Noored vajavad teadmisi töösuhetest juba kooliõpilastena

Noored on riskirühm, kellel ei ole veel piisavalt kogemusi ja teadmisi, et hoiduda ohtudest, mis varitsevad töökohal. Noorteseire aastaraamatus “Noored ja tööturg” (koostanud ja toimetanud SA Poliitikauuringute Keskus Praxis) kinnitatakse, et 2010. aastal oli kaheksa protsenti Eesti 15–19-aastastest noortest majanduslikult aktiivsed. Seega ei saa lükata noorte harimist töösuhete küsimustes ajale, kui nad on juba tööle asunud, vaid nendeni tuleb jõuda koolis.

Tööinspektsioon on viimasel kahel aastal läbi viinud üle-eestilisi sihtkontrolle, mille eesmärk  on uurida alla 18-aastaste töötajate töötingimuste vastavust töölepingu seaduses sätestatud nõuetele ja teavitada tööandjaid alaealiste töötamisega seotud erinõuetest. Kontrollid mitmekümnes ettevõttes on näidanud, et alaealiste töötingimused ei vasta sageli kehtivatele seadustele. Ühelt poolt on see tingitud tööandjate teadmatusest, aga vahel eiratakse seadusi ka sihilikult. Teisalt näitab see, et noored ise ei tea oma õigusi või ei teadvusta, millised võivad olla ebakorrektselt sõlmitud töösuhte tagajärjed.

Seega vastutame me kõik noorte ohutuse eest töökohal. Tööandjad on kohustatud hoolima ja neil lasub vastutus, kuid ka lapsevanemad peaksid huvi tundma, millised on nende võsukeste töötingimused. Ka noored ise peaksid olema teadlikud võimalikest ohtudest ning oma õigustest ja kohustustest töökohal.

Tööinspektsioon on 2011. aastast alates korraldanud üldhariduskoolides tööõiguse teemalisi loenguid, mis annavad esmaseid teadmisi. Loengu eesmärk on noortele teemat lähemale tuua, juhatada neid vajaliku infoni ning rõhutada vajadust hoolitseda tööellu astudes iseenda eest. 45-minutiline loeng tutvustab noortele nende õigusi ja kohustusi, selgitab vanusest tulenevaid erisusi, rõhutab riskantseid kohti, millele tähelepanu pöörata jms. Samuti saab infot tööelu puudutavate seaduste ning vastava valdkonnaga tegelevate riigiasutuste kohta. Loenguid peavad Tööinspektsiooni kogenud juristid ning pärast ettekannet on õpilastel võimalus esitada loengupidajale küsimusi.

Kui 2011. aastal toimusid loengud vaid 11. ja 12. klassi õpilastele, siis eelmisel aastal laiendati sihtgruppi õpilastele alates põhikooli viimasest klassist. Aastas viiakse läbi 25 loengut koolides üle Eesti. Loengute korraldamist rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning koolidele on need tasuta.

Kahe aasta jooksul on töösuhete teemalised loengud toimunud 54 üldhariduskoolis ja neil on osalenud kokku 3015 õpilast. Tagasisidena on õppurid välja toonud, et räägitu  on tööleasujale väga oluline. Eriti meeldejäävaiks hindasid kuulajad huvitavaid ja praktilisi näiteid reaalsetest olukordadest elus.

Projekti raames on valminud noortele suunatud infokogumik, mida jagatakse koolides ning mis on loetav ka Tööinspektsiooni koduleheküljel www.ti.ee (teabepäevade ja koolituste rubriigis alapealkirjaga “Tööõiguse loengud gümnasistidele”). Infovoldik “Noortele töötamisest” on kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles.

Koolid saavad loenguid tellida tööinspektsiooni piirkondlike teabespetsialistide juures, Lõuna inspektsioonis aadressil Anni.Raigna@ti.ee.

i

KRISTEL PLANGI, Tööinspektsiooni arenduse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus