Õpikoostöö Jõgeva moodi

Jõgeva alevikus tegutsev kultuuriselts Vanaveski on 2009. aastast alates kaasa löönud täiskasvanute koolituse ja säästva arengu teemalises rahvusvahelises õpikoostöö projektis. Lähiajal saavad selle projekti raames teoks Gaia Hariduse teemaline koolituspäev Siimusti Algkoolis ning säästva arengu teemaline rahvusvaheline konverents Betti Alveri Muuseumis.

 

Õpikoostöö projektidele, mida rahastatakse Euroopa Liidu elukestva õppe programmist Grundtvig, pannakse tihtipeale alus rahvusvahelistel kontaktseminaridel. Ka Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave kutsuti 2008. aastal ühele Pariisis toimunud kontaktseminarile, kus ta leidiski koostööst huvitatud partnerid. Kuju hakkas võtma ka ühisprojekti temaatika, ent Marika arvates sobis Jõgeva vallavalitsuse asemel, mida tema esindas, projekti Eesti poolseks põhipartneriks mõni elukestva õppega tegelev mittetulundusühing, näiteks kultuuriselts Vanaveski. Vanaveskilased eesotsas juhataja Margus Essiga võtsidki väljakutse vastu ning olid valmis kaasa lööma.

Arvasin, et oleks päris huvitav teada saada, mida üks rahvusvaheline õpikoostöö projekt endast kujutab,” ütles Margus Ess, kellest saigi projekti Eesti poolne juht.

Projekti eesmärgiks on täiskasvanuhariduse edendamine, võimaluste loomine mitteformaalseks õppeks, teiste riikide kompetentsi toomine Eestisse ja meie kompetentsi viimine Eestist välja.

Projekti juhtpartneriks on Prantsusmaa katoliiklik haridusorganisatsioon Formiris, ülejäänud partneriteks peale kultuuriseltsi Vanaveski  veel Bukaresti linna ja Brasovi maakonna haridusosakond Rumeeniast, täiskasvanute koolitusega tegelev Belgia mittetulundusühing Cesep ja Austrias tegutsev Fohnsdorfi koolituskeskus. Riigisiseselt teeb Vanaveski kõnealuse projekti raames koostööd Jõgeva vallavalitsuse, Jõgeva ja Elva Koolituskeskuse, Betti Alveri Muuseumi ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga.

Enam kui kahe aasta jooksul on projektis osalevad organisatsioonid ajanud n-ö oma koduseid asju ning teinud paralleelselt sellega rahvusvahelist koostööd. Vanaveski kodutöödest” võib mainida näiteks kohtumise korraldamist tantsija, maalija, joogaõpetaja ja holistilise tervisenõustaja Marika Blossfeldtiga ning permakultuuri tutvustavate õppevideote valmistamist. Videomaterjali salvestas Margus Ess Lilleoru ökokogukonna poolt möödunud aastal korraldatud permakultuuri kursustel.

Välissuhtlus on käinud Skype’i ja e-posti teel. Näost näkku on projektipartnerite esindused kokku saanud koostööseminaridel, mille korraldusjärg on käinud käest kätte. Seminaridel on tutvustatud üksteisele oma riike ning säästva arengu paremaid kogemusi. Eesti esindus on näiteks tutvustanud meie Teeme ära!” kampaaniaid, õuesõpet, eestipärast toitu jne. Teistelt on kuuldud samuti palju huvitavat.

Säästa tasub ka inimesi

Minule jäi Pariisis toimunud seminarilt meelde näiteks austerlaste lähenemine töötutele: tööandja tellimusele tuginedes kombineeritakse erinevaid mooduleid ning koolitatakse kuni kolmeaastase riigi poolt rahastatava programmi abil välja selline töötaja, kes raudselt tööd saab. Seda võib minu meelest nimetada säästvaks suhtumiseks inimressurssi, mida meil kahjuks eriti ei kohta,” ütles Betti Alveri Muuseumi juhataja Toomas Muru.

Projektipartnerite suurimaks ühisettevõtmiseks on säästva arengu teemalise koolituse õppekava väljatöötamine. Kava on enam-vähem valmis, ent selle sobivust oleks vaja veel testida.

Selguse huvides tuleks öelda, et meie projekti kontekstis ei tähenda säästev areng pelgalt elektri kokkuhoidu või materjalide taaskasutust, vaid pigem jätkusuutlikku arengut – mõtlemist sellele, kuidas planeedi Maa üha kasvava rahvaarvu ja vähenevate ressursside tingimustes ellu jääda,” ütles õpikoostöö projekti Eesti poolne konsultant, Elva Koolituskeskuse juhatuse liige Krista Noorkõiv.

Püüdsime õppekavasse kokku panna kõigi partnerite parimad ideed ja kogemused,” lisas Margus Ess. Kava ei teinud me üksnes enda jaoks, vaid kõigi jaoks, kes teema vastu huvi tunnevad. Eelkõige võiks see sobida täiskasvanute koolitusega tegelevatele organisatsioonidele.”

Koostamisel on ka kogu õpikoostöö kogemust kokku võttev brošüür. Seda ei trükita paberkandjale, vaid see riputatakse üles projekti kodulehele (kodulehe www.sdtraining.eu loojaks ja haldajaks on kultuuriselts Vanaveski) — nii on säästlikum.

Oodatud kõik huvilised

Praegu hakkab õpikoostöö projekt lõpule lähenema. Enne, kui sellele tänavu juulis Pariisis joon alla tõmmatakse, sünnib siinsamas Jõgevamaalgi aga veel huvitavaid asju.

27. aprillil peetakse projekti Täiskasvanute koolitus ja säästev areng” raames Gaia Hariduse teemaline õppepäev Siimusti algkoolis. Mütoloogiliselt kreeka maajumalannalt nime saanud Gaia Haridus püüab vastata XXI sajandi esitatud väljakutsetele ning käsitleda Maad kui tervikut ja anda praktilised oskused harmooniliseks koostoimimiseks kõige olevaga. Õppepäeval on koolitajaks Riinu Lepa ning sellele on oodatud eelkõige lasteaia- ja kooliõpetajad, aga ka gümnaasiumiõpilased, lapsevanemad ja teised asjast huvitatud.

Mai lõpus saab Eestis teoks projekti Täiskasvanute koolitus ja säästev areng” viimane koostööseminar, mille üheks osaks on 19. mail Betti Alveri Muuseumis toimuv konverents. Sellel osalevad Vanaveski välismaiste projektipartnerite esindused, ent sellele on oodatud ka kõik soovijad Eestist, sealhulgas Jõgevamaalt.

Meiepoolsed lektorid kõnelevad konverentsil vastutustundlikust ja sotsiaalsest ettevõtlusest, tervisest, toitumisest, õuesõppest ja muust, välismaiste koostööpartnerite esindajad räägivad aga sellest, mida nad projekti raames õppinud on,” ütles projekti Eesti poolne koordinaator Marika Prave. Et väliskülalised on siin ühtekokku neli päeva, jõuame lisaks konverentsi pidamisele säästva arengu õppekava ja selle testimise tulemusi arutada, brošüüri koostamisega tegelda ning külalistele meie maakonna ja muu Eesti teemakohaseid paiku näidata. Viime nad näiteks Jõgeva Sordiaretuse Instituuti ja passiivmaja ideoloogia järgi ehitatud Palamuse vallamaja vaatama. Tallinnas on plaanis kohtuda säästvat eluviisi propageeriva Uue Maailma Seltsi rahvaga.”

Nii õppepäeva kui ka konverentsi kohta käiv info pannakse üles kultuuriseltsi Vanaveski kodulehele (www.vanaveski.ee). Sealt leiab ka juhised üritustele registreerimise kohta.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus