Mustvee endine linnapea jäi hüvitisest ilma

 

Esmaspäeval  tunnistas  Mustvee linnavolikogu seitsme poolthäälega kehtetuks eelmise

volikogu otsuse punkti, millega käesoleva aasta 24. septembril linnapeaks valitud Lembit Kivimurdile otsustati pärast ametiaja lõppemist maksta kahe kuu ametipalga ulatuses ehk 30 000 krooni hüvitist.

          

Tühistamisel lähtuti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvist, mis käsitleb hüvitise maksmist ametist vabastatud omavalitsusjuhile.  

Jõgeva maavanemale kodanikult laekunud avalduses taotleti järelevalve korras Mustvee linnavolikogu otsuse “Linnapea palgamäära kinnitamine ja mobiiltelefonide kõnede hüvitamine” punkti kolm seaduslikkuse kontrollimist. Kõnealuse punkti järgi otsustas Mustvee eelmine linnavolikogu maksta linnapea Lembit Kivimurdile tööperioodi lõppedes hüvitist kahe kuu ametipalga ulatuses. Teatavasti on järelevalve teostamine omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide üle maavanemale seadusega antud õigus.

Maavanem Viktor Svjatõshev juhtis  Mustvee linnavolikogu esimehele Jaan Rahukülale saadetud kirjas tähelepanu Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 54 lõikele 1, mille alusel  võib volikogu otsusega  linnapeale  ametist vabastamisel maksta hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses töötamisel vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat.

Lembit Kivimurd töötas aga  Mustvee linnapeana tänavu 24. septembrist kuni 9. novembrini, mil volikogu kinnitas ametisse uue linnavalitsuse eesotsas linnapea Mati Kepiga, kes valiti linnapeaks 3. novembril.  

Arvestades selle tööperioodi pikkust, märkis maavanem, et Kivimurdile hüvitise maksmist käsitlev punkt otsuses on vastuolus Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastava paragrahvi põhimõtetega.  

Hüvitist preemiaga ei asendatud

Lähtudes maavanema järelevalveaktis väljendatud seisukohtadest, võttis Mustvee linnavolikogu hüvitise maksmise seaduslikkuse päevakorda ja tunnistas seitsme poolthäälega kehtetuks  eelmise linnavolikogu otsuse vastavasisulise punkti.

Tühistamise poolt hääletasid saadikud valimisliidust Mustvee areng. Keskerakonna esindaja Tatjana Kudina ja Evdokia Abakanova valimisliidust Mustvee — minu kodu tegid ettepaneku muuta otsus ümber nii, et hüvitise asemel makstakse ekslinnapea Lembit Kivimurdile preemiat.

Selline lahendus oleks iseenesest juriidiliselt korrektne olnud,  ettepanek ei leidnud aga linnavolikogu enamuse toetust.  

Arvestatav kokkuhoid linnakassas

“Kui makstakse lisatasu, peaks see olema ikka loogilises vastavuses inimese tehtud tööga,” ütles linnavolikogu arengukomisjoni esimees Artur Aganitš. Majandus- ja heakorrakomisjoni esimees Andrus Eiser märkis, et ekslinnapeale hüvitise maksmine olnuks linna raha ebasihipärane kasutamine, mistõttu vastava otsuse tühistamine on õiglane ja põhjendatud. “Meil puuduvad piirid, millega mõõta tööd, mida Lembit Kivimurd tegi lühikesel ametiperioodil. Käesoleva aasta juulis ametist vabastatud linnapea Mati Kepile ei makstud mingit kompensatsiooni, kuigi ta oli sel ametikohal töötanud üle kahe aasta,” lisas Eiser.

Volikogu aseesimees Laidi Zalekešina nimetas hüvitise maksmise kehtetuks tunnistamist arvestatavaks kokkuhoiuks linnakassa rahade kulutamisel praegustes rasketes majandusoludes.  “Hea, et maavanem, reageerides aktiivse kodaniku avaldusele, kiiresti järelevalvet teostama asus ja selle tulemustest linnavolikogu informeeris. Nii sai linnavolikogu tühistada haldusakti, mis kohustanuks linnavalitsust toime panema õigusrikkumist,” tõdes ta.

Opositsiooni esindaja Evdokia Abakanova, kes eelmise volikogu liikmena toetas Kivimurdi  linnapeaks valimist, ütles, et tollane volikogu tõesti eksis. “Et Lembit Kivimurd asus tööle väiksema töötasuga kui eelmine linnapea ja ta ei kasutanud ametiautot ning talle ei kompenseeritud mobiiltelefoni kõnesid, otsustati talle pärast ametist lahkumist kahe kuupalga ulatuses hüvitist maksta. Vastavas küsimuses said volikogu liikmed Lembit Kivimurdiga ka kokkuleppele. Linnapea valimine oli tollal aga vajalik, sest muidu tulnuks volikogul laiali minna,” väitis Abakanova. 

Kivimurd ei vaidlusta hüvitise tühistamist

Hüvitise maksmist tühistavat otsust on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduse kohase vaide esitamisega Mustvee linnavolikogule või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Tartu Halduskohtus.

“See on praeguse volikogu otsus ja mina seda vaidlustama ei hakka, sest võitjate üle kohut ei mõisteta,” teatas endine linnapea Lembit Kivimurd.

“Praegusel linnavolikogul tuleks põhjalikult  jälgida, et iga otsus vastaks Eestis kehtivatele seadustele. Seda silmas pidades peaks jurist volikogu istungitel osalema või vähemalt seaduseelnõu eelnevalt läbi vaatama,” lisas volikogu aseesimees Laidi Zalekešina.

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus