Muudeti avalike ürituste läbiviimise korda

Põltsamaa linnavolikogu istungil oli volikogulastele esitatud eelnõu avalike ürituste korraldamise kohta Põltsamaa linnas, millega sooviti protseduure asjaosalistele lihtsamaks muuta. Pärast paranduste sisseviimist kiitis volikogu eelnõu heaks.

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri Suni nentis, et avalike ürituste korraldamist reguleeriv määrus oli vananenud, sest see oli vastu võetud kümme aastat tagasi. 

Pole vaja kümneid kooskõlastusi

Varem tuli ürituse korraldajal taotleda luba päästeteenistuselt, politseilt, heakorra eest vastutavalt firmalt ja territooriumi valdajalt. Nüüdsest on avalike ürituste korraldajatel kohustus taotleda luba ainult territooriumi valdajalt. Kui linnavalitsus on nõusoleku andnud, siis teisi ürituse korraldamisega seotud instantse teavitab sellest Põltsamaa linnavalitsus.

Kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga seotud sündmusega, siis tuleb taotleda eriload vastavalt sellele asjaolule ja luba tuleb taotleda kümme päeva enne sündmust. Nüüd menetleb avalike ürituste korraldamist ametiisik, varem otsustati see  linnavalitsuse istungitel.

Põltsamaa linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Uno Valdmets lausus, et nad on seda eelnõu juba terve aasta komisjoni koosolekutel menetlenud ning päris rahule nad sellega ei jäänud. Komisjoni liikmed  palusid eelnõu linnavolikogu istungile arutamiseks suunata, et volikogu liikmed saaksid oma arvamust avaldada. Valdmets ütles, et avaliku sündmuse puhul  pole kehtivaid nõudeid silmas pidades vahet, kas seal osaleb kümme, mõnisada või mõni tuhat inimest. Nüüd on jäetud ürituse korraldamist menetleva ametniku otsustada, mida ta selle läbiviijalt konkreetsemalt nõuab.

Valdmets tõi näite, et kui Põltsamaa ühisgümnaasium  kui linna  allasutus korraldab oma territooriumil vilistlaste kokkutuleku, kuhu tuleb kohale 3000 inimest, siis selleks pole vaja luba  taotleda. Ta nentis, et nüüd jääb loota vaid ametniku tarkusele, milliseid kooskõlastusi ta ürituse korraldajalt nõuab ja millisel moel ettevõtmise läbi viia lubab. 

Alati ei pea looduskaitsealale minema

Põltsamaa linnavolikogu liige Tiit Kulu küsis, milliseid kooskõlastusi on vaja juhul, kui avalik üritus saab teoks looduskaitsealuses pargis. Ta pidas konkreetselt silmas Põltsamaa Sõpruse parki, mille valdaja on keskkonnaamet.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass vastas, et looduskaitsealustes parkides on keskkonnaametilt luba vaja taotleda juhul, kui üritusest võtab osa üle 50 inimese. Valmis peab olema sellekski, et sellises paigas avaliku ürituse korraldamist ei lubata.  

Linn tahab probleeme operatiivsemalt lahendada

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et suviste ürituste korraldamise muudab keerukaks asjaolu, et siis on raske kätte saada kooskõlastusi politseilt ja päästeteenistuselt, sest nende ametkondade juhtimisahel on väga pikk. Linnavolikogule esitatud eelnõu püüabki esile kerkinud probleeme operatiivsemalt lahendada. Tavapärase ürituse puhul on loa taotlemise aeg uue määruse rakendudes varasemaga võrreldes oluliselt lühem.

Linnavolikogu liige Toivo Kroon tundis huvi, kas eelnõuna volikogule esitatud määrus reguleerib ka pürotehnika kasutamist. Tema sõnul korraldavad linnaelanikud tihti omal käel ilutulestikke, milleks pole kusagilt luba küsitud, ning see tegevus pole alati naabritele ohutu.

Kadri Suni vastas, et vastavalt lõhkematerjalide seadusele, tuleb  ilutulestiku korraldamine alati kohaliku omavalitsusega kooskõlastada. Ta tõdes, et kaugeltki mitte kõigi ilutulestike korraldajad pole seda eelnevalt kooskõlastanud.

Sven Lass lausus, et tsiviilkäibes olevad lõhkematerjalid kuuluvad enamasti esimesse ja teise kategooriasse ja neid ongi lubatud üldjuhul kõigil täiskasvanud inimestel kasutada, järgides öörahust kinni pidamist ja muid taolisi nõudeid. Abilinnapea sõnul on nad täheldanud paari juhust, kus ilmselt kasutati kolmanda ja neljanda kategooria pürotehnikat ja neid juhtumeid paluti politseil uurida, kuid süütegu seal ei tuvastanud. Sven Lass toonitas, et niisuguste juhtumitega tegelemine ei kuulu Põltsamaa linnavalitsuse, vaid politsei kompetentsi.

Pärast paranduste sisseviimist avalike ürituste korraldamist reguleeriva määruse eelnõusse kiitis Põltsamaa linnavolikogu selle omalt poolt heaks.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus