Mõned selgitused Jõgeva linna eelarve kohta

Ajalehes Vooremaa 28. jaanuaril ja 2. veebruaril ilmunud Jõgeva linna eelarvet käsitlevates artiklites (autoriteks vastavalt Helve Laasik ja Aare Olgo) on puudutatud Sihtasutuse Jõgeva Sport eelarve muudatusi. Kuigi volikogu liige Aare Olgo sai volikogu 28. jaanuari istungil antud küsimuses vastuse nii linnapealt kui ka volikogu esimehelt, on ta selle küsimuse oma arvamusartiklis uuesti üles tõstnud, süüdistades volikogu esimeest hämamises.

SA Jõgeva Sport eelarve suurendamine  65 000 krooni võrra treeneri töö tasustamiseks  võeti ette sihiga täita Jõgeva linnas Eesti Olümpiakomitee poolt seatud tingimused lisaraha saamiseks.

Rahanduskomisjonis ei ole kunagi arutatud stipendiumi maksmist Marko Saksingule, vaid nii, nagu Reformierakonna ja IRLi fraktsiooni kirjalikus ettepanekus ka oli fikseeritud — treeneri töötasu suurendamist. Vahe on selles, et stipendiumi puhul ei tule riigimakse maksta, palgasumma pealt aga tuleb. Nii kahanebki üüratu 65 000 kroonine stipendium igakuiseks palgarahaks ca 4000 krooni.

Selle 4000 krooni eest kuus tõstetakse SK Tähe treeneri Marko Saksingu  palgatöö mahtu poolelt kohalt täistööajale. Tema töökoormus vastab sellele juba praegu. Nii täidame Eesti Olümpiakomitee poolt esitatud nõude ja saame taotleda alates 1. septembrist 2010 linnaeelarvesse lisaraha ühe treeneri pealt ca 120 000 krooni aastas (täpsem selgitus on 2. veebruari Vooremaas Jõgeva linnapea artiklis). Kui suudame täistööajaga tööle võtta ka teise treeneri ning täita muud lisatingimused, saab EOKlt taotleda kaks korda suurema summa.

Matusetoetusest

Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku suurendada sotsiaalse kaitse eelarvet ja eraldada matusetoetusteks 100 000 krooni. Volikogu istungil ettepanekut täpsustades tegi Aare Olgo ettepaneku viia matusetoetus perekonna sissetulekust sõltumatute toetuste alla.

Senini ja ka edaspidi kehtiva sotsiaaltoetuste korra järgi on matusetoetust taotletud ühekordse sotsiaaltoetusena sõltuvalt lahkunu  sissetulekutest. Sellist toetust on saanud  eelmisel aastal  ca 2/3 surnud linnakodanike lähedastest.

 Aare Olgo artiklis on vabalt tõlgendatud minu ja ka kogu koalitsiooni seisukohta matusetoetuse asjus. Uuringute andmetel on majanduslikult  kõige halvemas seisundis Eestis väikeste lastega noored pered, seetõttu on sünnitoetus ja koolimineva lapse toetus sissetulekust sõltumatud. Reeglina on eakad inimesed oma matuste korraldamise eest juba eluajal ise hoolt kandnud, kogudes aegsasti matuseraha. Surnust jääb üldjuhul maha ka mingi vara, mis pärandub. Seetõttu ei ole mõistlik ühiskonna vara jagada neile, kes seda tegelikult ei vaja. Nii suudame ühise raha eest abistada rohkem neid, kes seda abi tegelikult vajavad.

Linnaeelarves on üldist halba majandusseisu arvestades suurendatud sotsiaalse turvalisuse eelarvet 9 protsendi võrra (üldist eelarvet on vähendatud  26 protsendi võrra).

Linnaeelarve menetlemisest

Jõgeva linna eelarve seletuskiri on 18 lehekülge pikk. Volikogus esitatud küsimused  aasta alguse jäägi kohta said linnapealt ka vastuse. Opositsioon vastustega rahule ei jäänud, vaid soovis detailset selgitust 2009. aastal kasutamata vahendite kohta. Sellist täpset  vastust ei saa ka finantsjuht ette valmistamata anda. Praeguseks ajaks on volikogu liikmete poolt soovitud materjal e-postiga edastatud.

Opositsiooniga tuleb siiski nõustuda selles, et finantsjuhi puudumine eelarve ettekandmiselt oli viga. Tulevikus ei tohi seda korrata.

Eelarve ei ole dogma. Eelarvet muudetakse ja täpsustatakse tavapäraselt mitu korda aastas ning eelpool toodud probleemid ei takistanud eelarve vastuvõtmist.

On hea, et linnavalitsuse töötajad, kes tegid eelarve koostamisel kiiduväärset tööd, võivad  nüüd tegeleda allasutuste eelarvetega ning linnas asuvad ettevõtted saavad  oma tegevust aasta lõpuni planeerida.

Lõpuks ometi!

SA Jõgeva Sport eelarve suurendamine  65 000 krooni võrra ning selle arvelt SK Tähe treenerile suurema palga maksmine on tekitanud poleemikat. Linnavolikogu esimehe sõnul suurendati treeneri palka eelkõige selleks, et täita Eesti Olümpiakomitee poolt seatud tingimused lisaraha saamiseks.

MEELIS PAUKLIN,

Jõgeva linnavolikogu esimees

 

 

 

 

 

 

blog comments powered by Disqus