Naabervaldade ja -asulate ühinemisvõimalused laienevad

Siseministeeriumis valminud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) muutmise seaduse eelnõu sätestab asustusüksuse elanike algatuse haldusüksuse piiride muutmiseks. See võimaldab külal lahkuda omavalitsusüksusest ning liituda mõne teise valla, linna või külaga, millega piir on ühine.

Muudatuse kohaselt võib kohalike inimeste grupp, kuhu kuulub üle poole rahvastikuregistri andmetel antud territooriumil elavatest hääleõiguslikest elanikest, esitada ettepaneku kõikidele asjasse puutuvatele volikogudele piirimuutmise algatamiseks territooriumiosa üleandmisega.

Kohalikele elanikele suurem sõnaõigus

Kohalik volikogu kaalub kolme kuu jooksul ettepaneku läbi. Kui volikogu ei nõustu elanike sooviga, kusjuures keeldumine peab olema põhjendatud, ega alusta vajalike asjatoimingutega, võib menetlust algatada ka maavanema või siseministeeriumi ettepanekul või vabariigi valitsuse korraldusega.

?Seaduse muudatus aitab elavdada kohaliku elanikkonna initsiatiivi piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamisel, soodustada külaliikumist ja elutegevust maapiirkondades, samuti aitab see kaasa avalike teenuste kättesaadavusele,? ütles regionaalminister Jaan Õunapuu ministeeriumi pressiesindaja vahendusel. Praegu kehtiv ETHS võeti vastu enam kui kümme aastat tagasi.

Ministeerium on seisukohal, et kohaliku omavalitsuse volikogu poolt algatatud piiride muutmisega kaasnevate kulutuste katmine peab toimuma kohalikust eelarvest, vabariigi valitsuse korraldusel algatatud piiride muutmisel kaetakse kulud riigieelarvest.

Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) seaduseelnõule kooskõlastust ei andnud.

?Konkreetsete üksikjuhtude lahendamiseks on tehtud üldine reegel, mis aga ei ole kooskõlas omavalitsuse n-ö häid tavasid järgivate põhimõtetega,? kommenteeris EMOLi büroo direktor Uno Silberg.

EMOL ei näe eelnõus territooriumiosa üleandmisel lahendust kohalike omavalitsuste varade ja kohustuste küsimustele, sest suure tõenäosusega ei saavuta omavalitsused kohustuste ja varade üleminekul kokkulepet.

Eelnõus kavandatav mehhanism võib osaliselt riivata kohaliku omavalitsuse esindusdemokraatiat ja autonoomiat, kahtleb EMOL. ?Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse ? valla või linna ? demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduse alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu. Eelnõuga antakse kohaliku omavalitsuse teostamise õigus elanike grupile, võttes selles osas pädevuse volikogult kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogult,? kaitseb EMOL omavalitsuse terviklikkust.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Ants Orgulas tõi välja kaks äärmust, mille puhul külades võib jutuks tulla ühinemine teise vallaga.

?Kui kunagi on mõned piirkonnad vägivaldselt lahutatud ja uutmoodi ühendatud, siis nüüd soovitakse endist kooslust taastada. Kuid mängu võib tulla ka protestivaim: kui mõni kogukond pole rahul omavalitsuse antud momendi otsustega, võib ta protesti märgiks püüda liituda kõrvalvallaga. Põhjused võivad laias laastus nende kahe äärmuse vahele jääda,? selgitas Orgulas.

2006. aasta 1. juuniks peaks Riigikogu seadusemuudatuse jõustama.

Omavalitsused haldussuutlikumaks

Vabariigi valitsus toetas ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse eelnõud, mis annab linnadele ja valdadele võimaluse ühineda korraliste valimiste vahel.

Minister Jaan Õunapuu peab omavalitsuste liitumist Eesti regionaalse arengu seisukohast väga oluliseks. ?Toetan omavalitsuste isekorraldusõiguse suurendamist. Siseministeeriumis välja töötatud seaduseeelnõu on samm edasi selles protsessis,? vahendas pressiesindaja ministri sõnu.

Seadus peaks toetama omavalitsuste vabatahtlikku liitumist ning suurendama nende haldussuutlikkust, et neist saaksid võrdväärsed partnerid keskvalitsusele.

Haldusüksuste piiride muutmise võivad algatada üle poole asustusüksuse territooriumil elavatest hääletamisõiguslikest kodanikest, esitades vastavasisulise ettepaneku kõikidele asjaomastele volikogudele.

Kui uus omavalitsusüksus moodustub enne kuut kuud kohalike valimiste päevast, kuulutab maavanem välja uue kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus