Päästeameti ohutusõppe programmid Jõgevamaa koolides

Uuringud näitavad, et enamikus Eesti peredes ei räägita kodus piisavalt ohtudest ja käitumisest õnnetuste korral. Taas on päästeameti kogenud spetsialistid vanematele ja õpetajatele appi tulnud, et õpetada lapsi õnnetustel käituma ja märkama ohtusid, et õnnetusi ära hoida. Mitmesugused programmid käsitlevad 1. ja 10.-11. klassile veeohutust; 2.-3.klassile tuleohutust (“Tean tulest”) ning 6. klassile tule- ja veeohutust (“Kaitse end ja aita teist”). Kõik programmid on osalejatele tasuta.

Koolitus “Tean tulest” on valdavalt teoreetiline õpe 2.-3. klassi õpilastele, mille kaudu saavad lapsed teadmisi tuleohutusest ja üldise turvalisuse tagamisest. Ühe tunni jooksul antakse lastele ülevaade igapäevaelus ette tulevatest ohuolukordadest ning selgitatakse õiget käitumist õnnetuste puhul. Tehakse selgeks, millised on tulekahjude tekkepõhjused, mängitakse läbi hädaabinumbrile helistamine ja suhtlemine päästekorraldajaga ning õpitakse esmast tegutsemist tulekahju puhkedes. Lastele antakse kaasa ohtlike olukordade ülesandelehed, mille lahendamisel tuleb koos perega joonistada ka oma kodu evakuatsiooniplaan. Koolitusele saab minna lähimasse päästekomandosse. Kui klassil puudub komando külastamise võimalus, siis organiseeritakse õpe koolis.

Koolitusprogrammi “Kaitse end ja aita teist” eesmärk on anda 6. klassi õpilastele eluks vajalikke teadmisi ja oskusi riikliku õppekava teemal “Tervis ja ohutus”. Programmis õpetatakse õigesti käituma liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. Programmi läbimisel oskavad õpilased turvalisemalt käituda ja tervislikumalt elada. Õpet viiakse läbi arutelude, rühmatööde, rollimängude ja demonstratsioonide abil. “Kaitse end ja aita teist” koolitusprogramm lõpeb maakonnas ühise ohutuslaagriga Udu talus 30. ja 31. mail.
Veeohutuskoolitus 1. klassile toimub tänavu esimest aastat. Koolituse eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkunud või vigastada saanud laste arvu Eestis. Mänguliste ja praktiliste tegevuste  toel antakse lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veeohtudest ning juhised käitumiseks õnnetuse korral. Koolituse järel oskab laps õnnetust märgata, täiskasvanuid sellest teavitada ja ei pane ennast appi minnes ohtlikku olukorda. Ta teab, millised on paadisõidu peamised ohutusreeglid. Õpe on paralleelne ujumise algõpetusega ja toetab seda.

16-18 aastaste noorte veeohutuskoolitusel saavad õpilased teadmisi veekogude iseärasustest ja ohtudest. Koolituse läbinud oskavad valida ohutut ja oma võimetele sobivat supluskohta ning ennetada veeõnnetusi, mille sagedasemateks põhjusteks on riskantsed vettehüpped, nõrgal jääl viibimine, ohutusreeglite eiramine paadisõidul ja ujumine ebakainena. Õppurid tunnevad koolituse järel nii päästevahendeid kui veekogult ja nõrgalt jäält päästmise põhimõtteid ning teavad, et päästevesti kandmine on vajalik.

Kontaktid programmide tellimiseks Jõgevamaal
*Veeohutuse ja “Kaitse end ja aita teist” koolituste kontaktisikuks on ennetustöö büroo juhtivspetsialist Tõnu Vare (tonu.vare@rescue.ee).
*“Tean tulest” programmi kontaktisikuteks on komandopealikud:
*Jõgeva päästekomandos Hannes Nigulas tel 526 1744, hannes.nigulas@rescue.ee.
*Põltsamaa päästekomandos Peeter Randoja tel 515 1112, peeter.randoja@rescue.ee.
*Tabivere päästekomandos Imre Tõekalju tel 527 9668, imre.toekalju@rescue.ee.
*Mustvee päästekomandos Taavi Müürsepp tel 526 1743, taavi.myyrsepp@rescue.ee.

EHA  ANSLAN, lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist

blog comments powered by Disqus