Omavalitsused tugevamaks!

Foorumil osalesid valdade ja linnade juhid ligikaudu sajast omavalitsusest, maavanemad, Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni saadikud ning rahandusminister Aivar Sõerd ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Foorumile kogunenuid käis tervitamas Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel.
           
Regionaalminister rõhutas oma foorumisõnavõtus, et kohalikud omavalitsused peaksid olema iseseisvamad, ja andis teada, et Eestil on peatselt lootust saada ka regionaalarengu seadus: selle väljatöötamine on jõudnud lõppjärku.
           
Regionaalarengu ja omavalitsuspoliitika suundadest rääkides tutvustasid ministrid muuhulgas uusi euroraha saamise võimalusi aastatel 2007-2013. Näiteks ettevõtluskeskuste loomiseks mõeldud 1,7 miljardist kroonist toetatakse tööstusalade arendamist (sellesse lahtrisse peaks mahtuma ka Painkülla kavandatav tööstuspark), endistele põllumajandusettevõtetele uute funktsioonide andmist ja linnalähedaste rekreatsioonialade arendamist. Viimaste alla võiks kuuluda näiteks Kuremaa, kus Jõgeva vald plaanitseb senisest aktiivsemalt puhkemajandust edendada.

Ka KOIT kava, mis vahepeal seiskus, jätkub uuesti 3,0 miljardit krooni hõlmava investeeringute programmiga, mis peaks aitama kaasa koolide ja lasteaedade, vaba aja ja spordiobjektide ja rehabilitatsioonikeskuste kaasajastamisele ja infrastruktuuri väljaarendamisele. PRIA kaudu rahastatav riikliku arengukava meede 4.6.2. jätkub 1,5 miljardi kroonises mahus, võimaldades arendada turismi- ja kultuurilis-looduslikke objekte.

53,2 miljardist kroonist, mis struktuurifondidest saada võimalik, on 11 miljardit suunatud rahva harituse ja ettevõtlikkuse suurendamisele, 11,8 miljardit teadus- ja arendustegevuse edendamisele, 11 miljardit paremate ühendus- ehk transpordivõimaluste loomisele, 13,4 miljardit keskkonnakoormuse vähendamisele ning 6 miljardit piirkondade terviklikule ja tasakaalustatud arengule.

 Kodumaistest fondidest on 2006. aastal võimalik taotleda vahendeid näiteks hoonete taastamiseks (5 miljonit krooni) ja kohalike teede remondiks.

Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees Jaak Allik toonitas kolme väljatöötamisel oleva eelnõu olulisust omavalitsustele. Haridusministeerium tegeleb uue koolide rahastamise mudeli väljatöötamisega. Selle praegune variant näeb ette võimaluse, et ka 8-9 õpilasega klass saaks ennast ära majandada. Koolide uus rahastamismudel on eelnõu praeguse variandi kohaselt nimelt klassipõhine, mitte pearahapõhine nagu praegune mudel.

 Veel on arutamisel võimalus arvestada tudengitele õppetoetust makstes ka üüriraha ja transpordikulude katmise vajadusega. Väga tervitatav oleks huvihariduse riiklik rahastamine ? esialgu kasvõi 1000 krooni ulatuses õpilase kohta, mille Rahvaliit praegu sihiks on seadnud.

Pärnu maavanema Toomas Kivimägi arvates võiks maavanematel senisest rohkem otsustusõigust olla. Ta soovis ka, et kutsutaks uuesti ellu maakogud.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimees, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson märkis oma sõnavõtus, et Jõgevamaa omavalitsusliit on tugev ja tänu sellele on kujunenud välja hea koostöö eri piirkondade vahel.

Rahvaliidu regionaalarengu ja omavalitsuspoliitika foorum võttis vastu seisukohad elu kiiremaks ja ühtlasemaks edendamiseks valdades ja linnades. Maavanemad tuleks meie arvates edaspidi valida kohtadel ja maakondlike omavalitsusliitude baasil tuleks luua maavanema poolt juhitav regionaalne omavalitsustasand, millele eraldataks riigieelarvest vahendeid.

Toetame regionaalarengu suunamise seaduse vastuvõtmist Riigikogus ja peame õigeks oluliselt tugevdada kohalike omavalitsuste tulubaasi, suurendades selleks tulumaksust omavalitsuste tuludesse kantavat määra igal aastal 0,1 protsendipunkti võrra, suunates teedele eraldatavast kütuseaktsiisist 30 protsenti kohalikele teedele ning suunates üleriigilise koolivõrgu, kultuuri- ja sotsiaalasutuste arengukava täitmisele vähemalt 500 miljonit krooni aastas. Rahvaliit seab eesmärgiks  miinimumpalga tõusu pooleni keskmisest palgast ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmise vähemalt 4000 kroonini.

Omavalitsustele eraldatavate toetuste suurenedes suureneksid ka omavalitsuste õigused ja vastutus.

ARVO SAKJAS,
Jõgeva vallavolikogu esimees, Rahvaliit

blog comments powered by Disqus