Omavalitsuste ühinemine eeldab kindlate reeglite järgimist

Põltsamaa linn tegi Põltsamaa ja Pajusi vallale Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest tulenevalt ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamiseks.

Uuringud on vallale kasulikud

Vastavalt seadusele peab ettepaneku saanud volikogu esitama ettepaneku teinud volikogule ühe kuu jooksul otsuse sellega nõustumiseks või sellest keeldumiseks, kusjuures keeldumisotsus peab olema põhjendatud.

Kui vald otsustab haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise algatamisega nõustuda, tuleb välja selgitada elanike arvamus ja teha rida uuringuid. Milliseid uuringuid on vaja teha, seda otsustab volikogu.

Minu arvates võib taolistest uuringutest vallale kasu olla nii või teisiti ja kindlasti on selliste uuringute käigus ja tulemusena võimalik leida uusi võimalusi ühinemisettepanekuga seotud omavalitsusüksuste vahelisele koostööle ka juhuks, kui hiljem otsustatakse siiski mitte ühineda. Sest ühinemisprotsessi juba läbinud omavalitsuste juhid ei väsi oma kogemuste jagamisel kordamast: iga omavalitsus saab ainult ise otsustada ühinemise või mitteühinemise üle ja ühinemine ei ole vajalik, kui toimib omavalitsustevaheline koostöö.

Ühinevad omavalitsused on võrdsed partnerid

Uuringute tulemusena peaks iga vald või linn olema võimeline otsustama, kas ühinemine on üldse vajalik, tuleviku seisukohast otstarbekas või on see lausa möödapääsmatu. Kusjuures eelkõige tuleks välja selgitada, kas ollakse võimelised üksinda jätkates pakkuma võimalikult kvaliteetset avalikku teenust või saaks seda teha paremini kellegagi jõudude koondades.

Seaduse järgi on kõik ühinevad omavalitsused võrdsed partnerid. Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks, lõpetatakse vastav menetlus või jätkatakse küsimuste lahendamist. Kui kõik uuringud saavad tehtud ja nende põhjal otsustatakse ühineda, teevad volikogud ka vastavad otsused ja hakatakse pidama juba konkreetsemaid ühinemisläbirääkimisi.

Seadus ei sätesta otseselt tähtaega ühinemisega seotud toimingute ja otsuste tegemiseks, küll aga antakse selleks tähtaeg ette kaudselt, sest haldusterritoriaalse korralduse muutmisel või territooriumi ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel esitatakse maavanemale volikogu otsus nõutava dokumentatsiooniga hiljemalt kuus kuud enne kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste päeva.

JANNE VESKI, Põltsamaa valla õigusnõunik

blog comments powered by Disqus