Õppenõustamine aitab raskustesse sattunud õpilasi

2009. aasta algul käivitati Jõgevamaal Euroopa Sotsiaalfondi toel ja Riikliku Eksami- ning Kvalifikatsioonikeskuse poolt juhitav Õppenõustamissüsteemi arendamise programm, mis on kavandatud 2011. aastani.

Õppenõustamise eesmärk on lapse hea toimetuleku tagamine võimaldades talle ea- ja võimetekohast tegevust. Seetõttu toimub õppenõustamine vanemaid ja lastega töötavaid isikuid  nõustades. Lasteaias ja koolis on lapsel  enamasti olemas oma tugisüsteem: õpetaja, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog. Jõgeva maakonnas töötab lasteasutustes 22 logopeedi, seitse psühholoogi ja viis sotsiaalpedagoogi. Logopeedide töökoormus kohtadel  on võrreldes teiste spetsialistidega suurim. Mõnedes piirkondades   spetsialistid puuduvad.

SA-s Jõgeva Haigla töötab üks logopeed, psühholoog töötab  rehabilitatsiooni põhimõttel ühe  päeva nädalas.

Nõu saavad küsida kõik

Jõgeval on juba kümme aastat edukalt tegutsenud Jõgevamaa Nõustamiskeskus asukohaga Piiri tänav 4, mis tegeleb uue suunana ka  õppenõustamisega. Tööd koordineerivad Tiiu Urva ja  siinkirjutaja, spetsialistidena töötavad eripedagoog Maire Mällo ja psühholoog Ülle Särg.

Programmi raames pakutakse psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Lisaks nõustamisele korraldatakse lastele uuringuid.

Kõikidel lastega töötavatel isikutel on võimalik  vajadusel nõu küsida.  

Abi vajatakse peamiselt õpiraskuste, käitumisprobleemide, suhtlemisraskuste puhul eakaaslastega, vanematega, õpetajatega. Lastel esineb ka emotsionaalseid probleeme ning terviseprobleeme, mille puhul abi otsida tuleb. Teemad, kuidas arvestada lapse erivajadusega,  korraldada õpiabi, koostada individuaalset õppekava, arvestades just konkreetse lapse võimeid ja arengut, on väga aktuaalsed.  Eelkoolieas vajatakse enamasti koolivalmiduse hindamist.

Aktiivne hoiak rõõmustab

Koolides kasutatakse mitmesuguseid õpiabivorme: parandusõpe, logopeediline abi, koduõpe. Mõnedel juhtudel ei anna need soovitud tulemusi. Põhjusi võib olla mitmeid: lapse erivajadusi on märgatud liiga hilja, napib vajalikke õppe- ja juhendmaterjale. Tihti  on lapsevanemal lihtsalt hirm  või ei jätku piisavalt  ettevõtlikkust, samas ei tea ta, kuhu  täpselt  abi saamiseks pöörduda. Siinkohal julgustame kõiki pöörduma oma küsimuste ja kahtlustega meie spetsialistide poole.

Kevadel  jaotasime maakonna viieks piirkonnaks, kohtusime lastega töötavate õpetajate ja tugisüsteemi-inimestega, toimus  spetsialistide kaardistamine.

Oktoobri- ja novembrikuul käisime maakonna  koolides ja lasteaedades lastevanemate üldkoosolekutel õppenõustamisteenuseid tutvustamas. Eesmärgiks oli teavitada ja julgustada  lapsevanemaid kasutama eripedagoogi ja psühholoogi tasuta nõustamisteenust.

Rõõmu teeb meie piirkonna lapsevanemate aktiivne hoiak. Paljud koosolekutel osalenud vanemad võtsid nõustajatega  ühendust ja tulid kokkulepitud ajal  vastuvõtule.

Nõustajate poole on pöördunud mitmed lasteaedade juhatajad ja õpetajad, et koos kohapealsetele  probleemidele lahendusi leida. Nõustajad on käinud nii lasteaiarühmades kui  koolitundides  lapsi jälgimas ja  analüüsinud lapsevanemaga tekkinud probleemide põhjusi, samas leidnud lahendusi. Koolides on toimunud    arutelud,  kuidas  paremini korraldada õppetööd  hariduslike erivajadustega lastega.

Hariduslike erivajadustega (HEV) on lapsed, kellel mingil põhjusel on raske töötada koos klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või kellele ei sobi “keskmine“ töökava. HEV laste hulka kuuluvad ka väga andekad, õpi- ja käitumisraskusega, terviseprobleemide või puudega lapsed,  samuti pikemaajaliselt koolist eemal viibinud lapsed.

Õppenõustamisteenuse raames on korraldatud teabepäevi ja mitmeid koolitusi lastega töötavatele spetsialistidele.

iii

MAIRE PÜSS

blog comments powered by Disqus