Mis saab põllumajandusest?

Pealkirjas esitatud küsimuse­le ei oska praegu terves Euroo­pas, võib-olla isegi kogu maail­mas mitte keegi vastata. Kui ju­ba Saksamaa majanduskindluse indeks, mis oli veel juulikuus 27 punkti, kukkus augustis 8,6 punktini, tuleb rääkida olu­korra tõsidusest.

Sanktsioonid puudutavad suuremat osa tootjaist

Täie tõsidusega arutati Ve­nemaa kehtestatud toiduostusanktsioone ka 12. augus­til Tallinnas põllumajandus­ministeeriumis. Erakorrali­sel nõupidamisel, millest õn­nestus mul osa võtta, lõplike lahenditeni ei jõutud, kuid pilt sai selgemaks küll. Ei ole nii, et Venemaa piirangud puudutavad vaid 7,9 prot­senti toiduainete ekspordist, nagu seni välja käidud. Te­gelikult löövad sanktsioonid viiendikku põllumajandus­toodangust, mis seni on läi­nud ekspordiks Venemaale.

Ent see on vaid üks osa hä­dast. Kahjude hulka tuleb lu­geda ka Leetu ja Lätti veetav kaup, näiteks piim ja liha, mis seni sealt edasi Venemaale läi­nud. On oht, et kuna kõik Eu­roopa Liidu riigid hakkavad uusi turge otsima, siis tullakse odava kaubaga ka Eestisse, mis meie tootjate hinnad veelgi al­la lööb.

Neljandiku töökoormus väheneb

Teinegi number sai nõupi­damisel täpsustatud Kui seni arvati, et uued piirangud või­vad löögi alla seada vaid 2000 töökohta, siis täpsemad arvutu­sed näitavad, et tervelt neljandi­ku tootjate ja riigiametnike töökoormus võib tulevikus vähe­neda. Nendeks on toiduainetetootjad, müüjad ja riigiametni­kud, kes sektoriga seotud.

Au tuleb anda põllumajan­dusminister Ivari Padarile, kes suudab kogenud maamehena ja pika Euroopa Parlamendi kogemu­sega asju rahulikult võt­ta. “Eesti ühiskond peab olema oma toidusektoriga solidaarne, et see valdkond säilitaks elujõu­lisuse ja toidaks Eestit ka aastate pärast,” ütles ta. Teiste sõnade­ga, et tarbija peaks rohkem Eesti tooteid sööma ja jooma.

Ümberorienteerumine väga raske

Aumehelikult on käitunud ka riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva. Venemaa vastusanktsioonide kohta ütles ta rahvusringhäälingu interv­juus otse ja häbenemata, et nen­de mõju saab olema väga suur. “Otsus mõjutab kogu maailma, sest algab turgude ümberjaga­mine,” märkis ta ja lisas, et seda kõike, mis juhtuma hakkab, on võimatu prognoosida, sest üm­berorienteerumine uutele tur­gudele on väga raske.

Nüüd peaks sõna sekka ütle­ma värske väliskaubanduse mi­nister Anne Sulling, aga erakor­ralisel nõupidamisel polnud tal kahjuks uue piimaturu kohta veel midagi öelda. Küll pani imestama naisministri ettepa­nek, millega ta esines nii nõupi­damisel kui ka ajakirjanduses: peaksime hakkama piiriäärse­tesse poodidesse, näiteks Narva, Venemaa ostjaid meeli­tama. Kõlab kenasti, kuid mida suudavad turistid ja need mõ­ned piirilinna poed nelja mil­jardi euro vastu, mis Venemaa sanktsioonide tõttu Euroo­pa Liidu kaubanduses saamata võib jääda? Nii poliitikud kui ka maamehed ja tootjad tunnista­vad, et euroliidu siseturul on tekkinud uus ning senitund­mata olukord.

President Toomas Hendrik Ilves ja peaminister Taavi Rõi­vas pole nädala jooksul rahva ette ilmunud ega uut olukor­da Euroopa turul kommentee­rinud. Maarahvas aga lausa ja­nuneb niinimetatud kõrgema­te meeste ütlemiste järele. On ju selge, et nii mõnegi talu või tööstuse tulevik on löögi alla sattunud. Leedus toodetud pii­mast läks umbes kolmveerand Venemaale ja nüüd on leedulastest piimatöösturid juba ka esimestele Eesti piimatootjatele teatanud, et ärgu homme pii­maautot oodaku. Protsent ül­dise ekspordi langust tähendab miljoneid eurosid riigile, kuid ühe ettevõtte võib see ka hävi­tada.

Venelased toovad liha Brasiiliast

Ühe suurema piimatootja, OÜ Estonia juhatuse esi­mees Jaanus Marrandi hüüdis paar nädalat tagasi Ärilehes, et tema küll Oliver Kruudale, kes Venemaale kohandatud sanktsioonid hukka mõistis, piima müüma ei hakka, nüüd aga soovib piimameestele rii­gipoolset toetust saada. Ajalu­gu on täis irooniat ning praegu oleksid vist kõik meie piimatootjad valmis Kruudale kogu oma piima kohale tooma ja ära and­ma.

Ei aita meid hetkel ka paras­tamine, et näe, venelased tulis­tasid sanktsioonidega endale ise jalga! Viimaste uudiste ko­haselt on Argentiina, Brasiilia, Türgi ja rida Aasia riike oma majandust kiires korras ümber korraldamas, et Vene turult su­perkasumit lõigata. Ootama­tult lisandus Egiptus, kes selle nädala keskel suu­red kaubalepped Venemaaga alla kirjutas. Brasiilias arvatakse isegi, et tänu venelaste hiiglaslikele lihatellimustele, mis toovad kaa­sa töökohtade arvu kiire kasvu, suudab president Dilma Rousseff peatsetel valimistel oma riigipeako­ha juba esi­meses voorus kindlalt säilitada. “Rahvas, kes saab tööd ja palka, toetab ka oma juhte,” ütles ta.

Venemaal aga tõusid toidu­tööstuse ettevõtete aktsiad ko­he esimesel päeval kuni 40 prot­senti. Euronewsi TV ekraanilt vaatavad vastu Vene talumees­te juubeldavad näod. Suured kaubandusketid, mis alles nä­dala eest kohaliku kauba ülbelt tagasi lükkasid, on nüüd sunni­tud ka Tambovi kartuli ning Saratovi kaalika tänutundega vas­tu võtma ja letti panema.

i

HEIMAR LENK, riigikogu liige, Kesk­erakond

blog comments powered by Disqus