Õppenõustamisprogramm toetab valikute tegemisel

Õppenõustamine hõlmab õppe- ja käitumisprobleeme, kohanemist, suhteid, hoiakuid ja ootusi, et kindlustada lapsele parim võimalik haridus ja integreerumine ühiskonda.

 

Õppenõustamisprogrammi psühholoogi ja eripedagoogi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa õppurite motiveeritud ja heade tulemustega edukale osalusele võimetekohases õppes; aidata vähendada õpilaste koolist puudumist ja väljalangevust; olla toeks põhjendatud valikute tegemisel, toetada õpetajaid psühholoogilise, eripedagoogilise, metoodilise nõustamise ja individuaalse tööjuhendamise kaudu, teavitada kõiki osapooli õppenõustamisteenuste võimalustest.

Võimetekohane õpe

Käesoleva programmi partner Jõgevamaal  on MTÜ Jõgeva Nõustajate Ühendus ja  alates 2009. aasta jaanuarist on  tööle võetud psühholoog ja eripedagoog, kelle ülesandeks on pedagoogilis-psühholoogiline  nõustamine ja teavitustöö Jõgeva maakonnas.

Psühholoogi ja eripedagoogi ülesannete hulka  kuulub piirkonna vajadustele vastava terviksüsteemi loomine  selleks, et   tulemuslikult koordineerida laste hariduslike erivajaduste varajast märkamist, metoodilist sekkumist ja  Jõgevamaal lasteaialaste ja kooliõpilaste individuaalse arengu,  õppimise ja elus toimetuleku toetamist vanuses 3-19 eluaastat.

Õppenõustamisprogrammis  osutatakse järgmisi teenuseid:

 psühholoogi poolt psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine; eripedagoogi poolt eripedagoogiline  ja logopeediline nõustamine.
Probleemid, millega vanemad ja õpetajad võivad pöörduda õppenõustamissüsteemi erialaspetsialistide poole, on järgmised:

           tervisliku seisundiga seotud erivajadused;

           võimetega seotud erivajadused;

           isiksusega seotud erivajadused;

         – sotsiaalsetest põhjustest tingitud erivajadused;

         – kognitiivse arengu mahajäämusega seotud probleemid: lapse  õpiraskused, hüperaktiivsus,  tähelepanuhäire,  käitumishäire jne.

        – õppimisvõimaluse leidmine tava/või erikoolis lapsele sobiva õppekava ja õppevormi järgi;

        – erivajadustega laste õppekava olemus, selle koostamine ja rakendamine;

          koolitõrge, koolist väljalangemine;

              – andekate laste erivajadused.   

Käesoleva aasta algusest on toimunud Jõgevamaa lasteasutuste erispetsialistide (sotsiaalpedagoogide, psühholoogide, eripedagoogide, logopeedide) kaardistamine, erivajadustega laste kaardistamine ja  programmi teavitustöö piirkonna haridusasutustes.

Jõgevamaa Nõustamiskeskus pakub tasuta nõustamist :

Lapsevanematele

* laste suunamisel täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

* lapse kõne arendamise osas;

* laste sotsiaalsete probleemide valdkonnas;

*koolitus- ja teavitustöö lastevanemate koosoleku raames;

*erivajadustega laste lastevanemate teavitamine

Õpetajatele

*1. ja 2. kooliastme arengu osas: logopeedia, eripedagoogika, psühholoogia;

*lapse kõne arendamise osas;

* individuaalse ainekava, individuaalse õppekava koostamisel ja hindamisel;

* erivajadustega laste arendamisel ja toimetuleku toetamisel;

* lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate võtete kasutamise osas;

* lapsele vajalike õppevormide rakendamisel;

* lapse suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas;

* lapse käitumise tugikava koostamisel;

* isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide osas;

* lapse saatmisel täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

* isikliku professionaalse positsiooni parendamiseks, koolitused ja teavitustöö.

Erispetsialistile

*uuringute läbiviimise toetamine laste võimete ja/või psühholoogiliste, sotsiaalsete probleemide valdkonnas;

*kõneuuringute, laste õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemise uuringute teostamine;

*erivajadustega laste arendamisel ja toimetuleku toetamisel;

*kõnepuuetega laste õppekasvatustegevuse korraldamisel;

*isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide osas, laste sotsiaalsete probleemide valdkonnas;

* lapse suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas;

*erinevate valdkondade spetsialistide vahelise koostöö organiseerimine;

*kommunikatsioonistrateegiate arendamine;

* asutuseväliste kontaktide leidmisel;

*koostöövõrgustiku teavitamine ja  toetamine.

Parandamaks pedagoogilis-psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavust kõigile, kes seda vajavad, on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu kutsutud Õppenõustamissüsteemi arendamise programm.

Programm on kavandatud aastateks 2008-2011. Selle elluviimise ja täitmise eest vastutab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.  Õppenõustamisprogrammi raames on kõikides  maakondades ja Tallinna linnas välja valitud keskused, kes on lepingupartnerid REKK-ile ning kõigis piirkondades luuakse koordineeritud ja vajadustele vastav võrgustik õppenõustamisteenuse osutamiseks. Jõgevamaa Nõustamiskeskus asub Jõgeval Piiri 4.  

iii

MAIRE MÄLLO, SIGNE UUSTAL, MAIRE PÜSS

blog comments powered by Disqus