Muudatused lõputunnistuste vormistamisel

Muudatused põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse vormis ja duplikaadi vormistamisel tulenevad lõputunnistuste vormistamisest läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS). Alates 2004. aasta kevadest vormistavad põhikoolid ja gümnaasiumid oma lõputunnistusi läbi EHISe. Tunnistuste vormidele ei ole enam kantud lünkteksti andmete kirjutamiseks. EHIS annab lõputunnistuse vormistajale ette lahtrid, kuhu kantakse vajalikud andmed. Vastavad andmeväljad aga kantakse tunnistuse vormile tunnistuse väljaprintimisel automaatselt.

EHISe kaudu vormistatakse ka hinneteleht ja lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadid. Gümnaasiumiastmes kantakse hinnetelehele õppeainete kooliastmehinded, st kolme aasta kokkuvõttev hinne antud õppeaines seniste aastahinnete asemel. Tulenevalt kooli õppekavast võivad iga üksiku õppeaine mahud aastati olla väga erinevad ja aastahinded ei ole seetõttu õiglaselt võrreldavad. Kooliastmehinne arvestab õpilase õpiedukust kogu gümnaasiumiastmes õppimise ajal. Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehinnetega, kantakse tema hinnetelehele gümnaasiumiastme kõigi õppeainete viimased aastahinded. Kooliastmehinded pannakse gümnaasiumilõpetajatele välja alates 2007/2008. õppeaastast. Seni on gümnaasiumastmel kasutusel aastahinded.

Täpsustatakse ka käitumise hinde kandmist hinnetelehele. Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse üksnes päevases õppevormis õppivate õpilaste puhul. Varasemalt kehtis käitumise ja hoolsuse hindamise nõue ka õhtuses ja kaugõppe vormis õppivatele isikutele.

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant

blog comments powered by Disqus