Minister kinnitas harrastusliku kalapüügi võimalused tulevaks aastaks

Määrus sätestab kalavarude kaitseks piirangud harrastuslikul kalapüügil nakkevõrgu, õngejada, harpuuni ja harpuunpüssi, kuuritsa, liivi, vähimõrra ja vähinataga ning reguleerib kalapüüki looduskaitsealadel, allveepüügil Saadjärvel ja Kuremaa järvel ning spinningu ja lendõnge püügil lõheliste jõgedel, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

 

Neis piirkondades ja püügivahenditega püügiks annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart, mida saab taotleda järgmise aasta 2. jaanuarist alates.

Võrreldes 2007. aastaga jäävad järgmise aasta harrastusliku kalapüügi õiguse tasud nii siseveekogudes kui ka merel üldjoontes samaks. Rannikumeres nakkevõrgu püügiõguse tasu ühe kuu eest on 100 krooni ja siseveekogudes 150 krooni, põhjaõngejada püügiõigustasu rannikumeres 35 krooni ja siseveekogudes 200 krooni. Arvestades väikesaarte eristaatust
on püügiõiguse tasu väikesaare alalistele elanikele harrastuslikuks kalapüügiks nende kodusaari ümbritseval veealal endiselt 50 krooni võrgu ja 25 krooni õngejada eest.

Võrreldes 2007. aastaga pikeneb Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kevadise harrastusliku nakkevõrgu püügiaeg ligi poole kuu võrra ehk püük on lubatud 15. märtsist kuni 5. maini. Kasutada lubatud nakkevõrgu silmasuuruseks on 56-72 mm.

Väikejärvedes on kehtestatud nakkevõrkudega püügi piirarvud vastavalt kalavarusid uurivate teadlaste soovitustele ja on sõltuvad veekogu suurusest. Selguse huvides on määruses kirjas kõik veekogud, kus nakkevõrguga püüda võib. Teadussoovitusele tuginedes ja harrastuskalapüüdjate esindajatega kokkuleppel pole alla 10-hektarilistel väikejärvedel 2008. aastal nakkevõrguga püük lubatud.

Oluline on ka Silma looduskaitsealal harrastusliku kalapüügi korralduse muutus, mis võimaldab taotleda kolmepäevast kalastuskaarti mitte ainult nädalavahetuseks.

Kalastuskaartide taotlemise korras muudatusi pole – kalastuskaarte saab 2008. aastal taotleda nii interneti ja posti teel kui ka vastavast keskkonnateenistusest. Kalastuskaardi taotlemise lihtsustamiseks saab juba teist aastat kalastuskaartide taotlusi esitada elektrooniliselt
Kalanduse Infosüsteemi kaudu aadressil
http://kala.envir.ee/.

Vähipüüki puudutav osa määruses jõustub 1. juulil 2008. a, millest alates võib hakata esitama taotlusi vähipüügiks.

Määrus ?Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal? ilmub peagi Riigi Teatajas ja seda saab näha ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel
www.envir.ee.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus