolid ja lasteaiad.

Märtsis lubas Pakendiringlus viia Jõgevalt ära konteinerid üheksast  kohast. MTÜ Eesti Pakendiringlus juht Andres Siplane põhjendas nende arvu vähendamist tulude vähenemisega uue turuletulija lisandumise tõttu.

Konkurents klientide pärast

„Klientide pärast konkureerides peame me oma kulusid vähendama. Pakendiringlus on juba kaotanud mitmeid suuri kliente, meie jaoks on ainuvõimalik lahendus konteinerite arvu vähendada, et kulusid alla saada,” ütles Siplane.

Et pakendite konteinerkogumiseks pakendiseaduses sätestatud tingimustel akrediteeritud kaks tootjavastutusorganisatsiooni ehk MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO, akrediteeritud aastal 2004), MTÜ Eesti Pakendiringlus (2005), ei rahuldanud inimeste vajadusi, otsustas keskkonnaministeerium lasta tänavu turule uue tegija — osaühingu Tootjavastutusorganisatsioon.

Keskkonnaministeerium teatas märtsi lõpus, et MTÜ Eesti Pakendiringlus esitab omavalitsustele väärteavet, kui põhjendab pakendikonteinerite arvu märgatavat vähendamist kolmanda üleriigilise tootjavastutusorganisatsiooni turuletulekuga.

“Neil  kõigil on seadusest tulenevalt võrdne õigus üle võtta pakendite kogumise ja taaskasutuse kohustused ning neid üleriigiliselt ette antud määrades täita,” rõhutas keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek.

Jõgevale tuleb kohtkogumine

Jõgeva linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Jaan Vahtla kinnitusel jäävad Jõgevale alles kõik ümara kujuga metallmahutid, sealhulgas ka uued, 2,5 m3 mahuga. Endiselt jäävad alles ka kõik MTÜ ETO mustad plastmahutid.

Koolide ja lasteaedade juurde paigaldab neli mahutit uus taaskasutusorganisatsioon OÜ Tootjavastutus, kuid nende kohalejõudmine võtab aega.

„Väikemajade ja ridaelamute omanikele saadetakse lepingud-ettepanekud hakata tegelema kohtkogumisega. See on tasuta kogumissüsteem. Pärast lepingu sõlmimist saab  majaomanik jäätmevaldajalt plastkoti, millesse ta kogub oma majapidamises tekkinud pakendid ja mis veetakse ära üks kord kuus. Lepingud saadab ja sõlmib veofirma alates aprillikuu lõpust. Endiselt on võimalik pakendeid piiramatul hulgal üle anda Jõgeva linna jäätmejaamas. Eriti nendel, kes tavaliselt suuri koguseid avalikesse pakendimahutitesse panevad,” rõhutas Vahtla.

Sarnaselt Jõgevaga viidi ette teatamata ja keskkonnaministeeriumi hoiatustest hoolimata konteinereid ära üle kogu Eesti.

Võib kaotada litsentsi

Märtsis tuletas keskkonnaministeerium nii tootjavastutusorganisatsioonidele kui ka omavalitsustele meelde, et pakendiseadusest tulenevate ülesannete eiramine toob pakendikogujatele kaasa trahvid. Korduval ja ulatuslikul rikkumisel saab tühistada ka tootjavastutusorganisatsiooni akrediteeringu.

Eile Vooremaa küsimustele vastates tsiteeris keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek vaid Pakendiseadust:

Üleriigiline kogumissüsteem tähendab, et kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja -maht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse vahel. Seejuures tuleb omavalitsusel lähtuda pakendiseaduses antud tingimustest, mis arvestavad elanike arvu ja

asutustihedust. Näiteks tiheasustusalal, kus ühel ruutkilomeetril elab rohkem kui 1000 elanikku, peab olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 500 meetri raadiuses. Asustustihedusega rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril peab olema vähemalt üks kogumiskoht jäätmevaldajast 1000 meetri raadiuses. Kui asustustihedus on alla 500 elaniku ühe ruutkilomeetri kohta, näiteks asulates,  peab olema üks kogumiskoht 500 elaniku kohta.

Kogumiskohtade paiknemine, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel. Kohaliku omavalitsusorganiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsusorgani nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ette nähtud konteinerite arvu ja mahtu.

Kus on ja kus pole Jõgeval pakendimahuteid

*Keskuse poe jäätmemahutite platsile pannakse 1,5 m3 ümar metallmahuti, mis seni oli Konsumi kaubamaja ees.

*Konsumi kaubamaja pakendiautomaadi lähedal siseõues on samuti pakendimahutid.

*Piiri 7 kaupluse juurde tuleb 2,5 m3 mahuti

*Mustvee maantee ja Energia tänava ristmiku juurde paigutatakse 0,6 m3 mahuti. See toimub MTÜ ETO ja AS Jõgeva Elamu kaasabil.

Jõgeva linnast viis MTÜ Eesti Pakendiringlus pakendimahutid ära järgmistest kohtadest:

Aia 1

Pae 2

Piiri 1

Piiri 7

Mustvee mnt-Energia tn ristmik

Puiestee 23

Puiestee 25

Rohu 10

Rohu 8

Tartu mnt 1a

Raudteeväljak Jaama Kaupluse juures

Mustvee mnt-Kalda tn ristmik

Piiri-Suure tn ristmik

Roosi 3a (arhiiv)

Sõnajala-Kruusa tn ristmik

Tähe tn

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus