Ministeerium: seadus ei näe ette ühinemise katkestamist

Jõgeva linn ja vald ning Torma vald on kaalunud võimalust Palamuse vald tekkiva ülisuure võlakoormuse tõttu ühinemisringist välja jätta. Rahandusministeeriumi väitel seadus seda ei võimalda.


Valitsus kinnitas Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise volikogude taotluste alusel tänavu 26. jaanuaril. Ühinemismäärus on jõustunud ning omavalitsuste ühinemine jõustub sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimistega. Rahandusministeeriumi pressiesindaja teatel ei ole seadustes ette nähtud aluseid algatada ja läbi viia omavalitsuste jagunemist või juba kinnitatud ühinemise katkestamist.

Uuel ühendvallal pole tegelikult muid võimalusi pääseda hiigelsuurest võlakoormusest kui ehituslepingust loobuda. Rahandusministeeriumi teatel on kohustuse võtnud Palamuse vald, moodustuv vald on õigusjärglane ja saab võlakoormusest loobuda vaid sõlmitud lepingus kokku lepitud viisidel ja/või ehituslepingust loobumisel.

“Et lepingu on sõlminud omavalitsus, siis vastutab lepingu loobumise ja sellega seotud trahvide maksmise eest samuti omavalitsus. Selliste olukordade vältimiseks nähti haldusreformi seaduse paragrahviga 25 ette, et asjaomased volikogud peavad ühinemiskokkuleppe kõigi volikogude poolt kinnitamise päevast alates võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani võlakohustuse ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise konsensuslikult heaks kiitma.”

Rahandusministeeriumi teatel jälgivad nad omavalitsuste netovõlakoormusest kinnipidamist aasta lõpu seisuga. “Jooksvalt jälgime ka kvartaliaruandes esitatud infot. Juhul kui näeme, et kohalikul omavalitsusel on kavas netovõlakoormuse piirmäära ületada, siis juhime sellele tähelepanu. Palamuse valla puhul juhtisime korduvalt tähelepanu sellele, et nende kavandatav tehing võetakse netovõlakoormuses arvesse. Lepingu sõlmimisest saime teada alles pärast ühinemispartnerite pöördumist. Ministeeriumil on võimalik tehingute kavandamise faasis juhtida tähelepanu, et sellega ületatakse kehtestatud piirmäära, kuid otsustusõigus jääb siiski KOV-ile, sest kohustuste võtmist rahandusministeeriumiga kooskõlastama ei pea.

Palamuse vald vaidlustab ministeeriumi ettepaneku arvata Palamuse lasteaia üürikulud uue valla võlakoormuse hulka. Palamuse vald kinnitas rahandusministeeriumile saadetud kahe lehekülje pikkuses vastuses, et kontsessioonilepingu puhul pole tegemist kapitalirendiga. Vallavanem Rait Persidski allkirja kandvas kirjas seisis: “Rõhutame, et Palamuse uue lasteaiahoone rajamisel rakendati kontsessioonilepingu lahendust just tulenevalt rahandusministeeriumi enda soovitustest, ning rahandusministeeriumi toonasel kinnitusel ei suurenda sellisest lepingust tulenevad maksekohustused valla netovõlakoormust. Rahandusministeerium käitub vastuoluliselt, nõudes nüüd enda soovitatud lahenduse alusel valla raamatupidamise korraldamist teistsugustel alustel. Rahandusministeeriumi seisukoht ei ole ka sisuliselt põhjendatud.”

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus