Ministeerium soovib ametikooli varad üle anda

Põltsamaa vallal tuleb teha mitmeid ümberkorraldusi seoses sellega, et haridus- ja teadusministeerium on otsustanud lõpetada hariduse andmise Põltsamaa vallas, Väike-Kamari külas, endises Põltsamaa ametikoolis, kus on praegu veel õppimas viimaste kursuste õpilased. Pärast käesoleva õppeaasta lõppu koondatakse kogu senine Väike-Kamaris toimunud õppetöö Järvamaale Säreveresse. Sinna lähevad tööle ka mõned endised Põltsamaa ametikooli õpetajad.


Põltsamaa ametikooli õigusjärglane, Järvamaa kutsehariduskeskus, on Põltsamaa vallale teinud ettepaneku võtta vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks üle Väike-Kamaris asuv reoveepuhasti ja veepumpla koos kinnistuga. Põltsamaa vallavalitsuse maa- ja keskkonnanõunik Ain Valu lausus, et haridus- ja teadusministeerium ei saa varasid tasuta äriühingule üle anda ja need tuleks esimeses etapis valla omandisse võtta.

Seetõttu tuli Põltsamaa vallal ümber teha ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava, kus muutunud on ainult Väike-Kamarit puudutav osa, mille kohaselt Väike-Kamari veevärk ja kanalisatsioon ühendatakse Põltsamaa linna veevärgi- ja kanalisatsiooniga.

Pärast ametikooli likvideerimist on Väike-Kamari küla elanike arv nii väike, et eraldi reoveepuhastit üleval pidada ei ole otstarbekas ning ka veepumplat nii väikese elanikkonnaga küla jaoks renoveerida ei tasu. Kui tühjaks jäänud koolihoonetesse edaspidi midagi rajatakse ning vee- ja kanalisatsioonimahud oluliselt suurenevad, saab nii veepumpla kui reoveepuhasti uuesti käiku rakendada. Seoses maa- ja keskkonnanõuniku poolt tehtud ettepanekuga tunnistati kehtetuks senine, aastateks 2015-2028 vastu võetud Põltsamaa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. Samas kehtestati vallavolikogu poolt uus, aastatel 2017-2029 kehtiv Põltsamaa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. Põltsamaa vallavolikogu nõustus Väike-Kamari vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalikud objektid üle võtma juhul, kui õnnestub KIK-ilt renoveerimistöödeks toetust saada.

Ain Valu sõnul on KIK-ile esitatud taotlus vee- ja kanalisatsioonitaristu uuendamisega seotud kulutuste katmiseks. Ain Valu tegi ettepaneku määrata Väike-Kamaris vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vallavara OÜ juhul, kui õnnestub KIK-ilt toetust taotleda. Kui taotlust heaks ei kiideta, siis osutab seal jätkuvalt vee- ja kanalisatsiooniteenust Järvamaa KHK. Ain Valu kinnitas, et sellisest asjade käigust on teadlikud nii ministeeriumi kui ka Järvamaa KHK inimesed. Tarmo Orr tundis huvi, mis saab vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest ning selle teenusega seotud objektidest pärast Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemist. Nõuniku sõnul lepitakse selles osas kokku käimasolevate detailsete ühinemisläbirääkimiste käigus.

Vallavolikogu võttis vastu ka uue ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus