Mustvee vallavolikogus võeti vastu uus jäätmehoolduseeskiri

Kolmapäeval toimunud Mustvee vallavolikogu istungil võeti 18 poolthäälega vastu valla uus jäätmehoolduseeskiri. Praegu kehtivas jäätmehoolduseeskirjas vajasid täpsustamist ja täiendamist mitmed definitsioonid, vallavalitsusele esitatavate taotluste menetlemise kord ning jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise nõuded.
Täpsustamist vajasid ka korraldatud jäätmeveo piirkonnad, sest käesoleval ajal on vallas kaks korraldatud jäätmeveo piirkonda. Mõlemas piirkonnas lõpeb korraldatud jäätmeveo hankeperiood 30. septembril ja uueks hankeperioodiks on mõistlik jäätmeveotingimused vallas ühtlustada ning moodustada üksainus korraldatud jäätmeveo piirkond, mis hõlmaks kogu valla haldusterritooriumi.
19 poolthäälega otsustati vabastada valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemad osalustasu maksmisest seoses olukorraga riigis ajutiselt 11. märtsist kuni 30. aprillini ja lubada vallavalitsusel vajadusel osalustasu maksmise vabastuse perioodi pikendada.
11 poolt- ja 5 vastuhäälega võeti vastu otsus garanteerida Mustvee valla 2022. aasta ja 2023. aasta eelarvetest kokku omafinantseeringu tasumine kuni 330 059 eurot ehk 41% projekti kogumaksumusest AS Emajõe Veevärk poolt KIK Keskkonnaprogrammi esitatavale projektitaotlusele „Kasepää ühisveevärgi projekti III etapile Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatised“. Neli volikogu liiget jäi erapooletuks.
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekti Kasepää I etapp valmis septembris 2019, II etapp valmis eelmise aasta detsembris.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus