Mis on täiendav ravimihüvitis ja kellel on õigus seda saada

Maksimaalne täiendav ravimihüvitis võib olla kuni 9500 krooni aastas.

Kui inimene on kalendriaastas soodusravimite eest ise maksnud 6000 – 10 000 krooni, hüvitab haigekassa 6000 krooni ületavast summast 50 protsenti. Seega võib maksimaalne haigekassa poolne täiendav hüvitis olla kuni 2000 krooni.

Kui inimene on aga kalendriaastas maksnud soodusravimite eest 10 000 – 20 000 krooni, siis hüvitab haigekassa vahemiku 6000 – 10 000 krooni eest 2000 krooni ja lisaks 10 000 krooni ületavast summast 75 protsenti. Seega võib maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele kalendriaastas ulatuda 9500 kroonini.

Järgnevalt vastan küsimustele, mida võrdlemisi sageli esitatakse.

Kas täiendavat ravimihüvitist saab igasuguse ravimi eest?

Täiendavat ravimihüvitist ei arvestata 20 000 krooni ületavate, samuti käsimüügiravimitele ja soodustust mitteomavatele retseptiravimitele kulunud summade eest. Seejuures ei lähe arvesse haigekassa poolt juba eelnevalt apteegile tasutud summad, samuti inimese enda omaosaluse alusmäär (omaosaluse alusmäärad 1 retsepti kohta on 100, 90 ja 75-protsendilise soodustuse korral 20 krooni ja 50-protsendilise soodustuse korral 50 krooni) ja summad, mis ületavad piirhinda või hinnakokkuleppes märgitud hinda.

Mida peab inimene tegema, et täiendavat ravimihüvitist saada?

Soodusravimite ostmisel tasutud summade üle peab arvestust haigekassa. Inimene ei pea haigekassale esitama kulu tõendavaid kviitungeid.

Täiendavat ravimihüvitist makstakse kindlustatud inimese või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikule osakonnale, kus kindlustatu on arvele võetud. Avalduse blanketi saab haigekassa piirkondlikest osakondadest või haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee

Lisaks sellele saab avalduse esitada ka internetipangas või kodanikuportaalis (https://www.eesti.ee)

Kord juba esitatud avalduse alusel kontrollib haigekassa kord kvartalis inimese kulutusi ravimitele ja hüvitab need täiendavalt niipea, kui hüvitise saamise õigus on tekkinud. Inimene peab vaid haigekassat teavitama oma muutunud isiku- või pangaandmetest. Muid otseseid kohustusi pärast avalduse esitamist tal ei ole.

Kui kaua läheb aega hüvitise kättesaamiseks?

Haigekassa kannab hüvitise inimese pangakontole kalendriaasta 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks ja järgmise aasta 25. jaanuariks.

Näide: inimene tegi haigekassale taotluse 2005. aasta I kvartalis ja tema kulud ravimitele (arvesse on võetud vaid need ravimi hinna osad, mis kuuluvad täiendava ravimihüvitise alla) aasta I kvartalis olid 8000 krooni.

Esimene kord kantakse täiendav ravimihüvitis inimese pangakontole hiljemalt 25. aprilliks 2005. a. ja see summa on 1000 krooni ehk 50 protsenti 2000st. Poolaasta möödudes arvestab haigekassa sellesama jaanuaris esitatud taotluse alusel inimese II kvartalis tehtud kulutuste põhjal taas välja täiendava ravimihüvitise ja kannab selle hiljemalt 25. juuliks inimese pangakontole ja nii edasi, kuni haigekassa on tasunud 9500 krooni või kuni kalendriaasta läbi saab.

Kindlustatu võib avaldust esitada kogu kalendriaasta vältel ja täiendava ravimihüvitise arvestamisel lähtutakse alati tema poolt kogu jooksval kalendriaastal tehtud kulutustest.

Avalduse võib teha ka enne 6000 krooni piiri ületamist ja seda ei pea sugugi igal aastal uuesti esitama. Kord juba laekunud avalduse alusel peab haigekassa edaspidi ise arvestust väljamakstavate summade üle.

Hüvitist hakatakse pangakontole kandma juba esitatud taotluse alusel alates sellest, kui inimene on maksnud ravimite eest nii palju ja neil tingimustel, mis võimaldavad täiendavat raha maksta.

Kes sellest kõige enam võidavad?

Täiendav ravimihüvitis aitab eelkõige kroonilisi haigusi põdevaid inimesi, kelle raviskeemid sisaldavad mitut peamiselt 75- ja 50-protsendilise soodusmääraga kompenseeritavat ravimit, ja ka inimesi, kelle raviskeemides on väga kallid, reeglina 50-protsendiliselt kompenseeritavad rohud. Teatavasti kehtib vastavalt sotsiaalministri määrusele viimaste puhul ravimihüvitise maksimaalmäärana 200 krooni retsepti kohta ja seetõttu on inimese oma osa suur.

Haigekassa on 2005. Aastal maksnud ravimite eest täiendavat hüvitist kokku enam kui 1,67 miljonit krooni.

Viimati (25. oktoobril) kandis haigekassa 331 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kokku 526 799 krooni.

ANNE OSVET,
haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus